Regulamin Serwisu Internetowego www.euro.com.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.euro.com.pl

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. COK – wydzielone przez Usługodawcę Centrum Obsługi Klienta, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać pomoc, informacje oraz dostęp do Serwisu, w tym złożyć Zamówienie i/lub Rezerwację podczas połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem czat.
 2. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny dla dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany w Serwisie samodzielnie przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta.
 3. Karta Podarunkowa – zgodnie z definicją w art. I Załącznik nr 5 do Regulaminu.
 4. Klient – i) osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także ii) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu, w tym ze Sklepu Internetowego i/lub w przypadkach opisanych w Regulaminie ze Sklepu fizycznego.
 5. Kod aktywacyjny (Klucz aktywacyjny) - zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 1 do Regulaminu.
 6. Kod Rabatowy - informacja o przyznaniu Klientowi korzyści, w tym rabatu na Produkty, opisanych w każdorazowym regulaminie korzystania z nich, dostępnym w Serwisie.
 7. Konsument – Klient, o którym mowa w art. I.4.i) dokonujący z przedsiębiorcą, w tym z Usługodawcą, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Konto (Konto Klienta) – część Serwisu, w ramach której Klient może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie.
 9. Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), ustalany w Serwisie samodzielnie przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta podczas procesu Rejestracji, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta.
 10. Newsletter - udostępniana przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu informacja handlowa przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy lub innych podmiotów współpracujących z Usługodawcą.
 11. Produkt – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 1 do Regulaminu.
 12. Produkt Ubezpieczeniowy - zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 4 do Regulaminu; o ile Regulamin Ubezpieczeń nie stanowi inaczej do nabywania Produktów Ubezpieczeniowych stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Zamówień i/lub Rezerwacji Produktów.
 13. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 14. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu wraz ze wszystkimi, wymienionymi w jego treści załącznikami. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i/lub jego załączniki są odpowiednio regulaminami, o których mowa w art. 8 Ustawy DE.
 15. Regulamin Sklepu Internetowego- regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, oraz zawierania Umów o dostarczenie Treści cyfrowych lub Usług Cyfrowych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 16. Regulamin Publikacji Treści – regulamin dotyczący komunikacji oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie, stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 17. Regulamin Kredytowy (Regulamin Rat przez Internet EURO, „RRaty”) – regulamin sprzedaży produktów finansowych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, stanowiący Załącznik nr 3 do Regulaminu.
 18. Regulamin Ubezpieczeń (RU) – regulamin sprzedaży Produktów Ubezpieczeniowych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, stanowiący Załącznik nr 4 do Regulaminu.
 19. Regulamin sprzedaży Kart Podarunkowych w Sklepie Internetowym (RKP) – regulamin sprzedaży Kart Podarunkowych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, stanowiący Załącznik nr 5 do Regulaminu.
 20. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta Klienta, dokonana samodzielnie przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta.
 21. Rezerwacja – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 1 do Regulaminu.
 22. Serwis – ogół funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę w domenie euro.com.pl.
 23. Sklep Internetowy – funkcjonalność Serwisu, za pośrednictwem której można złożyć Zamówienie (kupić Produkty, zawrzeć Umowę o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej) i/lub Rezerwację (zarezerwować Produkty w Sklepie Internetowym i kupić je w Sklepie fizycznym lub zarezerwować Treść cyfrową na nośniku i zawrzeć w Sklepie fizycznym Umowę o dostarczenie Treści cyfrowej na nośniku).
 24. Sklep fizyczny – punkt Usługodawcy stanowiący część sieci handlowej pod marką RTV EURO AGD, znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w którym Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży Towaru lub zawrzeć Umowę o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku a także odebrać Towar kupiony w Sklepie Internetowym a w przypadku Zamówienia z odbiorem i płatnością w Sklepie Fizycznym dodatkowo zapłacić tam jego cenę.
 25. Strona – Usługodawca i Klient, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.
 26. Towar – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 1 do Regulaminu.
 27. Treść cyfrowa – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 1 do Regulaminu.
 28. Umowa sprzedaży – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 1 do Regulaminu.
 29. Usługa (Usługi) – usługa dostępu do Serwisu, świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy DE.
 30. Usługa cyfrowa- zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 1 do Regulaminu.
 31. Usługa dodatkowa – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 1 do Regulaminu.
 32. Usługodawca - "EURO-net" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117710, o numerze NIP 5270005984, o numerze REGON 010137837, o numerze rejestrowym BDO 000011437, RPK 015856, UKNF 11224879/A, o kapitale zakładowym w wysokości 560 190 zł.
 33. Ustawa - ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).
 34. Ustawa DE – ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 35. Ustawa DU – ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1844 z poźn. zm.)
 36. Ustawa KC lub k.c. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm).
 37. Ustawa KK – ustawa z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2011 r., Nr 126, poz. 715 z późn. zm.) Ustawa ODU – ustawa z 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r., poz. 2486 z późn. zm.).
 38. Ustawa PA - ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 39. Ustawa PT - ustawa z 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).
 40. Ustawa RF - ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1348, z późn. zm.).
 41. Ustawa TZ – ustawa z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 403 z późn. zm.).
 42. Zamówienie – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 1 do Regulaminu.


II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu. Serwis umożliwia Klientom:
  1. zarządzanie danymi osobowymi podanymi w Koncie Klienta (wymaga Rejestracji i logowania),
  2. powiadamianie o statusie Zamówień oraz Rezerwacji w Sklepie Internetowym (wymaga Rejestracji i logowania),
  3. kontrolowanie i zarządzanie Zamówieniami oraz Rezerwacjami (wymaga Rejestracji i logowania),
  4. dostęp do Konta Klienta (wymaga Rejestracji i logowania),
  5. dostęp do Kodów Rabatowych (wymaga Rejestracji i logowania, jeśli dostępne tylko w Koncie Klienta),
  6. informowanie o Produktach, Treściach cyfrowych i Usługach cyfrowych dostępnych w Sklepie Internetowym oraz poszczególnych Sklepach fizycznych (nie wymaga Rejestracji i logowania),
  7. składanie Zamówień oraz dokonywanie Rezerwacji zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu (wymaga Rejestracji i logowania),
  8. komunikację dotyczącą Produktów, Treści cyfrowych i Usług cyfrowych oraz aktywności w Serwisie (może wymagać Rejestracji i logowania zgodnie z komunikatami w Serwisie), w tym wyrażanie opinii o Produktach, Treściach cyfrowych i Usługach cyfrowych zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu
  9. nabywanie Kredytów (wymaga Rejestracji i logowania) i/lub dostęp do oferty Kredytów, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu,
  10. nabywanie Produktów Ubezpieczeniowych (wymaga Rejestracji i logowania) i/lub dostęp do oferty Produktów Ubezpieczeniowych, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Regulaminu,
  11. wypełnianie i przesyłanie Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zawartej w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem udostępnionego przez Usługodawcę formularza elektronicznego (nie wymaga Rejestracji i logowania),
  12. wypełnianie i przesyłanie Usługodawcy zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego dostarczonej mu Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej lub Towaru nabytego w Sklepie Internetowym oraz w Sklepie Fizycznym z wykorzystaniem udostępnionego przez Usługodawcę formularza elektronicznego (nie wymaga Rejestracji i logowania).
  13. dostęp do usługi obserwowania wybranych przez Klientów Towarów, Treści cyfrowych, Usług cyfrowych i Kodów aktywacyjnych i otrzymywania powiadomień mailowych o obniżeniu ich ceny (schowka) (wymaga Rejestracji i logowania),
  14. dostęp do informacji o płatnościach cyklicznych Klienta – obejmujących informacje o Produktach, Treściach cyfrowych, Usługach cyfrowych i Produktach Ubezpieczeniowych opłacanych w sposób cykliczny, wraz z ich identyfikacją (np. numerem) i częściowym numerem karty płatniczej przypisanej do ww. płatności, a także umożliwiających rezygnację z ww. Produktów lub Produktów Ubezpieczeniowych oraz zmianę przypisanej karty płatniczej (wymaga Rejestracji i logowania).
  15. dostęp do czatu, za pomocą którego Klient może uzyskać pomoc, skontaktować się z COK lub dokonać niektórych czynności (przy wykorzystaniu czatbota lub bezpośredniego kontaktu z pracownikiem COK). O dostępności czatu świadczy okienko czatu pojawiające się w Serwisie Internetowym. Jeżeli na czacie znajduje się informacja o dostępności pracownika COK, Klient powinien mieć możliwość prowadzenia rozmowy w czasie rzeczywistym z pracownikiem COK. Usługodawca zastrzega, że dostęp do pomocy, kontaktu z COK i zakres czynności dokonywanych za pośrednictwem czatu może być ograniczony (w szczególności nie wszystkie czynności mogą zostać wykonane za pośrednictwem czatu). W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o innym sposobie uzyskania pomocy, kontaktu z COK lub dokonania czynności.
 2. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy oraz k.c.
 3. Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali Zamówień lub Rezerwacji korzystając z pośrednictwa COK. Klienci tacy otrzymają wszelkie informacje oraz dostęp do Regulaminu tak jak Klienci Sklepu Internetowego.
 4. Korzystanie przez Klienta z Serwisu przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość jest związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia, w tym telefonicznego. Opłaty za koszty połączenia nie są pobierane przez Usługodawcę, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy PT, z których korzysta Klient. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient. Opłata dla Klienta za połączenie z numerem telefonicznym udostępnianym przez Usługodawcę do kontaktu z Klientem, w tym w celu składania Zamówień oraz Rezerwacji nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta Klient, w szczególności nie są to tzw. numery premium.
 5. Usługodawca może ograniczyć dostęp do wybranych funkcjonalności Serwisu Klientom, którzy nie spełniają określonych warunków, np. wiek (18 lat). Z uwagi na ograniczenia, w szczególności ograniczenia licencyjne wprowadzane przez producentów/wydawców niektórych Produktów i/lub Treści cyfrowych Usługodawca może ograniczyć Klientom, którzy nie spełniają określonych warunków możliwość zakupu wybranych Produktów i/lub Kodów aktywacyjnych. Informacja o ograniczeniach będzie każdorazowo zamieszczana w Serwisie.
 6. O ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa wyłączne do treści udostępnianych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia Sklepu Internetowego, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, Treści cyfrowych i Usług cyfrowych, usługodawców: Kredytów, Usług Dodatkowych i innych dostępnych w Serwisie, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują ich właścicielom, Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Korzystanie z wszelkich treści udostępnianych w Serwisie, w szczególności ich powielanie i rozpowszechnianie, dozwolone jest jedynie w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności w ramach dozwolonego użytku osobistego.
 7. Klienci mogą w każdym czasie, bez ponoszenia kosztów uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.


III. Warunki techniczne

 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient spełnia następujące, minimalne wymagania techniczne:
  1. Urządzenie (komputer, laptop tablet, smartfon bądź inne urządzenie obsługujące protokół HTTPS) podłączone do Internetu,
  2. Przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producentów przeglądarki oraz systemu operacyjnego urządzenia, z włączoną obsługą JavaScript i Cookies.
 2. Połączenie telefoniczne z COK możliwe jest przy pomocy dowolnego operatora udostępniającego na terenie Polski publiczne usługi telekomunikacyjne w rozumieniu Ustawy PT. Minimalne wymagania techniczne połączenia telefonicznego to aparat telefoniczny wyposażony w tonowe wybieranie numerów.IV. Zakres, warunki i zasady korzystania z Serwisu

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania Klienta z Serwisu (w przypadku braku Rejestracji i zalogowania). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony. W przypadku korzystania z pośrednictwa COK umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą nawiązania kontaktu z COK i zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Korzystanie z poszczególnych funkcji Serwisu może być odpłatne. Informacje o odpłatności za korzystanie z takich funkcjonalności zamieszczone zostaną zgodnie z obowiązującym prawem oraz w taki sposób, aby można było się z nimi zapoznać przed skorzystaniem z takich funkcjonalności.
 4. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego w Serwisie lub za pośrednictwem COK. W przypadku Rejestracji dokonywanej w Sklepach fizycznych lub za pośrednictwem COK Usługodawca nadaje tymczasowe hasło Konta Klienta i przesyła Klientowi na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji informację o utworzonym haśle tymczasowym oraz o możliwości jego zmiany przez Klienta.
 5. Szczegółowe zasady korzystania z dedykowanych Klientowi Kodów Rabatowych oraz warunków innych akcji promocyjnych i marketingowych będą określane w Koncie Klienta lub określać je będą odrębne regulaminy, o których Klient zostanie powiadomiony przez Usługodawcę.
 6. Klient, który dokonał Rejestracji i:
  1. zapisał się na Newsletter, lub
  2. wyraził w Koncie Klienta zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę w celu otrzymywania informacji marketingowych dostosowanych do swoich preferencji na podstawie analizy informacji o zakupach, działaniach w kanałach sprzedaży Usługodawcy (np. IP komputera, pliki cookie, preferowane sposoby zakupu), danych socjodemograficznych (np. płeć, wiek, dochody, miejsce zamieszkania) przy użyciu dostępnych środków komunikacji, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, lub
  3. dokonał rejestracji Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku zawartej w Sklepie fizycznym w sposób wskazany w art. IV.9,

uzyskuje dostęp do:

 1. historii zarejestrowanych zakupów i zawartych Umów o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku dokonanych w Sklepach fizycznych na zasadach określonych w art. IV.9;
 2. w przypadku wykonania czynności, o których mowa w art. IV.6.1 i art.IV.6.2.- do: i) pakietu Kodów Rabatowych „na start” zgodnie z bieżącą promocją prowadzoną w Koncie Klienta, ii) indywidualnych Kodów Rabatowych dostępnych po zalogowaniu na Konto Klienta w sekcji „Kodów Rabatowych”;
 3. do innych promocji organizowanych przez Usługodawcę lub podmioty współpracujące z Usługodawcą, o których Usługodawca będzie zawiadamiał w Koncie Klienta lub określać je będą odrębne regulaminy, o których Klient zostanie powiadomiony przez Usługodawcę;
 1. W Koncie Klienta Usługodawca udostępnia historię zakupów i zawartych Umów o dostarczanie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych dokonywanych w Sklepie Internetowym.
 2. W Koncie Klienta Usługodawca udostępnia historię zakupów i zawartych Umów o dostarczanie Treści cyfrowych na nośniku dokonywanych w Sklepach fizycznych po wykonaniu czynności, o których mowa w art. IV.6.1 - art.IV.6.3.
 3. Rejestracja w Koncie Klienta Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zawartej w Sklepie Internetowym dokonuje się automatycznie. Rejestracji Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku zawartej w Sklepie fizycznym dokonuje Klient: i) samodzielnie poprzez Konto Klienta lub ii) za pomocą pracownika Sklepu fizycznego, po podaniu mu danych identyfikacyjnych wprowadzonych podczas Rejestracji, tj.: adresu e-mail (Loginu) lub numeru telefonu komórkowego, lub imienia i nazwiska i kodu pocztowego, lub iii) za pomocą pracownika Sklepu fizycznego, po podaniu mu adresu e-mail na potrzeby rejestracji bieżącej transakcji, która zostanie powiązana z podanym przez Klienta adresem e-mail i będzie widoczna w Koncie Klienta po dokonaniu Rejestracji, pod warunkiem użycia tego samego adresu e-mail jaki podano w danym Sklepie fizycznym i po akceptacji Regulaminu.
 4. Usługodawca zastrzega prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Serwisu, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
 5. W celu zapewnienia funkcjonowania Serwisu oraz bezpieczeństwa komunikacji w Serwisie, w szczególności w trakcie składania Zamówień i Rezerwacji Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia funkcjonowania oraz bezpieczeństwa Serwisu.
 6. Usługodawca nie jest dostawcą „Internetu” ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy PT. Klient we własnym zakresie powinien uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwy jest kontakt z Serwisem i korzystanie z jego funkcjonalności.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, m.in. poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  2. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej;
  3. niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
  4. korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem, w tym niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
  5. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
  6. korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie w innym zakresie treści należących do Usługodawcy lub osób trzecich jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Usługodawcy lub ich właściciela.
 8. Klient nie może podejmować w Serwisie czynności naruszających przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
 9. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Serwisu, w tym składania Zamówień i/lub Rezerwacji, jak również może ograniczyć dostęp Klienta do Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach:
  1. podania przez Klienta danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
  2. naruszania przez Klienta dóbr osobistych, w szczególności innych Klientów,
  3. działań lub zaniechań sprzecznych z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego np. poprzez uporczywe, kilkukrotne składanie Zamówień i Rezerwacji oraz uporczywe, kilkukrotne nieodbieranie Produktów, pod warunkiem że nie stanowi to przypadków, o których mowa w art. V oraz art. VI Regulaminu Sklepu Internetowego.
 10. Osoba pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu na podstawie postanowień art. IV.15 Regulaminu nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 11. Usługodawca zapewnia Klientowi pozbawionemu prawa do korzystania z Serwisu na podstawie art. IV.15 Regulaminu mechanizm elektroniczny umożliwiający archiwizację w formie plików PDF informacji dotyczących Kodów aktywacyjnych oraz historii zakupów udostępnionej w Koncie Klienta.
 12. Klient, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji o produktach i promocjach Usługodawcy lub w inny sposób udostępniony przez Usługodawcę zapisał się na Newsletter będzie otrzymywał Newsletter. O terminie wysyłki Newslettera decyduje Usługodawca. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera, w szczególności poprzez kliknięcie odpowiedniego odesłania internetowego (linku) udostępnionego w Newsletterze.
 13. Usługodawca może prowadzić testy nowych funkcjonalności lub rozwiązań technicznych Serwisu. Informacje o nich będą umieszczane w Serwisie, jeśli będą wpływać na prawa i obowiązki Klientów.
 14. Jeżeli Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji marketingowych Usługodawca może inicjować z nim kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty Sklepu Internetowego. W celu zainicjowania kontaktu z Usługodawcą Klient powinien wykonać połączenie telefonicznie na następujące numery: 855 855 855 lub inne wskazane w Serwisie lub m.in. w treści ogłoszeń reklamowych Usługodawcy. Po uzyskaniu połączenia telefonicznego Klient łączy się z COK.
 15. W trakcie połączenia telefonicznego z Usługodawcą Klient ma możliwość lub może zostać poproszony przez pracownika COK w trakcie składania Zamówienia lub Rezerwacji o składanie dyspozycji za pomocą wybierania tonowego dostępnego w swoim urządzeniu telekomunikacyjnym.
 16. Rozmowy telefoniczne z Klientem są nagrywane i archiwizowane przez Usługodawcę w celach informacyjnych, dowodowych, a także w związku ze składaniem przez Klienta Zamówień i Rezerwacji za pośrednictwem COK. W przypadku kiedy Klient nie wyraża zgody na nagrywanie rozmów telefonicznych powinien przerwać połączenie.
 17. W celu zainicjowania kontaktu za pośrednictwem czat z Usługodawcą Klient powinien skorzystać z funkcjonalności udostępnionych w Serwisie. Po uzyskaniu kontaktu Klient łączy się z COK.
 18. Rozmowy z Klientem prowadzone za pośrednictwem czat są rejestrowane i archiwizowane w celach informacyjnych, dowodowych. W przypadku kiedy Klient nie wyraża zgody na archiwizowanie rozmów prowadzonych za pośrednictwem czat powinien przerwać korzystanie z czat.
 19. W ramach funkcjonalności Serwisu Usługodawca może udostępniać komunikację za pośrednictwem komunikatorów opartych o łączność internetową lub telefoniczną w systemie GSM, w tym realizowaną przez automaty, przy czym Usługodawca nie inicjuje kontaktu za ich pośrednictwem.
 20. W celu zainicjowania kontaktu za pośrednictwem komunikatorów z Usługodawcą Klient powinien skorzystać z funkcjonalności udostępnionych w Serwisie. Po uzyskaniu kontaktu Klient łączy się z COK.
 21. Rozmowy z Klientem prowadzone za pośrednictwem komunikatorów są rejestrowane i archiwizowane w celach informacyjnych, dowodowych. W przypadku kiedy Klient nie wyraża zgody na rejestrowanie i archiwizowanie rozmów prowadzonych za pośrednictwem komunikatorów powinien przerwać korzystanie z nich.
 22. Usługodawca, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w procesie obsługi Zamówień oraz Rezerwacji może wykorzystywać dokumenty w postaci elektronicznej, np.: dokumenty dostawy, które mogą wymagać podpisu Klienta składanego na ekranie urządzenia mobilnego. W takim przypadku dokumenty w postaci elektronicznej, o ile Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, utrwalone na trwałym nośniku będą doręczane co najmniej na adres e-mail Klienta podany w Koncie Klienta.


V. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać niezwłocznie wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, jakie zostały zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może powiadomić Usługodawcę o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu (Reklamacje Serwisu).
 3. Klient może zgłaszać Reklamacje Serwisu na adres: ”EURO-net” sp. z o.o. (Sklep Internetowy), ul. Wacława 2, Sokołów; 05-806 Komorów lub telefonicznie na numer telefonu COK. Za datę złożenia Reklamacji Serwisu uznaje się datę jej nadania do Usługodawcy potwierdzoną stemplem pocztowym lub datę jej telefonicznego zgłoszenia.  
 4. Klient może złożyć Reklamację Serwisu w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu. Reklamację Serwisu złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Klienta, co jednak nie uchybia możliwości dochodzenia przez Klienta roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. W Reklamacji Serwisu Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn Reklamacji Serwisu.
 6. Usługodawca udzieli odpowiedzi na Reklamację Serwisu:
 7. w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania – dotyczy Konsumentów,
 8. w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania – dotyczy Klientów niebędących Konsumentami.

Odpowiedź na Reklamację Serwisu Usługodawca przekaże Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku.


VI. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie z Serwisu.
 2. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Serwisem.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania lub zaniechania za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Serwisu za pośrednictwem własnego Konta.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
 5. Usługodawca zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.


VII.
Pozostałe prawa i obowiązki

 1. Każda ze Stron w każdym czasie i bez podania przyczyn samodzielnie rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną nawiązaną za pośrednictwem czatu kończąc kontakt za pośrednictwem czatu, z zastrzeżeniem zachowania przez drugą Stronę praw nabytych przed rozwiązaniem takiej umowy.
 2. W innych przypadkach każda ze Stron w każdym czasie i bez podania przyczyn, może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem zachowania przez drugą Stronę praw nabytych przed rozwiązaniem takiej umowy oraz postanowień poniżej.
 3. Klient, który posiada Konto Klienta rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną: i) samodzielnie usuwając Konto Klienta, składając taką dyspozycje na jego podstronie albo ii) zgłaszając żądanie usunięcia Konta Klienta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia Usługodawcy żądania usunięcia Konta Klienta, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 4. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (nie dotyczy art. VII.1), poinformuje Klienta o tym na adres e-mail podany w Koncie Klienta, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
 5. Usługodawca ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.
 6. Usługodawca ma prawo zrezygnować z utrzymywania Konta Klienta lub dowolnej jego funkcjonalności, w szczególności w przypadku gdy w ciągu 12 miesięcy od daty ostatnich Zamówienia/Rezerwacji z wykorzystaniem Konta Klienta nie wykonano żadnych, innych Zamówienia/Rezerwacji. O rezygnacji Klient zostanie poinformowany z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, korespondencją elektroniczną, na adres e-mail podany w Koncie Klienta oraz po zalogowaniu się na Koncie Klienta.
 7. W przypadku rezygnacji przez Usługodawcę z utrzymywania Konta Klienta, wszelkie Kody Rabatowe i/lub inne korzyści przyznane Klientowi w ramach Konta Klienta, których data ważności wykracza poza datę korzystania przez Klienta z Konta Klienta, mogą być wykorzystane przez Klienta nie później niż do dnia upływu daty ich ważności wynikającej z ich treści.
 8. W przypadku rezygnacji przez Usługodawcę z utrzymywania Konta Klienta, Usługodawca zapewnia archiwizację historii zakupów ujawnionej w Koncie Klienta oraz informacji dotyczących Kodów aktywacyjnych, w formie plików PDF.


VIII.
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą,
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  4. w sprawach dotyczących Produktów Ubezpieczeniowych wskazanych w art. IV RU i Produktów Ratalnych Klient będący osobą fizyczną uprawniony jest do zwrócenia się do Rzecznika Finansowego, przy czym dodatkowe informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów, określa RRaty i RU oraz udostępnione są w odpowiednich wzorcach umownych w szczególności Regulaminie Banku i Warunkach Ubezpieczenia.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rf.gov.pl.
 3. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Usługodawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: sklep.internetowy@euro.com.pl.


IX. Spory

 1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy. Niniejszego postanowienia nie stosuje się do Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


X. Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Ustawy, Ustawy KC, Ustawy DE oraz Ustawy PA.
 2. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: i) zmian organizacyjnych lub prawnych Usługodawcy, ii) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Serwisu, iii) zmiany funkcjonalności Serwisu, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności. Usługodawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany Usługodawcy przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do Zamówień i Rezerwacji, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.
 4. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 21 maja 2024 r.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Regulamin Sklepu Internetowego

I. Definicje

Użyte w Regulaminie Sklepu Internetowego pojęcia oznaczają:

 1. Formularz kontaktowy – formularz umożliwiający Klientowi kontakt z Usługodawcą dostępny pod adresem https://www.euro.com.pl/cms/pomoc-formularz-kontaktowy.bhtml
 2. Funkcjonalność – zdolność Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej lub Towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia.
 3. Integracja – połączenie Treści Cyfrowej lub Usługi cyfrowej z elementami Środowiska cyfrowego Konsumenta i włączenie ich do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi Cyfrowej.
 4. Interoperacyjność – zdolność Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej lub Towaru do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystanie z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru tego samego rodzaju.
 5. Kod aktywacyjny (Klucz aktywacyjny) – unikalny ciąg znaków alfanumerycznych umożliwiający pobranie i użytkowanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, udostępniany w Koncie Klienta lub w Sklepie fizycznym, będący przedmiotem Umowy sprzedaży (dot. Klientów z wyłączeniem Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumentów) lub Umowy o dostarczanie Usługi cyfrowej lub Treści Cyfrowej (dot. Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta) zawartej pomiędzy Klientem a Usługodawcą, albo pomiędzy Klientem a wydawcą lub uprawnionym do Kodu aktywacyjnego.
 6. Kompatybilność – współdziałanie Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej lub Towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej, lub Towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania.
 7. Kredyt – zgodnie z definicją w art. II Załącznika nr 3 do Regulaminu.
 8. Rezerwacja – oświadczenie woli Klienta, składane za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym za pośrednictwem COK, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży w oznaczonym czasie oraz w wybranym Sklepie fizycznym, określające rodzaj i liczbę Produktu oraz inne treści przewidziane prawem. Możliwość dokonania Rezerwacji może być uzależniona m.in. od wybranego przez Klienta Produktu, sposobu płatności lub dostawy oraz chęci skorzystania z procedury Tax Free. Informacja o dostępności Rezerwacji będzie widoczna dla Klienta w toku składania Zamówienia.
 9. Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży, za wyjątkiem rzeczy, która służy wyłącznie jako nośnik Treści cyfrowej dostarczanej Konsumentowi na podstawie Umowy o dostarczenie Treści cyfrowej.
 10. Towar z elementami cyfrowymi – Towar zawierający Treść cyfrową lub Usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej uniemożliwiłby Konsumentowi jego prawidłowe funkcjonowanie.
 11. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 12. Treść cyfrowa bez nośnika - Treść cyfrowa udostępniana poza Sklepem Internetowym, nieutrwalona na nośniku materialnym, możliwa do nabycia w drodze Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej zawieranej w Sklepie internetowym.
 13. Treść cyfrowa na nośniku - Treść cyfrowa utrwalona na nośniku materialnym możliwa do nabycia w drodze Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej zawieranej w Sklepie Internetowym lub w Sklepie fizycznym.
 14. Trwałość – zdolność Towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania.
 15. Punkt Odbioru –wskazane w Serwisie miejsce (np.: Sklep fizyczny, lokal użytkowy, paczkomat, urządzenie mechaniczne lub inne) znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym Klienci mogą odebrać Towary kupione w Sklepie Internetowym lub Treść cyfrową na nośniku nabytą w drodze Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej zawartej w Sklepie Internetowym.
 16. Produkt – Towary oraz Usługi Dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym; o ile Regulamin Ubezpieczeń nie stanowi inaczej do nabywania Produktów Ubezpieczeniowych stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Zamówień i/lub Rezerwacji Produktów.
 17. Produkt Ubezpieczeniowy – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 4 do Regulaminu.
 18. Sprzedaż hurtowa – Umowa sprzedaży Produktów i/lub Kodów aktywacyjnych oraz Umowa o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, której przedmiotem są więcej niż dwie sztuki tego samego Produktu, Kodu aktywacyjnego lub dostarczenie więcej niż dwóch tych samych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.
 19. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w celu uzyskania dostępu do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w celu korzystania z nich.
 20. Umowa Kredytu – zgodnie z definicją w art. II Załącznika nr 3 do Regulaminu.
 21. Umowa o dostarczenie Treści Cyfrowej lub Usługi cyfrowej – umowa na mocy której Usługodawca jest zobowiązany do dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, zawierana pomiędzy Klientem a Usługodawcą albo pomiędzy Klientem a wydawcą lub uprawnionym do Kodu aktywacyjnego.
 22. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Ustawy KC, zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Klientem i/lub umowa sprzedaży Kodów aktywacyjnych w rozumieniu Ustawy KC zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta: i) z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w Sklepie Internetowym, w tym za pośrednictwem COK, lub ii) bez korzystania ze środków porozumiewania się na odległość - w Sklepie fizycznym.
 23. Usługa cyfrowa - usługa pozwalająca Klientowi na: i) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, ii) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników tej usługi, iii) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej, a także usługa polegająca na udostępnieniu mu przez Usługodawcę Kodu aktywacyjnego. Nabywana przez Klienta w drodze Umowy w tym w drodze Umowy o dostarczanie Usługi cyfrowej zawieranej w Sklepie Internetowym.
 24. Usługa Dodatkowa – usługa będąca przedmiotem Umowy sprzedaży świadczona na rzecz Klienta niezależnie od dostawy Towaru lub w związku z dostawą Towaru (np. instalacja pralek, kuchni gazowych) w lub poza Sklepem Internetowym, lub w Sklepie fizycznym (np. personalizacja, konfiguracja smartfona) opisana w Serwisie.
 25. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość oraz Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym za pośrednictwem COK, określające rodzaj i/lub liczbę Produktu i/lub Kodu aktywacyjnego i/lub Treści cyfrowych i/lub Usług cyfrowych oraz inne treści przewidziane prawem.


II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady korzystania Klientów ze Sklepu Internetowego. Usługodawca prowadzi Sklep Internetowy, w którym:
  1. umożliwia Klientom składanie Zamówień oraz Rezerwacji,
  2. informuje Klientów o Produktach, Treściach cyfrowych, Usługach cyfrowych i Kodach aktywacyjnych, Produktach Ratalnych, w tym Kredytach oraz Produktach Ubezpieczeniowych dostępnych w Sklepie Internetowym oraz w poszczególnych Sklepach fizycznych.
 2. Regulamin Sklepu Internetowego stosuje się odpowiednio do Zamówień lub Rezerwacji składanych za pośrednictwem COK, o ile Klient w trakcie kontaktu z COK podał swój adres e-mail, choćby samodzielnie nie dokonano Rejestracji. W takiej sytuacji zawarcie Umowy sprzedaży, Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub dokonanie Rezerwacji lub zawarcie Umowy Kredytu następuje zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego.
 3. Informacje o Produktach, Treściach cyfrowych, Usługach cyfrowych, Kodach aktywacyjnych, Produktach Ratalnych, w tym Kredytach oraz Produktach Ubezpieczeniowych, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny podane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c.
 4. Informacja o cenie podawana w Sklepie Internetowym ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV.5.2 Regulaminu Sklepu Internetowego. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od późniejszych zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów, Treści cyfrowych, Usług cyfrowych, Kodów aktywacyjnych, Produktów Ratalnych, w tym Kredytów oraz Produktów Ubezpieczeniowych.
 5. Usługodawca jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy TZ.


III. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 2. Usługodawca nie prowadzi w Sklepie Internetowym oraz w Sklepie fizycznym Sprzedaży hurtowej. W razie potrzeby zawarcia przez jednego Klienta Umowy sprzedaży lub Rezerwacji na więcej niż dwie sztuki tego samego Produktu lub Kodu aktywacyjnego lub Umowy o dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej na więcej niż dwie Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe, należy skontaktować się z Usługodawcą telefonicznie na nr 855 855 855 wew. 4 lub korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej: https://www.euro.com.pl/cms/sprzedaz-dla-firm-i-instytucji.bhtml. Po uzgodnieniu przez Strony warunków realizacji hurtowych Zamówień lub Rezerwacji Klient otrzyma e-mail, o którym mowa w art. IV.5.2. Regulaminu Sklepu Internetowego.


IV. Rezerwacja oraz zawarcie Umowy sprzedaży Produktu w Sklepie Internetowym

 1. Klient w Serwisie może:
  1. złożyć Rezerwację Produktu, jeżeli Serwis udostępnia taką funkcję, który następnie kupi w Sklepie fizycznym spośród wskazanych w Serwisie - w przypadku Rezerwacji Umowa sprzedaży zostanie zawarta w wybranym przez Klienta Sklepie fizycznym oraz w terminie wskazanym w Rezerwacji. Do czasu zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie fizycznym na Kliencie nie spoczywają żadne zobowiązania, a Klient może w każdym momencie zrezygnować z Rezerwacji. Rezerwację można złożyć:
   1. za pomocą formularza w Sklepie Internetowym (wymaga Rejestracji i Logowania),
   2. za pośrednictwem COK – przy użyciu czatu (wymaga Rejestracji i Logowania) przy czym przy użyciu czatu można dokonać Rezerwacji jedynie Produktów i Kodów aktywacyjnych,
   3. za pośrednictwem COK – telefonicznie,
   4. za pośrednictwem COK – przy użyciu Formularza kontaktowego.
  2. złożyć Zamówienie (kupić) wybrane Produkty, tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Produktów na odległość. Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV.5.2 Regulaminu Sklepu Internetowego. Zamówienie można złożyć:
   1. za pomocą formularza w Sklepie Internetowym (wymaga Rejestracji i Logowania),
   2. za pośrednictwem COK – przy użyciu czatu (wymaga Rejestracji i Logowania) przy czym przy użyciu czatu można złożyć Zamówienie jedynie na Produkty i Kody aktywacyjne,
   3. za pośrednictwem COK – telefonicznie,
   4. za pośrednictwem COK – przy użyciu Formularza kontaktowego.
  3. złożyć Rezerwację na Produkty, jakie Klient zamierza nabyć w systemie TAX FREE. Zawarcie Umowy Sprzedaży na Produkty nabywane w systemie TAX FREE, możliwe jest jedynie w Sklepie fizycznym.
 2. Aby dokonać Rezerwacji w sytuacjach, w których Usługodawca udostępnia taką funkcjonalność w Serwisie, należy wybrać Produkt dostępny w Sklepie Internetowym oraz dokonać jego Rezerwacji, ze wskazaniem dostępnego w Serwisie Sklepu fizycznego, w którym ma być zawarta Umowa sprzedaży.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość w Sklepie Internetowym należy wybrać Produkt dostępny w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie, podejmując kolejne czynności w oparciu o informacje wyświetlane w Serwisie.
 4. Złożenie Rezerwacji i Zamówienia możliwe są po akceptacji Regulaminu.
 5. Po złożeniu Rezerwacji lub Zamówienia Klient otrzymuje odpowiednią wiadomości e-mail, a w szczególności:
  1. e-mail będący potwierdzeniem wpływu Rezerwacji lub Zamówienia do Sklepu Internetowego,
  2. e-mail zawierający ostateczne potwierdzenie Rezerwacji lub potwierdzający wszystkie istotne elementy Zamówienia, wówczas Umowa sprzedaży zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości zawierającej informację o potwierdzeniu Zamówienia. E-mail taki może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Rezerwacji lub Zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpływu Rezerwacji lub Zamówienia do Sklepu Internetowego, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Klientem Rezerwacja lub Zamówienie mogą zostać anulowane przez Usługodawcę.
 6. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży z odbiorem Towaru w Sklepie fizycznym z płatnością przez Internet oraz nieodebrania Towaru (pomimo dodatkowego wezwania Klienta do odbioru i bezskutecznego upływu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni) w terminie 14 dni od uzgodnionego dnia dostawy Towaru, Umowa sprzedaży rozwiązuje się, a Usługodawca niezwłocznie zwróci Klientowi otrzymane płatności, w każdym przypadku nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozwiązania Umowy sprzedaży, co nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku niewskazania dnia dostawy Towaru w ramach złożonego Zamówienia (pomimo dodatkowego wezwania Klienta do ustalenia terminu dostawy i bezskutecznego upływu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni) Umowa sprzedaży rozwiązuje się z upływem 21 dni od daty złożenia Zamówienia, a Usługodawca niezwłocznie zwróci Klientowi otrzymane płatności, a w przypadku Zamówień na Produkty finansowane Umową Kredytu Usługodawca niezwłocznie zwróci środki pochodzące z Kredytu do Banku finansującego, w każdym przypadku nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozwiązania Umowy sprzedaży, co nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży z obowiązkiem uiszczenia zapłaty w Sklepie fizycznym i niedokonania płatności w terminie określonym w Załączniku C, Umowa Sprzedaży rozwiązuje się (okres trwania Umowy sprzedaży).
 7. W przypadku składania Zamówień na Produkty finansowane Umową Kredytu Umowa sprzedaży może być zawarta wyłącznie w Sklepie Internetowym – w takim przypadku nie ma możliwości złożenia Rezerwacji. Nie uchybia to prawu odstąpienia Klienta od Umów sprzedaży zawieranych na odległość, zgodnie zobowiązującymi przepisami. W przypadku, w którym Klient składając Zamówienie za pośrednictwem COK zadeklaruje chęć finansowania ceny Produktu Kredytem, dalsze czynności w szczególności złożenie Zamówienia oraz zawarcie Umowy Kredytu, następują za pośrednictwem Sklepu Internetowego. W takim przypadku, wszelkie instrukcje dotyczące dalszego sposobu postępowania zostaną przekazane Klientowi przez pracownika COK lub drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta).
 8. W przypadku składania Zamówień na Produkty finansowane inną umową ratalną niż Umową Kredytu Umowa sprzedaży wraz z umową ratalną może być zawarta tylko i wyłącznie w Sklepie fizycznym - w tym celu należy złożyć Rezerwację.
 9. Klient może anulować Zamówienie przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w art. IV.5.2 Regulaminu Sklepu Internetowego. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą lub anulować Zamówienie za pośrednictwem Konta Klienta. Usługodawca zapewnia Klientowi prawo zapoznania się z treścią Zamówienia. Możliwość anulowania Zamówienia nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klient może anulować Rezerwację przed upływem terminu jej ważności. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą lub anulować Rezerwację za pośrednictwem Konta Klienta. Usługodawca zapewnia Klientowi prawo zapoznania się z treścią Rezerwacji.
 10. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła, etc, przy czym w przypadku oferty dla Klientów nie będących Konsumentami i Przedsiębiorcami na prawach konsumenta informacje o ceny Produktów mogą prezentować wartości bez VAT, co będzie wyraźniej oznaczone w Serwisie.
 11. Dostępne dla danego Zamówienia lub Rezerwacji sposoby płatności są prezentowane w toku składania Zamówienia lub Rezerwacji oraz w Serwisie Internetowym. Sposoby płatności zależą od wybranego przez Klienta sposobu zawarcia Umowy sprzedaży, wybranego Produktu, sposobu dostawy oraz innych ograniczeń, o których Klient zostanie poinformowany w toku składania Zamówienia lub Rezerwacji. Usługodawca stosownie do wymagań podmiotów obsługujących płatności, umożliwia uiszczenie ceny w szczególności w następujący sposób:
  1. Pobranie przy odbiorze (gotówką, kartą i Blikiem),
  2. Kredytem ratalnym (raty z doradcą),
  3. Ratami przez Internet,
  4. Kartą płatniczą,
  5. Portfelem mobilnym (Apple Pay i Google Pay)
  6. BLIKiem
  7. Przelewem błyskawicznym
  8. Płatnością Odroczoną
  9. Kartą Podarunkową
  10. Przelewem tradycyjnym.
 12. W przypadku nabycia Karty Podarunkowej poprzez Sklep Internetowy – płatność odbywa się zgodnie z Regulaminem sprzedaży Kart Podarunkowych w Sklepie Internetowym.
 13. Płatność Odroczona jest kredytem konsumenckim obsługiwanym i udzielanym przez podmiot trzeci, którego dostępność zależy od decyzji kredytowej podejmowanej przez ww. podmiot trzeci. Płatność Odroczona dostępna jest jedynie dla niektórych sposobów dostawy oraz wyłącznie dla Zamówień o wartości do 1500 zł brutto.
 14. Terminy płatności cen określa Załącznik nr C do Regulaminu. W przypadku korzystania przez Klienta z bonusów, programów lojalnościowych współpracujących z Usługodawcą, w trakcie składania Rezerwacji lub Zamówienia Klient zostanie powiadomiony o możliwości ich wykorzystywania przy uiszczeniu ceny Produktów i/lub Kodów aktywacyjnych. Warunki korzystania z Karty Podarunkowej określa Regulamin Karty Podarunkowej Euro.
 15. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.
 16. Z zastrzeżeniem art. IV.20 i art. IV.21 Regulaminu Sklepu Internetowego, w przypadku złożenia Zamówienia na zakup Produktu dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile w wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV.5.2 Regulaminu Sklepu Internetowego, przy Towarze lub w wyniku odrębnych bezpośrednich uzgodnień Stron nie ustalono inaczej.
 17. W przypadku Rezerwacji, Umowa sprzedaży w Sklepie fizycznym może zostać zawarta nie później niż w terminie podanym w treści korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany w Koncie Klienta, w której Usługodawca zawiadamia o dostarczeniu Produktu do Sklepu fizycznego, o ile przy Towarze lub w wyniku odrębnych, bezpośrednich uzgodnień Stron nie ustalono inaczej.
 18. Informacja o dostępności Produktu jest każdorazowo podawana przy Produkcie lub w trakcie kontaktu z Klientem.
 19. Usługodawca może świadczyć na rzecz Klienta nieodpłatne usługi polegające na informowaniu Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub SMS o bieżącym statusie Zamówienia i/lub Rezerwacji.
 20. W celu realizacji Rezerwacji lub Zamówienia Klient jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne dane umożliwiające ich realizację, tj.: i) w przypadku Rezerwacji - imię i nazwisko, adres - w przypadku korzystania z Kredytu - (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, ii) w przypadku Zamówienia - imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez Usługodawcę w Serwisie lub w trakcie kontaktu z Klientem.
 21. Rezerwacja zostanie dokonana, a Zamówienie zrealizowane, pod warunkiem dostępności Produktów. W przypadku niedostępności Produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o czasie oczekiwania na realizację Rezerwacji lub Zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji lub o anulowaniu Rezerwacji lub Zamówienia z powodu trwałego braku Produktów. Wiadomość e-mail, o której mowa w treści art. IV.5.2 Regulaminu Sklepu Internetowego zostanie dostarczona Klientowi po przyjęciu Towaru na stan magazynowy Usługodawcy.
 22. W przypadku przedsprzedaży Towarów, Klient zostanie poinformowany w Serwisie lub bezpośrednio przez Usługodawcę o przewidywanym czasie oczekiwania na premierę Towaru. W takim przypadku wiadomość e-mail, o której mowa w art. IV.5.2 Regulaminu Sklepu Internetowego zostanie dostarczona Klientowi w dacie premiery Towaru, podanej przy Towarze lub ustalonej wcześniej bezpośrednio z Klientem.
 23. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone na adres wskazany przez Klienta, na terenie Polski lub do wskazanego przez Klienta Punktu Odbioru. Koszty transportu i ewentualne koszty dodatkowe zostaną wyraźnie wskazane w toku składania Rezerwacji lub Zamówienia. Podczas odbioru Towaru, może być niezbędne podanie przez Klienta kodu odbioru. Klient otrzyma kod niezbędny do odbioru Towaru na adres e-mail i/lub numer telefonu kontaktowego podany w Koncie Klienta.
 24. Produkty, na które Klient złożył Rezerwację, mogą zostać kupione w Sklepie fizycznym spośród wskazanych w Serwisie. Nie każdy Produkt dostępny w Sklepie Internetowym może być dostępny w Sklepach fizycznych wskazanych w Serwisie.
 25. Usługodawca wystawia w Sklepie Internetowym faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. W przypadku złożenia Zamówienia na zakup Produktu Usługodawca przesyła fakturę elektroniczną Klientowi na adres e-mail podany w Koncie Klienta, w terminie do 7 dni od daty wydania Towaru i/lub rozpoczęcia świadczenia Usługi Dodatkowej; Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę w formie papierowej, w trakcie składania Zamówienia zaznacza odpowiednie pole w Serwisie „checkbox” lub składa taką dyspozycję pracownikowi COK. Klient w każdym czasie ma prawo zwrócić się do Usługodawcy o wystawienie faktury w formie papierowej przesyłając taki wniosek na adres: „EURO-net” sp. z o.o. (Sklep Internetowy), ul. Wacława 2, Sokołów; 05-806 Komorów lub na adres e-mail: sklep.internetowy@euro.com.pl.
 26. Usługodawca udostępnia w Koncie Klienta dokument polisy ubezpieczeniowej Produktu Ubezpieczeniowego w postaci elektronicznej w formacie PDF. Usługodawca przesyła polisę elektroniczną Klientowi na adres e-mail podany w Koncie Klienta, w terminie do 7 dni od daty wydania Towaru do którego zakupiono Produkt Ubezpieczeniowy. Jeżeli Klient chce otrzymać dokument polisy w postaci papierowej, w trakcie składania Zamówienia zaznacza odpowiednie pole w Serwisie „checkbox” lub składa taką dyspozycję pracownikowi COK. Klient w każdym czasie ma prawo zwrócić się do Usługodawcy o udostępnienie polisy w postaci papierowej przesyłając taki wniosek na adres: „EURO-net” sp. z o.o. (Sklep Internetowy), ul. Wacława 2, Sokołów; 05-806 Komorów lub na adres e-mail: sklep.internetowy@euro.com.pl.
 27. W przypadku anulowania Zamówienia lub rezygnacji Klienta z dalszej realizacji Zamówienia lub Rezerwacji, Klient niezwłocznie otrzyma zwrot uiszczonych przez siebie opłat, nie później niż w terminie 14 dni od dnia anulowania lub rezygnacji
 28. Na zasadach określonych w niniejszym artykule Klient niebędący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może dokonać również Zamówienia Kodu aktywacyjnego z zastrzeżeniem. że:
  1. w przypadku złożenia przez Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta Zamówienia na zakup  Kodu aktywacyjnego, Kod aktywacyjny zostanie udostępniony w Koncie Klienta niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, nie później niż w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile w wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV.5.2 Regulaminu Sklepu Internetowego, przy Kodzie aktywacyjnym lub w wyniku odrębnych, bezpośrednich uzgodnień Stron nie ustalono inaczej
  2. w przypadku złożenia przez Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta Zamówienia na zakup Kodu aktywacyjnego, Kod aktywacyjny zostanie udostępniony w Koncie Klienta niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży lub w przypadku złożenia Zamówienia na zakup Kodu aktywacyjnego z dostawą do Sklepu fizycznego, zostanie niezwłocznie dostarczony do wskazanego przez Klienta Sklepu fizycznego.
  3. Usługodawca przesyła fakturę elektroniczną Klientowi niebędącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta na adres e-mail podany w Koncie Klienta, w terminie do 7 dni od daty: i) w przypadku złożenia Zamówienia na zakup Kodu aktywacyjnego: udostępnienia Kodu aktywacyjnego w Koncie Klienta, ii) w przypadku złożenia Zamówienia na Zakup Produktu i Kodu aktywacyjnego: wydania Towaru i/lub rozpoczęcia świadczenia Usługi Dodatkowej albo udostępnienia Kodu aktywacyjnego w Koncie Klienta lub wydania Kodu aktywacyjnego w Sklepie fizycznym w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpiło później.
 1. Na zasadach określonych w niniejszym artykule Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może dokonać Rezerwacji Treści cyfrowej na nośniku, którą następnie nabędzie w drodze Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej zawartej w Sklepie fizycznym lub złożyć Zamówienie na Treść cyfrową na nośniku i tym samym zawrzeć Umowę o dostarczenie Treści cyfrowej na nośniku z tym zastrzeżeniem, że w takim przypadku Usługodawca wystawia w Sklepie internetowym fakturę w formie elektronicznej w formacie PDF w terminie 7 dni od dostarczenia Treści cyfrowej na nośniku.

 

V. Uprawnienia Konsumenta w związku z brakiem zgodności Towaru z umową i odpowiedzialność Usługodawcy za zgodność świadczenia z umową.

 1. W razie braku zgodności Towaru z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w przepisach prawa.
 2. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i Funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również Kompatybilność, Interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Usługodawca zaakceptował.
 1. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również Funkcjonalność i Kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Usługodawca wykaże, że:
   1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
   2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
   3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
  3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Usługodawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w art. V.2 lub V.3 , jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w art. 2 lub V.3 , oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:
  1. zostało ono przeprowadzone przez Usługodawcę lub na jego odpowiedzialność;
  2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Usługodawcę lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2 Ustawy.
 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową. Usługodawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 2. W odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi, Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 3. Do Towarów z elementami cyfrowymi, art. VIII.8 i VIII.9 stosuje się odpowiednio.
 4. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 5. Usługodawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Usługodawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 6. Usługodawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Usługodawca.
 7. Konsument udostępnia Usługobiorcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Usługodawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.
 8. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, Usługodawca demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 9. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
 10. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. Usługodawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z art. V.10
  2. Usługodawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z art. V.11-13
  3. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
  4. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w punktach V.9 – V.14.
  5. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.
 2. Usługodawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.
 4. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.
 5. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Usługodawcy na jego koszt. Usługodawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 6. Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Usługodawcę obowiązków wynikających z art. V.9-21
 8. Zgłoszenia reklamacyjne z tytułu braku zgodności Towaru z umową, jak również nieprawidłowego wykonania Usług Dodatkowych można składać bezpośrednio w dowolnym Sklepie fizycznym w Polsce (szczegółowe adresy dostępne w Serwisie, na stronie internetowej http://www.euro.com.pl) lub przesłać na adres: „EURO-net” sp. z o.o. (Sklep Internetowy), ul. Parzniewska 18, 05-800 Pruszków lub można składać również za pośrednictwem udostępnionego przez Usługodawcę na stronie https://www.euro.com.pl/cms/pomoc-reklamacja-towaru.bhtml formularza elektronicznego, a w przypadku roszczeń z tytułu Gwarancji także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym Towaru.
 9. Dodatkowe informacje o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji prezentowane są w Serwisie lub udziela ich COK.
 10. Postanowienia niniejszego rozdziału „V. Uprawnienia w związku z brakiem zgodności Towaru z umową i odpowiedzialność Usługodawcy za zgodność świadczenia z umową.” stosuje się również do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.


VI. Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży i Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku

 1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: „EURO-net” sp. z o.o. (Sklep Internetowy), ul. Parzniewska 18, 05-800 Pruszków lub na adres e-mail: internetowy@euro.com.pl.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr A do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku zawartej w Sklepie Internetowym można również złożyć i przesłać z wykorzystaniem udostępnionego przez Usługodawcę na stronie https://www.euro.com.pl/cms/pomoc-odstapienie.bhtml. formularza elektronicznego. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim i przesłania go zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego Usługodawca niezwłocznie potwierdzi na trwałym nośniku (korespondencją elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu) otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku zawartej w Sklepie Internetowym.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów (z wyłączeniem Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej niedostarczanych na nośniku materialnym) – od dnia ich zawarcia.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku rozpoczyna się dla Umowy w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Treść cyfrową na nośniku – od objęcia Treści cyfrowej na nośniku w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku obejmuje wiele Treści cyfrowych na nośniku, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej Treści cyfrowej na nośniku, partii lub części.
 5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru lub Treści cyfrowej na nośniku, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży po zgłoszeniu przez Konsumenta żądania rozpoczęcia wykonywania Usługi Dodatkowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy sprzedaży. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie sprzedaży ceny lub wynagrodzenia.
 7. Konsument nie ponosi kosztów świadczenia usług, za czas do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli: i) Usługodawca nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, a także o wzorze formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w Załączniku nr A do Regulaminu i skutkach jego wykonania lub ii) Konsument nie żądał zgodnie z Ustawą spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
 8. Postanowienie pkt. 8 od 1 stycznia 2023 r. zostało usunięte.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 10. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru lub Treści cyfrowej na nośniku (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy). Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar lub Treść cyfrową na nośniku od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru lub Treści cyfrowej na nośniku z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar lub Treść cyfrową na nośniku Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar lub Treść cyfrową na nośniku. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru lub Treści cyfrowej na nośniku przed jego upływem
 12. Towar lub Treść cyfrowa na nośniku powinny być zwrócone na adres: „EURO-net” sp. z o.o. (Sklep Internetowy), ul. Parzniewska 18, 05-800 Pruszków.
 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru lub Treści cyfrowej na nośniku będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Usługodawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.
 14. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Usługodawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku.
 15. Prawo odstąpienia od umowy o Produkt Ubezpieczeniowy reguluje Regulamin Ubezpieczeń stanowiący Załącznik nr 4 do Regulaminu.
 16. Prawo odstąpienia od Umowy Kredytu reguluje Regulamin Kredytowy stanowiący Załącznik nr 3 do Regulaminu.
 17. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży lub umowy o Dostarczenie Treści cyfrowej na nośniku nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie Usług Dodatkowych, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę Dodatkową, za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  9. świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zażądał od Usługodawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.
 1. W przypadku Karty Podarunkowej zasady odstąpienia od umowy jej nabycia reguluje także Regulamin sprzedaży Kart Podarunkowych w Sklepie Internetowym.
 2. Towar dostarczany Usługodawcy w wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży powinien być wolny od danych, w tym osobowych.
 3. Postanowienia niniejszego rozdziału „VI. Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży i Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku” stosuje się również do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.


VII.
Zawarcie przez Konsumenta Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej bez nośnika lub Usługi cyfrowej w Sklepie Internetowym

 1. Konsument w Sklepie Internetowym może zawrzeć Umowę o dostarczanie Treści cyfrowej bez nośnika lub Usługi cyfrowej na odległość. Umowa zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. VII.7.2 Regulaminu Sklepu Internetowego.
 2. Usługodawca dostarcza Konsumentowi Treść cyfrową bez nośnika lub Usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba, że strony postanowiły inaczej.
 3. Treść cyfrową bez nośnika uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie Treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi albo fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
 4. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
 5. Kod aktywacyjny zostanie udostępniony w Koncie Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym została zawarta umowa, o ile w wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. VII.7.2 Regulaminu Sklepu Internetowego, przy Kodzie aktywacyjnym lub w wyniku odrębnych, bezpośrednich uzgodnień Stron nie ustalono inaczej.
 6. W celu zawarcia Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej bez nośnika lub Usługi cyfrowej na odległość w Sklepie Internetowym należy wybrać Treść cyfrową lub Usługę Cyfrową dostępną w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje wyświetlane w Serwisie.
 7. Po Zamówieniu Konsument otrzymuje odpowiednią wiadomości e-mail, a w szczególności:
  1. e-mail będący potwierdzeniem wpływu Zamówienia do Sklepu Internetowego,
  2. e-mail potwierdzający wszystkie istotne elementy Zamówienia, wówczas Umowa o dostarczenie treści cyfrowej bez nośnika lub usługi cyfrowej zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości zawierającej informację o potwierdzeniu Zamówienia. E-mail taki może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpływu Zamówienia do Sklepu Internetowego, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Klientem Zamówienie mogą zostać anulowane przez Usługodawcę.
 1. W przypadku, w którym Konsument składając Zamówienie za pośrednictwem COK zadeklaruje chęć finansowania ceny Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej Kredytem, dalsze czynności w szczególności złożenie Zamówienia oraz zawarcie Umowy Kredytu, następują za pośrednictwem Sklepu Internetowego. W takim przypadku, wszelkie instrukcje dotyczące dalszego sposobu postępowania zostaną przekazane Konsumentowi przez pracownika COK lub drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta).
 2. Konsument może anulować Zamówienie przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w art. VII.7.2 Regulaminu Sklepu Internetowego. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą lub anulować Zamówienie za pośrednictwem Konta Klienta. Usługodawca zapewnia Konsumentowi prawo zapoznania się z treścią Zamówienia. Możliwość anulowania Zamówienia nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Ceny Treści cyfrowych i Usług cyfrowych podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła, etc.
 4. Dostępne dla danego Zamówienia sposoby płatności są prezentowane w toku składania Zamówienia oraz w Serwisie Internetowym. Sposoby płatności zależą od ograniczeń, o których Konsument zostanie poinformowany w toku składania Zamówienia. Usługodawca, stosownie do wymagań podmiotów obsługujących płatności, umożliwia uiszczenie ceny w szczególności w następujący sposób:
  1. Pobranie przy odbiorze (gotówką, kartą i Blikiem),
  2. Kredytem ratalnym (raty z doradcą),
  3. Ratami przez Internet,
  4. Kartą płatniczą,
  5. Portfelem mobilnym (Apple Pay i Google Pay)
  6. BLIKiem
  7. Przelewem błyskawicznym
  8. Płatnością Odroczoną
  9. Kartą Podarunkową
  10. Przelewem tradycyjnym.
 1. W przypadku nabycia Karty Podarunkowej poprzez Sklep Internetowy – płatność odbywa się zgodnie z Regulaminem sprzedaży Kart Podarunkowych w Sklepie Internetowym.
 2. Płatność Odroczona jest kredytem konsumenckim obsługiwanym i udzielanym przez podmiot trzeci, którego dostępność zależy od decyzji kredytowej podejmowanej przez ww. podmiot trzeci. Płatność Odroczona dostępna jest jedynie dla niektórych sposobów dostawy oraz wyłącznie dla Zamówień o wartości do 1500 zł brutto.
 3. Terminy płatności cen określa Załącznik nr C do Regulaminu. W przypadku korzystania przez Konsumenta z bonusów, programów lojalnościowych współpracujących z Usługodawcą, w trakcie składania Zamówienia Konsument zostanie powiadomiony o możliwości ich wykorzystywania przy uiszczeniu ceny Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. Warunki korzystania z Karty Podarunkowej określa Regulamin Karty Podarunkowej Euro.
 4. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy od dostarczanie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.
 5. Informacja o dostępności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej jest każdorazowo podawana przy Treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej lub w trakcie kontaktu z Klientem.
 6. Usługodawca może świadczyć na rzecz Konsumenta nieodpłatne usługi polegające na informowaniu Konsumenta za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub SMS o bieżącym statusie Zamówienia.
 7. W celu realizacji Zamówienia Klient jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne dane umożliwiające ich realizację, tj. imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez Usługodawcę w Serwisie lub w trakcie kontaktu z Klientem.
 8. Zamówienie zostanie zrealizowane, pod warunkiem dostępności Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. W przypadku niedostępności Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, Konsument zostanie niezwłocznie poinformowany o czasie oczekiwania na realizację Zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji lub o anulowaniu Zamówienia z powodu trwałego braku Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.
 9. Usługodawca wystawia w Sklepie Internetowym faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. W przypadku złożenia Zamówienia na Treść cyfrową lub Usługę cyfrową Usługodawca przesyła fakturę elektroniczną Konsumentowi na adres e-mail podany w Koncie Klienta, w terminie do 7 dni od daty dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej; Jeżeli Konsument chce otrzymać fakturę w formie papierowej, w trakcie składania Zamówienia zaznacza odpowiednie pole w Serwisie „checkbox” lub składa taką dyspozycję pracownikowi COK. Klient w każdym czasie ma prawo zwrócić się do Usługodawcy o wystawienie faktury w formie papierowej przesyłając taki wniosek na adres: „EURO-net” sp. z o.o. (Sklep Internetowy), ul. Wacława 2, Sokołów; 05-806 Komorów lub na adres e-mail: internetowy@euro.com.pl.
 10. Usługodawca udostępnia w Koncie Klienta dokument polisy ubezpieczeniowej Produktu Ubezpieczeniowego w postaci elektronicznej w formacie PDF. Usługodawca przesyła polisę elektroniczną Konsumentowi na adres e-mail podany w Koncie Klienta, w terminie do 7 dni od daty dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do którego zakupiono Produkt Ubezpieczeniowy. Jeżeli Konsument chce otrzymać dokument polisy w postaci papierowej, w trakcie składania Zamówienia zaznacza odpowiednie pole w Serwisie „checkbox” lub składa taką dyspozycję pracownikowi COK. Klient w każdym czasie ma prawo zwrócić się do Usługodawcy o udostępnienie polisy w postaci papierowej przesyłając taki wniosek na adres: „EURO-net” sp. z o.o. (Sklep Internetowy), ul. Wacława 2, Sokołów; 05-806 Komorów lub na adres e-mail: sklep.internetowy@euro.com.pl.
 11. W przypadku anulowania Zamówienia lub rezygnacji Konsumenta z dalszej realizacji Zamówienia Konsument niezwłocznie otrzyma zwrot uiszczonych przez siebie opłat, nie później niż w terminie 14 dni od dnia anulowania lub rezygnacji.
 12. Postanowienia niniejszego rozdziału „VII. Zawarcie przez Konsumenta Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej bez nośnika i Usługi cyfrowej w Sklepie Internetowym” stosuje się również do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.


VIII. Uprawnienie Konsumenta w związku z niezgodnością Treści cyfrowej i Usługi cyfrowej z umową 

 1. Konsument uprawniony jest do odstąpienia od zawartej Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej bez nośnika lub Usługi cyfrowej bez wzywania Usługodawcy do dostarczenia Treści cyfrowej bez nośnika lub Usługi cyfrowej, jeżeli:
  1. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynikać będzie, że Usługodawca nie dostarczy Treści cyfrowej bez nośnika lub Usługi cyfrowej lub
  2. Konsument i Usługodawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści cyfrowej bez nośnika lub Usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta a Usługodawca nie dostarczył ich w tym terminie.
 2. Konsument uprawniony jest do odstąpienia od zawartej Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej bez nośnika lub Usługi cyfrowej, jeżeli Usługodawca nie dostarczył mu niezwłocznie Treści cyfrowej bez nośnika lub Usługi cyfrowej i pomimo wezwania go do ich dostarczenia nie dostarczył Treści cyfrowej bez nośnika lub Usługi cyfrowej niezwłocznie lub w wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie.
 3. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową o dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej Konsument może żądać doprowadzenia ich do zgodności z umową, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Ustawy.
 4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
 5. Usługodawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej i Usługi Cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową oraz wartość Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnych z umową.
 6. Usługodawca doprowadza Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umowę, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Usługodawca.
 7. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił. W przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w sposób ciągły, Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa muszą pozostawać zgodne z umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania.
 8. Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są zgodne z Umową o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, Funkcjonalność, Kompatybilność, Interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi o którym Konsument powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Usługodawca zaakceptował.
 9. Ponadto Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:
  1. nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym Funkcjonalność, Kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Usługodawca wykaże, że:
   1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie nie mógł o nim wiedzieć,
   2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
   3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
  3. być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  4. być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Usługodawcę przed zawarciem umowy.
 10. Usługodawca informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je Konsumentowi przez czas:
  1. dostarczania Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
  2. zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.
 11. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Usługodawcę zgodnie z VIII.10., Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  1. poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  2. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Usługodawcę.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową w zakresie, o którym mowa w art. VIII.8 i VIII.9, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w VIII.8 i VIII.9 oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.
 13. Treść cyfrową lub Usługę cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, chyba że strony postanowiły inaczej.
 14. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z umową Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do VIII.7.
  2. Usługodawca nie doprowadził Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z art. VIII.6.
  3. brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z umową;
  4. brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony w postaci żądania doprowadzenia ich do zgodności z umową.
  5. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 15. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.
 16. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest istotny.
 17. Usługodawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa były niezgodne z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument z nich faktycznie korzystał.
 18. Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz Treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.
 19. Usługodawca ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
 20. Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 21. Zgłoszenia reklamacyjne związane z niezgodnością Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową, w tym zgłoszenia żądania obniżenia ceny oraz realizacja uprawnienia do odstąpienia od Umowy o dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej może zostać wykonane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia na adres: „EURO-net” sp. z o.o. (Sklep Internetowy), ul. Parzniewska 18, 05-800 Pruszków, lub na adres e-mail: sklep.internetowy@euro.com.pl., jak również z wykorzystaniem udostępnionego przez Usługodawcę na stronie https://www.euro.com.pl/cms/pomoc-odstapienie.bhtml. formularza elektronicznego
 22. Postanowienia niniejszego rozdziału „VIII. Uprawnienie Konsumenta w związku z niezgodnością Treści cyfrowej i Usługi cyfrowej z umową” stosuje się również do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.


IX. Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej

 1. Konsument uprawniony jest do odstąpienia od zawartej w Sklepie Internetowym Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej na nośniku na zasadach określonych w rozdziale V Regulaminu Sklepu Internetowego.
 1. Konsument uprawniony jest do odstąpienia od zawartej w Sklepie Internetowym Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej bez nośnika, w terminie 14 dni od dnia zawarcia ww. umowy, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 5, VI.6 i VI.7.
 1. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli: i) Konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia, o którym mowa w art. IX.2, lub ii) Konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody, lub iii) Usługodawca nie dostarczył Konsumentowi potwierdzenia zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.
 1. Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od zawartej w Sklepie Internetowym:
  1. Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej bez nośnika, za którą Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli  Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy,
  2. Umowy o dostarczanie Usług cyfrowych, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.
 1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy o dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: „EURO-net” sp. z o.o. (Sklep Internetowy), ul. Parzniewska 18, 05-800 Pruszków, lub na adres e-mail: internetowy@euro.com.pl.
 1. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr A do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, zawartej w Sklepie Internetowym można również złożyć i przesłać z wykorzystaniem udostępnionego przez Usługodawcę na stronie https://www.euro.com.pl/cms/pomoc-odstapienie.bhtml. formularza elektronicznego. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim i przesłania go zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego Usługodawca niezwłocznie potwierdzi na trwałym nośniku (korespondencją elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu) otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zawartej w Sklepie Internetowym.
 1. Postanowienia niniejszego rozdziału „IX Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej” stosuje się również do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.


X. Rękojmia i Gwarancja

 1. Usługodawca dostarcza Produkty bez wad. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada w stosunku do klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jeżeli Towar i/lub Usługa Dodatkowa mają wadę (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą KC.
 1. Usługodawca nie jest gwarantem Towarów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej Towary (Gwarancja) jej warunki są udostępniane przy Towarze, w Sklepie Internetowym. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.
 2. Reklamacje z tytułu Rękojmi lub Gwarancji, jak również nieprawidłowego wykonania Usług Dodatkowych można składać bezpośrednio w dowolnym Sklepie fizycznym w Polsce (szczegółowe adresy dostępne w Serwisie, na stronie internetowej http://www.euro.com.pl) lub przesłać na adres: „EURO-net” sp. z o.o. (Sklep Internetowy), ul. Parzniewska 18, 05-800 Pruszków lub można składać również za pośrednictwem udostępnionego przez Usługodawcę na stronie https://www.euro.com.pl/cms/pomoc-reklamacja-towaru.bhtml formularza elektronicznego, a w przypadku roszczeń z tytułu Gwarancji także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym Towaru.
 3. Dodatkowe informacje o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji prezentowane są w Serwisie lub udziela ich COK.
 4. Reklamacje dotyczące Kodów aktywacyjnych nabytych w Sklepie Internetowym można składać za pośrednictwem udostępnionego przez Usługodawcę w Koncie Klienta formularza elektronicznego. Reklamacje dotyczące Kodów aktywacyjnych nabytych w Sklepie fizycznym można składać bezpośrednio w dowolnym Sklepie fizycznym w Polsce (szczegółowe adresy dostępne w Serwisie, na stronie internetowej http://www.euro.com.pl). lub w każdym przypadku przesłać na adres: „EURO-net” sp. z o.o. (Sklep Internetowy), ul. Wacława 2, Sokołów, 05-806 Komorów lub bezpośrednio u wydawcy Treści cyfrowych.
 5. W przypadku Karty Podarunkowej zasady reklamacji reguluje także Regulamin sprzedaży Kart Podarunkowych w Sklepie Internetowym.
 6. Reklamowany Towar powinien być przesyłany na adres: „EURO-net” sp. z o.o. (Sklep Internetowy), ul. Parzniewska 18, 05-800 Pruszków.
 7. Towar dostarczany Usługodawcy w wykonaniu uprawnień z tytułu Rękojmi lub Gwarancji powinien być wolny od danych, w tym osobowych.


XI. Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu Internetowego stosuje się Regulamin oraz odpowiednie zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy KK, Ustawy KC, Ustawy DE.
 3. Zmiany Regulaminu Sklepu Internetowego następują w takim samym trybie i zakresie jak zmiany Regulaminu Serwisu.
 4. Aktualny Regulamin Sklepu Internetowego jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.
 5. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 21 maja 2024 r.

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Regulamin Publikacji Treści

I. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Komentarz – dodany przez Klienta Wpis powiązany z opublikowaną Odpowiedzią na pytanie.
 2. Moderator – podmiot upoważniony przez Usługodawcę do Weryfikacji Treści.
 3. Nick – unikalna, indywidualna nazwa Klienta ustalana za pośrednictwem Konta Klienta i/lub odpowiedniego formularza udostępnionego w ramach Serwisu.
 4. Odpowiedź na pytanie – dodany przez Klienta Wpis, powiązany z opublikowanym Pytaniem.
 5. Odpowiedź na pytanie do opinii - dodana przez Klienta Treść, powiązana z opublikowanym Pytaniem do opinii.
 6. Opinia – dodana przez Klienta Treść, za pomocą której Klient ocenia dany Towar lub Treści cyfrowe.
 7. Pytanie – dodany przez Klienta Wpis, powiązany z danym Towarem, za pomocą którego Klient zamierza uzyskać informacje dotyczące Towaru.
 8. Pytanie do opinii – dodana przez Klienta Treść, powiązana z opublikowaną Opinią.
 9. Treść (Treści) – treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane w Serwisie, w tym Treści dodawane przez Klienta w szczególności Wpis, Opinia, Pytanie do opinii lub Odpowiedź na pytanie do opinii.
 10. Wątek – Pytanie wraz z powiązanymi z nim Odpowiedziami na pytania i Komentarzami.
 11. Weryfikacja – decydowanie o publikacji Treści, w tym ich edycja, blokowanie, odrzucanie oraz usuwanie dokonywane przez Moderatora i/lub automatycznie w ramach algorytmów zadanych w Serwisie przez Usługodawcę.
 12. Wpis – dodana przez Klienta Treść: Pytanie, Odpowiedź na pytanie lub Komentarz.
 13. Zapis na pytanie – funkcjonalność umożliwiająca Klientowi subskrypcję powiadomień o opublikowanych Pytaniach odnoszących się do wybranego przez Klienta Towaru.II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Publikacji Treści określa zasady zamieszczania i udostępniania przez Klientów wybranych Treści w Serwisie oraz powiązanych z nimi funkcjonalności, świadczonych przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca udostępnia Klientom funkcje Serwisu opisane w Regulaminie Publikacji Treści oraz umożliwia Klientom zamieszczanie wybranych Treści w Serwisie w tym w szczególności:
  1. dodawanie Wpisów oraz
  2. dodawanie Opinii, Pytań do opinii oraz Odpowiedzi na pytania do opinii. Ponadto Usługodawca zgodnie z Regulaminem Publikacji Treści umożliwia Klientom korzystanie z funkcjonalności Zapisu na pytania, powiadomień mailowych oraz dokonywanie oceny przydatności Treści.
 3. Korzystanie z funkcji, o których mowa art. II.1 Regulaminu Publikacji Treści może wymagać Rejestracji i/lub zalogowania.
 4. Możliwość korzystania z funkcjonalności, o których mowa w art. II.1 Regulaminu Publikacji Treści może być ograniczona do wybranych przez Usługodawcę Towarów.


III. Dodawanie Wpisów

 1. Wpis może dodać Klient, który posiada Konto Klienta i jest zalogowany.
 2. Każdy Wpis dodawany przez Klienta oznaczony jest Nick’iem. Nick Klienta pobierany jest automatycznie z Konta Klienta. W przypadku, w którym Klient nie ustalił Nick’u w Koncie Klienta, Klient zostanie poproszony o wybranie swojego Nick’u w trakcie dodawania Wpisu.
 3. Klient, który posiada Konto Klienta, ma możliwość ustawienia Nicku oraz zmiany Nicku w ustawieniach Konta Klienta. W przypadku zmiany Nick’u przez Klienta, Wpisy dodane wcześniej, zostaną oznaczone nowym Nick’iem Klienta.
 4. W przypadku usunięcia Konta Klienta, opublikowane Wpisy dodane przez Klienta przed usunięciem Konta Klienta, zostaną oznaczone jako Wpisy z „Konta usuniętego”.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do Weryfikacji Nicku, w tym jego niepublikowania, w szczególności w przypadku gdy Nick jest sprzeczny z postanowieniami art. IX.5-6 Regulaminu Publikacji Treści/lub nie jest unikalna.
 6. Klient nie może zamieścić w treści Wpisu plików graficznych, elementów graficznych, zdjęć, filmów oraz odesłań internetowych do innej strony internetowej (linków). Inne ograniczenia techniczne dotyczące dodawania Wpisów, w tym informacja ograniczająca ilość znaków Wpisu, będą komunikowane Klientowi w Serwisie podczas dodawania Wpisów.
 7. Wpis dodawany do danego Towaru powinien być z nim powiązany.


IV. Zadawanie Pytań, udzielenie Odpowiedzi na pytania oraz dodawanie Komentarzy

 1. Klient może dodać Pytanie dotyczące Towaru, udzielić Odpowiedzi na pytanie oraz dodać Komentarz do Odpowiedzi na pytanie za pośrednictwem odpowiedniego formularza dostępnego w Serwisie.
 2. Po opublikowaniu Pytania lub Odpowiedzi na pytanie dodane przez Klienta, Klient otrzymuje na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta powiadomienia odpowiednio: o opublikowanej w tym samym Wątku Odpowiedzi na pytanie (lub o braku Odpowiedzi na pytanie) lub dodanych w tym samym Wątku Komentarzach.
 3. Klient, który dokonał zakupu Towaru może otrzymywać na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta powiadomienia o opublikowaniu Pytania do Towaru, którego zakupu dokonał.

 

V. Usuwanie i edycja Wpisów

 1. Klient ma możliwość usunięcia lub edycji Wpisu w ciągu 15 minut od jego przesłania tj. kliknięcia odpowiedniego przycisku. Powyższe uprawnienie nie może zostać zrealizowane w przypadku, w którym Wpis został opublikowany i dodano do niego Odpowiedź na pytanie i/lub Komentarz. W takim przypadku usunięcie oraz edycja Wpisu możliwe są za pośrednictwem ustawień dostępnych w Koncie Klienta.
 2. Po upływie terminu określonego powyżej w art.V.1 lub w przypadku, w którym Wpis został opublikowany i dodano do niego Odpowiedź na pytanie i/lub Komentarz, Klient nie ma możliwości samodzielnego usunięcia lub edycji Wpisu. Klient ma prawo zwrócić się do Usługodawcy o usunięcie lub edycję Wpisu na adres e-mail: opinie@euro.com.pl. W takim przypadku Usługodawca dokona edycji lub usunięcia Wpisu w terminie 14 dni.

 

VI. Zapis na pytania

 1. Klient może skorzystać z Zapisu na pytania, dzięki któremu otrzyma na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta wiadomość informującą o opublikowaniu Pytań do wybranego przez Klienta Towaru.
 2. W celu skorzystania z Zapisu na pytania:
  1. Klient, który dokonał Rejestracji i jest zalogowany – potwierdza chęć otrzymywania Pytań do wybranego przez Klienta Towaru na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku na formularzu udostępnionym w Serwisie.
  2. Klient, który nie dokonał Rejestracji i/lub nie jest zalogowany - uzupełnia adres e-mail w odpowiednim formularzu udostępnionym w Serwisie oraz potwierdza chęć otrzymywania powiadomień mailowych o Pytaniach poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku. W przypadku, w którym Klient, który chce skorzystać z Zapisu na pytania nie posiada Konta Klienta i/lub nie jest zalogowany, na adres e-mail podany w formularzu zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie chęci otrzymywania Pytań do wybranego przez Klienta Towaru.

 

VII. Dodawanie Opinii, Pytań do opinii oraz Odpowiedzi na pytania do opinii

 1. Klient może dodać Opinię, zadać Pytanie do opinii lub udzielić Odpowiedzi na pytanie do opinii za pośrednictwem odpowiedniego formularza dostępnego w Serwisie. W tym celu należy wypełnić obowiązkowe pola formularza.
 2. Do dodania Opinii, Pytania do opinii oraz Odpowiedzi na pytanie do opinii nie jest konieczne posiadanie Konta Klienta Rejestracja i/lub zalogowanie.
 3. Klient nie może zamieścić w treści Opinii, Pytania do opinii oraz Odpowiedzi na pytanie do opinii plików graficznych, elementów graficznych, zdjęć, filmów oraz odesłań internetowych do innej strony internetowej (linków). Inne ograniczenia techniczne dotyczące dodawania Opinii, Pytań do opinii oraz Odpowiedzi na pytania do opinii, w tym informacja ograniczająca ilość ich znaków, będą komunikowane Klientowi w Serwisie podczas dodawania Opinii, Pytań do opinii oraz Odpowiedzi na pytania do opinii.
 4. Każda Opinia, Pytanie do opinii oraz Odpowiedź na pytanie do opinii dodawana przez Klienta oznaczona jest Nick’iem.
 5. W przypadku dodania Opinii, Pytania do opinii oraz Odpowiedzi na pytanie do opinii przez Klienta, który posiada Konto Klienta i jest zalogowany Nick Klienta pobierany jest automatycznie z Konta Klienta. W przypadku, w którym Klient nie ustalił Nick’u w Koncie Klienta, Klient zostanie poproszony o wybranie swojego Nick’u w trakcie dodawania Opinii, Pytania do opinii oraz Odpowiedzi na pytanie do opinii. W takim przypadku postanowienia art. III.4 – III.5 Regulaminu Publikacji Treści stosuje się odpowiednio.
 6. W przypadku dodania Opinii, Pytania do opinii oraz Odpowiedzi na pytanie do opinii przez Klienta, który nie posiada Konto Klienta i/lub nie jest zalogowany Klient zostanie poproszony o podanie Nick’u oraz wpisanie adresu e-mail. Podanie Nick’u oraz wpisanie adresu e-mail jest konieczne dla opublikowania Opinii, Pytania do opinii oraz Odpowiedzi na pytanie do opinii. Adres e-mail Klienta wpisany podczas dodawania Opinii, Pytania do opinii oraz Odpowiedzi na pytanie do opinii będzie niewidoczny w Serwisie.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do Weryfikacji Nicku, w tym jego niepublikowania, w szczególności w przypadku gdy Nick jest sprzeczny z postanowieniami art. IX.5-6 Regulaminu Publikacji Treści i/lub nie jest unikalny.
 8. Po opublikowaniu dodanej przez Klienta Opinii lub Pytania do opinii, Klient otrzymuje na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta lub adres wskazany przez Klienta podczas dodawania Opinii lub Pytania do opinii odpowiednio: wiadomość informującą o opublikowaniu dodanej przez siebie Opinii lub wiadomość informującą o otrzymaniu Odpowiedzi na pytanie do opinii do dodanego przez siebie Pytania do opinii.
 9. Po opublikowaniu dodanej przez Klienta Opinii lub Pytania do opinii, Klient, w przypadku w którym wyraził na to zgodę (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru checkbox) otrzymuje na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta lub adres wskazany przez Klienta podczas dodawania Opinii lub Pytania do opinii, odpowiednio powiadomienia o dodanych do opublikowanej przez niego Opinii Pytaniach do opinii lub widomość informującą o przesłaniu Pytania do opinii do autora Opinii.
 10. Klient nie ma możliwości samodzielnego usunięcia lub edycji Opinii, Pytania do opinii lub Odpowiedzi na pytanie do opinii. Klient ma prawo zwrócić się do Usługodawcy z prośbą o usunięcie lub edycję Opinii, Pytania do opinii lub Odpowiedzi na pytanie do opinii na adres e-mail: opinie@euro.com.pl . W takim przypadku Usługodawca dokona edycji lub usunięcia Wpisu w terminie 14 dni.

 

VIII. Możliwość rezygnacji z powiadomień mailowych

 1. Klient, który posiada Konto Klienta i jest zalogowany może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania powiadomień mailowych, o których mowa w Regulaminie Publikacji Treści za pośrednictwem ustawień dostępnych w Koncie Klienta, w zakładce „Opinie, pytania i odpowiedzi” – „zadane pytania”. Klient, który nie dokonał Rejestracji i/lub nie jest zalogowany, może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania określonych powiadomień mailowych, o których mowa w Regulaminie Publikacji Treści w sposób opisany poniżej. Powyższe nie odnosi się do wiadomości, o której mowa w art. VI.2.b oraz art. XII.2 Regulaminu Publikacji Treści.
 2. Klient, który dokonał zakupu Towaru może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta powiadomień o opublikowaniu Pytania do Towaru, którego zakupu dokonał poprzez kliknięcie odpowiedniego odesłania internetowego (linku) udostępnionego w treści powiadomienia informującego o opublikowaniu Pytania.
 3. Klient może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania powiadomień o dodanych w tym samym Wątku Odpowiedziach na pytanie (lub o braku Odpowiedzi na pytanie) lub Komentarzach poprzez kliknięcie odpowiedniego odesłania internetowego (linku) udostępnionego w treści powiadomienia informującego o opublikowaniu Odpowiedzi na pytanie (lub o braku Odpowiedzi na pytanie) lub Komentarza.
 4. W przypadku skorzystania z Zapisu na pytania, Klient może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania powiadomień o Pytaniach dodanych do wybranego przez Klienta Towaru poprzez kliknięcie odpowiedniego odesłania internetowego (linku) udostępnionego w treści powiadomienia informującego o opublikowaniu Pytania do wybranego przez Klienta Towaru.
 5. Klient może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania powiadomień o opublikowanych do dodanej przez niego Opinii Pytaniach do opinii, przesłaniu dodanego przez niego Pytania do opinii do autora Opinii lub otrzymaniu Odpowiedzi na pytanie do opinii do dodanego przez niego Pytania do opinii poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: opinie@euro.com.pl.

 

IX. Zamieszczanie oraz udostępnianie Treści

 1. Zamieszczając Treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania Treści. Usługodawca nie jest dostawcą Treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. Zamieszczając Treści oraz udostępniając je Klient oświadcza, że:
  1. jest wyłącznym twórcą Treści i wszystkich ich części,
  2. przysługuje mu pełnia praw do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na Treści,
  3. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach Serwisu danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą,
  4. wyraża zgodę na wgląd do Treści przez innych Klientów oraz Usługodawcę, jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania zgodnie z postanowieniami Regulaminu Publikacji Treści.
 3. Klient nie jest uprawniony do:
  1. zamieszczania w ramach Serwisu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej,
  2. zamieszczania w ramach Serwisu Treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 4. Zamieszczając Treści oraz udostępniając je Klient:
  1. udziela Usługodawcy, w zamian za możliwość korzystania z funkcjonalności, o których mowa w Regulaminie Publikacji Treści, licencji niewyłącznej z prawem udzielania dalszej licencji (sublicencji) na korzystanie z Treści w zakresie udostępniania tych Treści w Serwisie oraz w innych mediach, w tym utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Jednocześnie Klient upoważnia Usługodawcę do układania i porządkowania Treści, w tym łącznie z inną zawartością, według różnych, w tym subiektywnych, kryteriów oraz do udostępniania takich zestawień w Serwisie oraz w innych mediach;
  2. zezwala Usługodawcy na korzystanie z Treści w ramach informowania o Serwisie, działalności Usługodawcy i ich promocji, we wszystkich mediach i na wszystkich nośnikach, niezależnie od formy, techniki, sposobu lub innych okoliczności. Jednocześnie Klient zezwala Usługodawcy na umieszczanie informacji o charakterze komercyjnym lub promocyjnym Usługodawcy i/lub za zgodą Usługodawcy w strukturze dodanych Treści lub na ich nośnikach, a także łącznie z nimi;
  3. zobowiązuje się wobec Usługodawcy, że ani on ani jakiekolwiek podmioty uprawnione do zamieszczonych oraz udostępnionych Treści nie będą wykonywać praw osobistych, w tym nadzoru autorskiego ani uprawnień związanych z ochroną dóbr osobistych. W tym zakresie Klient najpóźniej w chwilą zamieszczenia oraz udostępnienia Treści, uzyska niezbędne zezwolenia wszystkich podmiotów uprawnionych;
  4. przyjmuje do wiadomości, że licencja i zgody, o których mowa powyżej udzielone zostają bez ograniczenia czasowego, terytorialnego, ilościowego oraz bez wynagrodzenia dla Klienta oraz innych podmiotów uprawnionych do materiału, a także z możliwością udzielania przez Usługodawcę dalszych licencji (sublicencji) lub zgód, w pełnym zakresie wynikającym z postanowień, o których mowa w art. IX.4 a-c powyżej;
  5. wyraża zgodę i upoważnia Usługodawcę w ramach uprawnień, o których mowa w art. IX.4 a-c powyżej do wykonywania praw zależnych do Treści i dysponowania nimi. Usługodawca lub wskazana przez niego osoba jest uprawniona do dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek, skrótów, adaptacji, interpretacji, zmiany kolejności, układu, łączenia z innymi wykonaniami lub utworami, aranżacji i innych zmian i do korzystania, rozpowszechniania i rozporządzania tymi opracowaniami w zakresie opisanym w pkt. IX.4 a-c powyżej;
  6. wyraża zgodę i upoważnia Usługodawcę do oznaczenia zamieszczonych oraz udostępnionych Treści za pomocą Nick’u.
 5. Treści udostępniane przez Klienta nie mogą naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich (w tym osób prawnych), a także postanowień Regulaminu Publikacji Treści oraz przepisów obowiązującego prawa.
 6. W szczególności zabronione jest zamieszczanie oraz udostępnianie w ramach Serwisu Treści, które mogłyby:
  1. zostać zamieszczane oraz udostępniane w ramach Serwisu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
  2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
  3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe),
  4. stanowić bezpośrednią lub pośrednią reklamę albo promocję podmiotu konkurencyjnego w stosunku do Usługodawcy lub dostarczanych przez ten podmiot usług i produktów,
  5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, w tym Regulaminu Publikacji Treści, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa (np. Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierać treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne).
 7. Klient poprzez zamieszczenie oraz udostępnianie Treści, wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie ich przez osoby trzecie, w zakresie ich dozwolonego użytku osobistego.
 8. Zamieszczane oraz udostępnione Treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.
 9. Usługodawca nie ma obowiązku publikacji, w tym rozpowszechniania Treści zamieszczonych oraz udostępnionych przez Klienta. O odmowie publikacji, w tym rozpowszechniania Treści zamieszczonych oraz udostępnionych przez Klienta, Klient zostanie powiadomiony wiadomością na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta lub adres wskazany przez Klienta podczas dodawania Opinii lub Pytania.

 

X. Ocena przydatności

 1. Klient może ocenić przydatność Opinii lub Odpowiedzi na pytanie.
 2. Do dokonania oceny przydatności Opinii lub Odpowiedzi na pytanie nie jest wymagana Rejestracja i/lub zalogowanie.
 3. Ocena przydatności Opinii lub Odpowiedzi na pytanie następuje poprzez wciśnięcie odpowiedniej ikony udostępnionej w Serwisie.
 4. Klient może ocenić przydatność pojedynczej Opinii lub Odpowiedzi na pytanie tylko raz.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do uwidocznienia liczby pozytywnych i/lub negatywnych ocen przydatności Opinii lub Odpowiedzi na pytanie.

 

XI. Weryfikacja

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do automatycznej (w ramach algorytmów zadanych w Serwisie przez Usługodawcę) i/lub ręcznej (tj. dokonanej przez Moderatora) Weryfikacji Treści. Powyższe dotyczy w szczególności Weryfikacji tych Treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, w tym Regulaminu Publikacji Treści, obowiązujących przepisów prawa lub uszczerbek dla dobrego imienia Usługodawcy. Niemniej jednak należy mieć na względzie, że Usługodawca nie ma obowiązku prowadzenia uprzedniej oraz bieżącej kontroli zamieszczanych Treści.
 2. Bez uszczerbku dla powyższego, Usługodawca zastrzega sobie prawo do Weryfikacji tych Treści, w szczególności Wpisów oraz Opinii, Pytań do opinii i Odpowiedzi na pytania do opinii, co do których stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie Regulaminu Publikacji Treści, Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub uszczerbek dla dobrego imienia Usługodawcy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczenia w ramach Serwisu informacji o usunięciu Treści.

 

XII. Zgłaszanie nadużyć

 1. W przypadku, w którym Klient uzna, że treść Wpisu, Opinii, Pytania do opinii lub Odpowiedzi na pytanie do opinii może stanowić naruszenie Regulaminu Publikacji Treści, Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub uszczerbek dla dobrego imienia Usługodawcy, Klient może zgłosić nadużycie. Do zgłoszenia nadużycia nie jest konieczna Rejestracja i/lub zalogowanie.
 2. Zgłoszenie nadużycia następuje za pośrednictwem formularza udostępnionego obok treść Wpisu, Opinii, Pytania do opinii lub Odpowiedzi na pytanie do opinii. Zgłaszając nadużycie Klient może podać adres e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość z odpowiedzią na zgłoszone nadużycie.
 3. W przypadku zgłoszenia nadużycia Usługodawca ponownie weryfikuje treść Wpisu, Opinii, Pytania do opinii lub Odpowiedzi na pytanie do opinii i zastrzega sobie prawo do ich usunięcia.
 4. Usunięcie Wpisu łączy się z usunięciem Wpisów występujących w tym samym Wątku.
 5. Usunięcie Opinii łączy się z usunięciem Pytań do opinii oraz Odpowiedzi na pytanie do opinii powiązanych z usuniętą Opinią.
 6. W razie powzięcia przez osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w Serwisie Treści naruszających art. IX.5-6, może ona niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Usługodawcą pod adresem e-mail: opinie@euro.com.pl.

 

XIII. Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Publikacji Treści ma zastosowanie Regulamin oraz przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm
 2. Zmiany Regulaminu Publikacji Treści następują w takim samym trybie jak Regulaminu.
 3. Aktualny Regulamin Publikacji Treści jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.
 4. Regulamin Publikacji Treści w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie dnia 11 lipca 2022 r.


 

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Regulamin Kredytowy

Regulamin Rat przez Internet EURO (RRaty)

I. Postanowienia wstępne

 1. RRaty określa zasady nabywania przez Konsumentów Produktów Ratalnych, w tym Kredytów udzielanych przez Bank na finansowanie zakupu Produktów w Sklepie prowadzonym przez Usługodawcę, tj.: "EURO-net" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117710, o numerze NIP 5270005984, o numerze REGON 010137837, BDO 000011437, RPK 015856, UKNF 11224879/A, o kapitale zakładowym w wysokości 560 190 zł.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w RRaty stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Serwisu Internetowego www.euro.com (dostępnego powyżej), w szczególności art. III.1 – 3, art. IV.1-3, 11-16, art. VI-X, oraz Regulaminu Banku.

 

II. Definicje

 1. O ile RRaty nie stanowi inaczej, pojęciom poniżej pisanym wielką literą nadaje się znaczenie jak w Regulaminie oraz Regulaminie Sklepu Internetowego.
 2. Wyrazom poniżej, pisanym wielką literą nadaje się następujące znaczenie:
  1. Bank – bank współpracujący z Usługodawcą, wskazany w Załączniku nr D do Regulaminu, który oferuje i/lub udziela Konsumentowi Kredytu.
  2. Dane Osobowe – dane osobowe Konsumenta ubiegającego się o Kredyt podane w trakcie wypełniania Wniosku kredytowego.
  3. Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 nr 4, poz. 28, z poźn. zm.).
  4. Usunięte
  5. Formularz Informacyjny – standardowy europejski arkusz informacyjny (EAI) dotyczący warunków na jakich udzielany jest Kredyt, zgodny ze wzorem formularza informacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do Ustawy KK.
  6. Formularz podpisania umowy – formularz dostępny w Sklepie Internetowym, w procesie zawierania Umowy Kredytu, służący podpisaniu Umowy Kredytu przez Konsumenta poprzez wprowadzenie Kodu SMS
  7. Usunięte
  8. Kredyt – kredyt konsumencki w rozumieniu Ustawy KK, udzielany na podstawie Umowy Kredytu wyłącznie Konsumentom, którzy ukończyli 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
  9. Kod SMS - kod wysłany przez Bank na numer telefonu Konsumenta podany we Wniosku kredytowym w celu podpisania Umowy Kredytu.
  10. Usunięte
 1. Pośrednik Kredytowy – Usługodawca, który w zakresie swojej działalności zawodowej uzyskuje korzyści majątkowe dokonując czynności faktycznych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem Umowy Kredytu.
 2. Produkt Ratalny – kredyt, w tym Kredyt udzielany przez Bank na podstawie Ustawy KK, z przeznaczeniem na finansowanie zakupu Produktów w Sklepie Internetowym.
 3. Regulamin Banku – regulamin właściwy dla danego Banku, wskazany w Załączniku nr D do Regulaminu, określający warunki i zasady zawierania Umów Kredytu.
 4. Umowa Kredytu – umowa zawierana na odległość z Konsumentem ubiegającym się o Kredyt w celu finansowania zakupu Produktów w Sklepie Internetowym, niedostępna w przypadku Rezerwacji.
 5. Wniosek kredytowy – formularz elektroniczny udostępniany przez Usługodawcę w Koncie Klienta służący złożeniu do Banku wniosku o udzielenie Kredytu i zawarcie Umowy Kredytu.

 

III. Pośrednictwo Kredytowe

 1. Usługodawca działając w szczególności jako Pośrednik Kredytowy współpracuje z Bankiem, otrzymując od Banku wynagrodzenie oraz umocowany jest do czynności wskazanych odpowiednio w Załączniku nr D do Regulaminu.
 2. Konsument nie ponosi na rzecz Usługodawcy kosztów związanych z podejmowanymi przez Usługodawcę czynnościami faktycznymi lub prawnymi związanymi z przygotowaniem, oferowaniem, zawieraniem lub wykonywaniem Umowy Kredytu.
 3. Usługodawca jako Pośrednik Kredytowy działa w ramach działalności pomocniczej.

 

IV. Umowa Kredytu

 1. W przypadku zakupu Produktów finansowanych Umową Kredytu Umowa sprzedaży może być zawarta wyłącznie w Sklepie Internetowym, z zastrzeżeniem art. IV.6 Regulaminu Sklepu Internetowego. Nie ma możliwości skorzystania z Rezerwacji. Powyższe nie uchybia prawu odstąpienia Konsumenta od Umów sprzedaży zawieranych na odległość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. W przypadku finansowania zakupów, w szczególności Towarów przy pomocy Produktów Ratalnych, innych niż Umowa Kredytu, Umowa sprzedaży wraz z umową Produktu Ratalnego, inną niż Umowa Kredytu może być zawarta tylko i wyłącznie w Sklepie fizycznym. W tym celu należy dokonać Rezerwacji Produktów.
 3. O Kredyt może ubiegać się Konsument, który ukończył 18 rok życia, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz:
  1. posiada Konto Klienta w Sklepie Internetowym;
  2. posiada rachunek bankowy z dostępem do bankowości elektronicznej prowadzony przez bank działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako jedyny posiadacz bądź jako współposiadacz, przy czym dyspozycje składane z takiego rachunku muszą wskazywać Konsumenta ubiegającego się o Kredyt jako posiadacza rachunku składającego dyspozycję przelewu;
  3. samodzielnie, bez udziału innych współkredytobiorców zawiera Umowę Kredytu;
  4. przed wysłaniem Wniosku kredytowego, w drodze odrębnego oświadczenia woli składanego w trakcie wypełniania Wniosku kredytowego potwierdzi, że zapoznał się z treścią Regulaminu Banku i akceptuje jego postanowienia;
  5. spełni warunki Banku dla otrzymania Kredytu.
 4. W celu zawarcia Umowy Kredytu, Konsument ubiegający się o Kredyt wypełnia Wniosek kredytowy podejmując kolejne kroki i czynności w oparciu o komunikaty i informacje wyświetlanie w trakcie wypełniania Wniosku kredytowego.
 5. Wypełniając Wniosek kredytowy Konsument ubiegający się o Kredyt wybiera spośród dostępnych na karcie produktu w Sklepie Internetowym Produkt Ratalny o jaki się ubiega, podaje wymagane Dane Osobowe, dane i informacje dla oceny jego zdolności kredytowej oraz konieczne do zawarcia Umowy Kredytu.
 6. Podczas składania Wniosku kredytowego Klient zapoznaje się z treścią regulaminów, ogólnych warunków umów oraz formularzy informacyjnych, w szczególności Regulaminu Banku oraz akceptuje ich postanowienia. Ich akceptacja jest dobrowolna, lecz niezbędna w celu złożenia Wniosku kredytowego, oceny zdolności kredytowej Konsumenta ubiegającego się o Kredyt oraz zawarcia Umowy Kredytu.
 7. Akceptacja Regulaminu Banku jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia woli Konsumenta ubiegającego się o Kredyt o zawarciu umowy, która jest niezbędna dla zawarcia Umowy Kredytu i zapewnia zachowanie formy pisemnej dla umowy kredytu konsumenckiego przewidzianej Ustawą KK. Tryb zawarcia wskazanej wyżej umowy zawarty jest w Regulaminie Banku.
 8. Po wypełnieniu i wysłaniu Wniosku kredytowego Konsument ubiegający się o Kredyt otrzymuje wstępną decyzję kredytową Banku. Wstępna decyzja kredytowa Banku udostępniana jest w Koncie Klienta oraz jednocześnie przesyłana na adres e-mail i numer telefonu wskazane w Koncie Klienta.
 9. W przypadku, kiedy wstępna decyzja kredytowa Banku jest pozytywna Konsumentowi ubiegającemu się o Kredyt udostępniane są bezpłatnie w Koncie Klienta projekt Umowy Kredytu oraz Formularz Informacyjny. Informacja o udostępnieniu w Koncie Klienta wskazanych powyżej dokumentów przekazywana jest Konsumentowi ubiegającemu się o Kredyt na adres e-mail i numer telefonu wskazane w Koncie Klienta. Projekt Umowy Kredytu oraz Formularz Informacyjny udostępniane są w Koncie Klienta, w sposób umożliwiający ich przechowywanie i odczytywanie oraz pozwalający na ich odtworzenie w niezmienionej postaci, jak również umożliwiający ich wydruk oraz archiwizację w formie pliku PDF, do czasu pozytywnej weryfikacji tożsamości Konsumenta ubiegającego się o Kredyt przez Bank.

9a. W przypadku, kiedy wstępna decyzja kredytowa Banku jest negatywna, Usługodawca udostępnia Konsumentowi w Koncie Klienta inne sposoby płatności, a w szczególności:

 1. Wysłanie Wniosku kredytowego do kolejnego Banku lub Banków bez konieczności wypełniania nowego Wniosku kredytowego (w tym celu wykorzystywane zostaną dane podane w pierwszym Wniosku kredytowym).
 2. Zmianę sposobu płatności na inny dostępny w Sklepie Internetowym w tym złożenie nowego Wniosku kredytowego w Ratach PayU

9b. W przypadku, kiedy Klient skorzysta z możliwości wysłania Wniosku kredytowego do kolejnego Banku lub Banków (zgodnie z pkt. 9a. ust. 1), dokona wyboru Banku lub Banków spośród dostępnych, zapoznaje się z treścią regulaminów, ogólnych warunków umów oraz formularzy informacyjnych, w szczególności Regulaminów Banków wybranych Banków oraz akceptuje ich postanowienia. Ich akceptacja jest dobrowolna, lecz niezbędna w celu złożenia Wniosku kredytowego, oceny zdolności kredytowej Konsumenta ubiegającego się o Kredyt oraz zawarcia Umowy Kredytu. W przypadku, gdy Klient zaznaczy dwa lub więcej Banków spośród dostępnych, wysyłka Wniosków kredytowych do wybranych Banków następuje kolejno po sobie, zgodnie z ich dostępnością, do momentu gdy wstępna decyzja kredytowa danego Banku jest pozytywna.

 1. W celu zawarcia Umowy Kredytu niezbędne jest wykonanie przez Konsumenta ubiegającego się o Kredyt przelewu identyfikacyjnego na kwotę 1,00 zł. Przelew identyfikacyjny wykonywany jest za pośrednictwem Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ VIII pod numerem 0000320590, NIP 585-135-11-85, kapitał zakładowy 2.000.000,00 zł, w całości wpłacony, która świadczy na rzecz Banku usługi w zakresie realizacji szybkich przelewów międzybankowych oraz przelewów Elixir. Konsument ubiegający się o Kredyt w trakcie wypełniania Wniosku kredytowego wyraża zgodę na skorzystanie z usługi szybkiego przelewu międzybankowego lub przelewu Elixir poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Wyrażenie zgody na skorzystanie z usługi szybkiego przelewu międzybankowego lub przelewu Elixir oznacza zgodę na wykonanie tej usługi na warunkach opisanych w Regulaminie Banku i jest konieczne dla zawarcia Umowy Kredytu.
 2. Bank oraz Blue Media S.A. nie pobierają od Konsumenta ubiegającego się o Kredyt żadnych opłat za wykonanie usługi przelewu identyfikacyjnego. Wykonanie przelewu identyfikacyjnego może być odpłatne zgodnie z cennikiem/tabelą prowizji i opłat właściwymi dla rachunku bankowego, z którego korzysta Konsument ubiegający się o Kredyt.
 3. Kwota przelewu identyfikacyjnego zwracana jest przez Bank niezwłocznie na rachunek bankowy Konsumenta ubiegającego się o Kredyt, z którego go wykonano.
 4. Po dokonaniu przelewu identyfikacyjnego i na jego podstawie Bank dokonuje weryfikacji tożsamości Konsumenta ubiegającego się o Kredyt oraz ostatecznej oceny jego zdolności kredytowej, zgodnie z Wnioskiem kredytowym.
 5. W przypadku negatywnej weryfikacji tożsamości Konsumenta ubiegającego się o Kredyt lub w przypadku, w którym Bank uzna, że nie posiada on zdolności kredytowej, Bank wydaje negatywną decyzję kredytową. Informacja o wydaniu negatywnej decyzji kredytowej udostępniania jest w Koncie Klienta oraz wysyłana na adres e-mail i numer telefonu wskazane w Koncie Klienta.
 6. W przypadku pozytywnej weryfikacji tożsamości Konsumenta ubiegającego się o Kredyt, przy jednoczesnym pozytywnym wyniku oceny zdolności kredytowej Usługodawca przekazuje Konsumentowi ubiegającemu się o Kredyt Umowę Kredytu. Umowa Kredytu udostępniana jest w Koncie Klienta, w sposób umożliwiający jej przechowywanie i odczytywanie oraz pozwalający na jej odtworzenie w niezmienionej postaci, jak również umożliwiający jej wydruk oraz archiwizację w formie pliku PDF do momentu podpisania Umowy Kredytu przez Klienta, ale nie dłużej niż 7 dni. Informacja o udostępnieniu Umowy Kredytu wysyłana jest na adres e-mail i numer telefonu wskazane w Koncie Klienta.
 7. W celu zawarcia Umowy Kredytu Konsument ubiegający się o Kredyt zapoznaje się z treścią Umowy Kredytu i akceptuje ją poprzez wprowadzenie do Formularza podpisania umowy kodu SMS otrzymanego z Banku na podany we Wniosku Kredytowym numer telefonu. Po wprowadzeniu kodu SMS Konsument podpisuje Umowę Kredytu poprzez wciśnięcie widocznego przycisku „Podpisz umowę”.
 8. Za datę złożenia przez Konsumenta ubiegającego się o Kredyt oświadczenia woli o zawarciu Umowy Kredytu strony uznają datę, w której Konsument dokonał wciśnięcia przycisku „Podpisz umowę”, po uprzednim wprowadzeniu kodu SMS otrzymanego przez Klienta.
 9. Umowa Kredytu zostaje podpisana przez Bank w sposób określony w Regulaminie Banku.
 10. Harmonogram spłat Kredytu jest dostarczany przez Bank w sposób określony w Regulaminie Banku.
 11. Konsument jest informowany o zawarciu Umowy Kredytu za pośrednictwem Konta Klienta, a podpisana Umowa Kredytu zostaje wysłana przez Bank pocztą elektroniczną (emailowo) na adres e-mail Konsumenta podany we Wniosku kredytowym.
 12. Konsument ubiegający się o Kredyt może przerwać proces wypełniania Wniosku kredytowego przed naciśnięciem przycisku umożliwiającego wysłanie Wniosku kredytowego do Banku (np. przycisk „Wyślij” lub inny podobny). Wniosek kredytowy w stanie w jakim jego wypełnianie przerwał Konsument ubiegający się o Kredyt zostanie zapisany w Koncie Klienta w zakładce Moje zakupy. Usługodawca prześle Konsumentowi ubiegającemu się o Kredyt na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta dane identyfikacyjne w celu powrotu do zapisanego Wniosku kredytowego, w szczególności czas dostępu do Wniosku kredytowego, nie dłuższy niż 7 dni od daty złożenia Zamówienia. Przerwanie procedury składania Wniosku kredytowego nie gwarantuje Konsumentowi ubiegającemu się o Kredyt jakichkolwiek warunków Kredytu.
 13. Usunięte

 

V. Obowiązki informacyjne

 1. Wymagane Ustawą KK obowiązki informacyjne spełniane są poprzez doręczenie Konsumentowi Formularza Informacyjnego. Termin ważności Formularza Informacyjnego jest każdorazowo określany w jego treści, przy czym wynosi co najmniej jeden Dzień Roboczy.
 2. Obowiązek informacyjny dotyczący usług finansowych świadczonych na odległość w rozumieniu Ustawy uważa się za spełniony, jeżeli Konsument ubiegający się o Kredyt otrzymał Formularz informacyjny.
 3. Przed zawarciem Umowy Kredytu Usługodawca przekazuje Konsumentowi ubiegającemu się o Kredyt informacje, o których mowa art. 28 ust. 1 Ustawy KK w sposób umożliwiający ich przechowywanie i odczytywanie przez czas odpowiedni do celów jakim służą oraz pozwalający na ich odtworzenie w niezmienionej postaci, jak również umożliwiający ich wydruk oraz archiwizację w formie pliku PDF.
 4. Usługodawca jako Pośrednik Kredytowy działa w ramach działalności pomocniczej.
 5. Jeżeli Bank na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych Banku odmówi Konsumentowi ubiegającemu się o Kredyt udzielenia Kredytu, niezwłocznie przekaże Konsumentowi ubiegającemu się o Kredyt na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta bezpłatną informację o wynikach sprawdzenia oraz wskaże bazę danych, w której sprawdzenia dokonano.
 6. Konsument ubiegający się o Kredyt ma prawo do otrzymania bezpłatnego projektu Umowy Kredytu, jeżeli w ocenie Banku lub Pośrednika Kredytowego, spełnia on warunki do udzielenia mu Kredytu przez Bank. Projekt Umowy Kredytu powinien zawierać imię i nazwisko oraz adres Konsumenta ubiegającego się o Kredyt oraz wszystkie warunki, na których Kredyt mógłby zostać udzielony.
 7. W przypadku Umowy Kredytu zawartej na czas określony, przez cały czas jej obowiązywania, Konsument, który zawarł Umowę Kredytu, ma prawo do otrzymania w każdym czasie, na wniosek złożony do Banku bezpłatnie harmonogramu spłaty.
 8. Umowy Kredytu, RRaty oraz Regulamin Banku nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Konsumenta przewidzianych w Ustawie KK.

 

VI. Dostęp do oferty dotyczącej Produktów Ratalnych

 1. Usługodawca umożliwia Klientom w Sklepie Internetowym dostęp do Produktów Ratalnych i w szczególności w ten sposób świadczy usługi pośrednictwa kredytowego.
 2. Produkt Ratalny jest udzielany oraz obsługiwany przez bank, z którym Usługodawca zawarł stosowną umowę. Na podstawie umów zawartych z bankiem Usługodawca:
  1. udziela informacji o Produktach Ratalnych i udostępnia Klientom ich ofertę;
  2. decyduje o dostępności Produktów Ratalnych dla poszczególnych Produktów;
 3. Usługodawca w porozumieniu z bankiem określa jakiego rodzaju Produkty Ratalne są dostępne w Sklepie Internetowym. Usługodawca zastrzega, że oferta Produktów Ratalnych dostępnych w Sklepie Internetowym może ulegać zmianie.
 4. Klient może skorzystać z Produktów Ratalnych dostępnych w Sklepie Internetowym w chwili składania Zamówienia. Klient może skorzystać z Produktu Ratalnego w Sklepie Internetowym, o ile spełnia określone przez bank warunki dla uzyskania i uruchomienia Produktu Ratalnego.
 5. Usługodawca zastrzega, że w Serwisie mogą znajdować się informacje jedynie o Produktach Ratalnych dostępnych w bankach posiadających Produkty Ratalne możliwe do nabycia w Sklepie Internetowym, a nie w Sklepach fizycznych, tak więc Klientowi dokonującemu w Sklepie Internetowym Rezerwacji mogą zostać zaoferowane również produkty Ratalne innych banków dostępne w Sklepie fizycznym w dniu zawarcia Umowy sprzedaży.
 6. Usługodawca zastrzega, że niektóre Produkty Ratalne mogą mieć charakter oferty promocyjnej i skorzystanie z nich może być uzależnione od spełniania dodatkowych warunków dotyczących Klienta lub przedmiotu finansowania, o których Klient zostanie poinformowany. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wskazywania Produktów, które mogą być nabywane w Sklepie Internetowym przy wykorzystaniu Produktów Ratalnych o charakterze oferty promocyjnej. Ofert promocyjnych Produktów Ratalnych nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi w tym samym czasie w Sklepie Internetowym, chyba że warunki oferty promocyjnej przewidzianej dla danego Produktu Ratalnego wskazują wyraźnie na możliwość łączenia tej oferty promocyjnej z innymi promocjami.
 7. Dostępne Produkty Ratalne dla Zamówienia prezentowane są po skompletowaniu Zamówienia i mogą się różnić od Produktów Ratalnych dostępnych dla każdego z Produktów indywidualnie. W celu skorzystania przez Klienta z oferty promocyjnej Produktów Ratalnych dostępnych indywidualnie dla każdego z Produktów należy sporządzić Wniosek kredytowy odrębnie dla każdego z Produktów.
 8. Warunki finansowe Produktów Ratalnych określają odpowiednie przepisy, właściwe wzorce umowne (np.: regulamin, ogólne warunki umowy) oraz wewnętrzne regulaminy i procedury banków, które są udostępniane przez banki lub Usługodawcę.


VII. Odstąpienie od Umowy Kredytu

 1. Warunki i zasady odstąpienia Konsumenta od Umowy Kredytu określa Ustawa KK oraz RRaty. Konsument może odstąpić od Umowy Kredytu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Kredytu na adresy: Usługodawcy podany w art. I ust. 1, lub Banku podany w Załączniku nr D Regulaminu. Konsument otrzymuje wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Kredytu wraz Umową Kredytu w sposób opisany w art. IV ust. 20 RRaty.
 3. Termin do odstąpienia od Umowy Kredytu jest zachowany, jeżeli Konsument przed jego upływem złoży na adres wskazany w art. VII ust. 2 RRaty oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Kredytu. Dla zachowania terminu jest wystarczające wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Jeżeli Konsument skorzystał z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej w Sklepie Internetowym to odstąpienie Konsumenta od Umowy sprzedaży zawartej w Sklepie Internetowym jest skuteczne także wobec Umowy Kredytu. Jeżeli Konsument skorzystał z prawa do odstąpienia od Umowy Kredytu, z którą związana jest usługa dodatkowa świadczona przez Bank lub osobę trzecią np.: ubezpieczenie, odstąpienie to jest skuteczne także wobec umowy o usługę dodatkową.
 5. Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy Kredytu, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty kredytu. Konsument zwraca niezwłocznie kwotę Kredytu wraz z odsetkami, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Kredytu. Dniem spłaty Kredytu jest dzień przekazania środków pieniężnych Bankowi przez Konsumenta.
 6. W przypadku gdy Towar został wydany Konsumentowi lub rozpoczęcie świadczenia Usługi Dodatkowej nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Kredytu, a Konsument skorzystał z tego prawa, Konsument zobowiązany jest do zapłaty Usługodawcy ich ceny, chyba że - w przypadku Towaru - Konsument niezwłocznie zwróci Towar, a Usługodawca go przyjmie; w takim przypadku Umowa sprzedaży zawarta w Sklepie Internetowym wygasa.
 7. Strony mogą postanowić, że wydanie Towaru lub rozpoczęcie świadczenia Usługi Dodatkowej może nastąpić po upływie terminu odstąpienia od Umowy Kredytu.

 

VIII. Dane osobowe

 1. W toku wypełniania Wniosku kredytowego Konsument ubiegający się o Kredyt podaje Dane Osobowe.
 2. Podanie Danych Osobowych, oznaczonych * jako wymagane jest dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia Wniosku kredytowego i zawarcia oraz obsługi Umowy Kredytu. Podanie pozostałych Danych Osobowych (nieoznaczonych jako wymagane) jest dobrowolne.
 3. Administratorem danych podanych w trakcie wypełniania Wniosku kredytowego jest niezależnie Bank i Usługodawca.
 1. W przypadku, w którym Konsument wyrazi zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych (np. w celach marketingowych) administratorem danych zebranych w celu i zakresie określonym w treści zgody jest odpowiednio podmiot, na którego rzecz zgoda taka została wyrażona.
 2. Konsument ma w każdym czasie prawo dostępu do Danych Osobowych oraz ich poprawiania i kontroli ich przetwarzania, a zwłaszcza prawo do: i) uzyskania informacji, czy zbiór danych osobowych istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, ii) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze danych osobowych, iii) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych, iv) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jego dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej, v) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane, vi) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, vii) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych.
 3. W przypadku przerwania przez Konsumenta ubiegającego się o Kredyt wypełniania Wniosku kredytowego przed naciśnięciem przycisku „Wyślij” Dane Osobowe podane do momentu przerwania wypełniania Wniosku kredytowego będą przetwarzane przez Usługodawcę przez czas wskazany w art. IV ust. 21 RRaty, w celu umożliwienia Konsumentowi ubiegającemu się o Kredyt dalszego wypełniania Wniosku kredytowego oraz wysłania go do Banku, a po bezskutecznym upływie ww. terminu tzn. gdy Konsument ubiegający się o Kredyt nie wypełni i nie wyśle Wniosku kredytowego, zostaną trwale usunięte z systemów Usługodawcy.

 

IX. Reklamacje

 1. W sprawach reklamacji dotyczących czynności Usługodawcy związanych z udzielaniem Kredytu, w szczególności dotyczących funkcjonalności i rozwiązań technicznych związanych z pośrednictwem Usługodawcy w udzielaniu Kredytu stosuje się postanowienia punktów poniżej.
 2. Reklamacje, o których mowa powyżej (Reklamacje Kredytowe) mogą być składane:
  1. bezpośrednio w dowolnym Sklepie fizycznym w Polsce (szczegółowe adresy dostępne w Serwisie, na stronie internetowej https://www.euro.com.pl/sklepy.bhtml?link=naglowek),
  2. przesyłką pocztową na adres „EURO-net” sp. z o.o.; Sklep Internetowy RTV EURO AGD; ul. Muszkieterów 15; 02-273 Warszawa,
  3. telefonicznie na numer telefonu 855 855 855,
  4. w formie elektronicznej https://www.euro.com.pl/cms/pomoc-reklamacja-towaru.bhtml?link=sg-naglowek.
  5. Reklamacja Kredytowa powinna zawierać następujące dane:
   1. imię i nazwisko Klienta;
   2. adres do korespondencji na który należy skierować odpowiedź na Reklamację Kredytową lub adres e-mail, o ile w ten sposób ma być przesłana odpowiedź na Reklamację Kredytową;
   3. opis zgłaszanego zastrzeżenia, w tym wskazanie Umowy Kredytu, której dotyczy Reklamacja Kredytowa;
   4. oczekiwany przez Klienta sposób załatwienia Reklamacji Kredytowej;
   5. żądanie przesłania odpowiedzi na Reklamację Kredytową w formie elektronicznej na adres wskazany w Reklamacji Kredytowej – o ile o ile składający Reklamację Kredytową ma takie życzenie;
  6. Jeżeli w procesie rozpatrywania Reklamacji Kredytowej konieczne będzie uzyskanie dodatkowych informacji Usługodawca poinformuje o tym Klienta zgłaszającego Reklamację Kredytową, w celu dostarczenia przez niego danych i informacji niezbędnych do rozpatrzenia Reklamacji Kredytowej. Usługodawca udzieli odpowiedzi na Reklamację Kredytową bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji Kredytowej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi na Reklamację Kredytową przed jego upływem.
  7. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji Kredytowej i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej Usługodawca: i) wyjaśnia przyczynę opóźnienia, ii) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy, iii) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji Kredytowej.
  8. Odpowiedź Usługodawcy na Reklamację Kredytową zostanie przesłana na adres korespondencyjny (pocztowy) wskazany w Reklamacji Kredytowej, chyba że Klient wnosił o przesłanie mu odpowiedzi w formie elektronicznej - wówczas odpowiedź zostanie przesłana w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w Reklamacji Kredytowej.
  9. W przypadku nieuwzględnienia przez Usługodawcę Reklamacji Kredytowej zgodnie z żądaniem Reklamacji Kredytowej: i) Klientowi będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego oraz złożenia wniosku do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu zgodnie z Ustawą RF - szczegóły dostępne na stronie internetowej Rzecznika Finansowego pod adresem https://rf.gov.pl/., Klientom i) wystąpienia z powództwem wobec Usługodawcy przed sąd miejscowo właściwy zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, ii) złożenia skargi do właściwych organów, w tym Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a Konsumentom zwrócenia się do właściwego miejscowo Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumenta.
  10. W sprawach reklamacji dotyczących Kredytu stosuje się postanowienia odpowiedniego wzorca umownego, w tym Regulamin Banku. Reklamacje takie rozpatrywane są bezpośrednio przez Bank. W przypadku wpływu takiej reklamacji do Usługodawcy, Usługodawca przekaże reklamację niezwłocznie Bankowi, informując o tym jednocześnie występującego z reklamacją.

 

X. Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. Umowa Kredytu może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w RRaty, w Regulaminie, Regulaminie Sklepu Internetowego mają odpowiednie zastosowanie przepisy Regulaminu Banku, oraz obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy KK, Ustawy KC, Ustawy DE.
 3. Zmiany RRaty następują w takim samym trybie i zakresie jak zmiany Regulaminu Serwisu.
 4. Aktualny RRaty jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.
 5. RRaty w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 17 lipca 2023 r.

 

 


 

Załącznik nr 4 do Regulaminu

Regulamin Ubezpieczeń

 

Regulamin Ubezpieczeń (RU)

Regulamin Ubezpieczeń określa zasady nabywania przez Klientów Produktów Ubezpieczeniowych, oferowanych przez Ubezpieczycieli.

I. Definicje

O ile RU nie stanowi inaczej, pojęciom pisanym wielką literą nadaje się znaczenie jak w Regulaminie, w tym w Regulaminie Sklepu Internetowego. Wyrazom poniżej, pisanym wielką literą nadaje się następujące znaczenie:

 1. Produkt Ubezpieczeniowy - ubezpieczenie dostępne w Serwisie, wskazane w Załączniku nr B do Regulaminu.
 2. Ubezpieczyciel – podmiot prawa, wskazany w Załączniku nr B do Regulaminu, współpracujący z Usługodawcą, który jest stroną umowy o ubezpieczenie zawieranej z Klientem oraz wykonujący samodzielnie lub poprzez Pośrednika Ubezpieczeniowego czynności ubezpieczeniowe związane z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rozumieniu Ustawy DU.
 3. Ubezpieczenie Sprzętu – ubezpieczenie dostępne w Serwisie, zawierane przez Klienta z Ubezpieczycielem, dotyczące Towaru nabytego przez Klienta w Sklepie Internetowym lub za pośrednictwem COK, zawierane na odległość w rozumieniu Ustawy lub w Sklepie fizycznym.
 4. Ubezpieczenie Raty pod ochroną – ubezpieczenie dostępne w Serwisie zawierane na odległość w rozumieniu Ustawy przez Konsumenta z Ubezpieczycielem, dostępne w przypadkach nabywania Produktów Umową Kredytową.
 5. Warunki Ubezpieczenia – warunki ubezpieczenia mające zastosowanie dla danego Produktu Ubezpieczeniowego, wskazane w Załączniku nr B do Regulaminu, udostępnione w Sklepie Internetowym lub za pośrednictwem COK i przekazane Klientowi, który zawiera umowę o Produkt Ubezpieczeniowy, na trwałym nośniku.


II. Dostęp do oferty dotyczącej Produktów Ubezpieczeniowych

Klient, który w trakcie składania Zamówienia chciałby skorzystać z Produktów Ubezpieczeniowych może skorzystać z nich zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w tym RU, oraz Warunków Ubezpieczenia.

 1. Usługodawca umożliwia Klientom spełniającym wymagania Ubezpieczyciela w Sklepie Internetowym dostęp do Produktów Ubezpieczeniowych.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Regulaminie, w tym RU, Klient może nabyć Produkt Ubezpieczeniowy odpowiednio: składając Zamówienie na Produkty lub wypełniając Wniosek kredytowy. Klient może nabyć Produkt Ubezpieczeniowy, o ile spełnia warunki określone przez Ubezpieczyciela w Warunkach Ubezpieczenia.
 3. Nabycie Produktów Ubezpieczeniowych jest dobrowolne i z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu w tym RU, następuje odpowiednio na takich zasadach i warunkach jak zawarcie Umowy sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym lub - w przypadku Ubezpieczeń Sprzętu - za pośrednictwem COK.
 4. Usługodawca udostępnia Klientowi Warunki Ubezpieczenia obowiązujące w momencie zawierania umowy o Produkt Ubezpieczeniowy. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie prośby na adres: „EURO-net” sp. z o.o. (Sklep Internetowy), ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa lub na adres e-mail: sklep.internetowy@euro.com.pl.


III. Ubezpieczenie Sprzętu

 1. Ubezpieczenie Sprzętu dostępne jest wyłącznie z Towarami. Ubezpieczenie Sprzętu może być nabyte również w Sklepie fizycznym, po jego uprzedniej Rezerwacji wraz z Towarem.
 2. Umowa o Ubezpieczenie Sprzętu zawierana jest pomiędzy Klientem a Ubezpieczycielem. Usługodawca działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie dystrybucji ubezpieczeń, do którego Ustawy ODU nie stosuje się.
 3. Przedmiotem Ubezpieczenia Sprzętu jest Towar zakupiony lub zarezerwowany za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub COK.
 4. Postanowienie usunięte od dnia 21 maja 2024 r.
 5. W celu zawarcia umowy o Ubezpieczenie Sprzętu Klient wskazuje wariant ubezpieczenia spośród dostępnych na karcie produktu w Sklepie Internetowym. Opis wariantów Ubezpieczenia Sprzętu zawarty jest Warunkach Ubezpieczenia.
 6. W przypadku umowy o Ubezpieczenie Sprzętu złożenie Zamówienia możliwe jest dodatkowo po potwierdzeniu zapoznania się i akceptacji Warunków Ubezpieczenia. Akceptacja Warunków Ubezpieczenia jest dobrowolna, lecz niezbędna do zawarcia umowy o Ubezpieczenie Sprzętu.

Zawarcie umowy o Ubezpieczenie Sprzętu potwierdza się dokumentem ubezpieczenia.


IV. Ubezpieczenie Raty pod ochroną

 1. Umowa o Ubezpieczenie Raty pod ochroną zawierana jest przy udziale Usługodawcy pomiędzy Konsumentem a Ubezpieczycielem. Usługodawca działa jako pośrednik ubezpieczeniowy w rozumieniu Ustawy ODU. Informacje dotyczące pośrednika ubezpieczeniowego wymagane Ustawą ODU zawarte są w Załączniku nr B do Regulaminu. Pełnomocnictwo udzielone Usługodawcy przez Ubezpieczyciela udostępnione jest w Sklepie Internetowym.
 2. Przedmiot Ubezpieczenia Raty pod ochroną jest wskazany Warunkach Ubezpieczenia.
 3. Umowa o Ubezpieczenie Raty pod ochroną może zostać zawarta na okres trwania Kredytu.
 4. W celu zawarcia umowy o Ubezpieczenie Raty pod ochroną Konsument wskazuje wariant ubezpieczenia spośród dostępnych w trakcie wypełniania Wniosku kredytowego. Opis wariantów Ubezpieczenia Raty pod ochroną zawarty jest w Warunkach Ubezpieczenia.
 5. W przypadku umowy o Ubezpieczenie Raty pod ochroną złożenie Wniosku kredytowego możliwe jest dodatkowo po potwierdzeniu zapoznania się i akceptacji Warunków Ubezpieczenia. Akceptacja Warunków Ubezpieczenia jest dobrowolna lecz niezbędna do zawarcia umowy o Ubezpieczenie Raty pod ochroną.
 6. Zawarcie umowy o Ubezpieczenie Raty pod ochroną jest uzależnione od zawarcia Umowy Kredytu.
 7. Zawarcie umowy o Ubezpieczenie Raty pod ochroną potwierdza się dokumentem ubezpieczenia.


V. Reklamacje

 1. Zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji dotyczących czynności Usługodawcy związanych z zawieraniem umowy o Produkt Ubezpieczeniowy - Ubezpieczenie Raty pod ochroną - określają Warunki Ubezpieczenia.
 2. Reklamacje, o których mowa powyżej (Reklamacje Raty pod ochroną) mogą być składane: a) bezpośrednio w dowolnym Sklepie fizycznym w Polsce (szczegółowe adresy dostępne w Serwisie, na stronie internetowej http://www.euro.com.pl), b) przesyłką pocztową na adres „EURO-net” sp. z o.o., Sklep Internetowy RTV EURO AGD, Dział Ubezpieczeń PFS, ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa, c) telefonicznie na numer telefonu 855 855 855, d) w formie elektronicznej na adres e-mail ubezpieczenia@euro.com.pl.
 3. W przypadku nieuwzględnienia przez Usługodawcę Reklamacji Raty pod ochroną zgodnie z żądaniem Reklamacji Raty pod ochroną: i) Klientowi będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego oraz złożenia wniosku do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu zgodnie z Ustawą RF - szczegóły dostępne na stronie internetowej Rzecznika Finansowego pod adresem https://rf.gov.pl/., Klientom i) wystąpienia z powództwem wobec Usługodawcy przed sąd miejscowo właściwy zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, ii) złożenia skargi do właściwych organów, w tym Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a Konsumentom zwrócenia się do właściwego miejscowo Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumenta.
 4. Z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, w sprawach pozostałych reklamacji dotyczących czynności Usługodawcy związanych z zawieraniem umów o Produkt Ubezpieczeniowy - Ubezpieczenie Raty pod ochroną, w szczególności dotyczących funkcjonalności i rozwiązań technicznych oraz w zakresie pozostałych Produktów Ubezpieczeniowych związanych z pośrednictwem Usługodawcy w zawieraniu umowy o Produkt Ubezpieczeniowy stosuje się odpowiednio art. V Regulaminu.
 5. W sprawach reklamacji dotyczących Produktów Ubezpieczeniowych stosuje się Warunki Ubezpieczenia.


VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy o Produkt Ubezpieczeniowy

 1. Konsument, który zawarł na odległość umowę o Produkt Ubezpieczeniowy może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni od dnia poinformowania go przez Ubezpieczyciela i/lub Usługodawcę o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 39 ust. 3 Ustawy, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie Konsumenta zostało wysłane.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy o Produkt Ubezpieczeniowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w terminie 30 dni: i) od odstąpienia od umowy – w przypadku świadczeń Konsumenta albo, ii) od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy – w przypadku świadczeń Ubezpieczyciela.
 3. W przypadku rozpoczętego za zgodą Konsumenta świadczenia usług przed upływem terminów, o których mowa w art. VI.1 Regulaminu Ubezpieczeń, Ubezpieczyciel może żądać zapłaty ceny lub wynagrodzenia za usługę rzeczywiście wykonaną. Ubezpieczyciel nie może żądać zapłaty, o której mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli rozpoczął świadczenie usług bez zgody Konsumenta, a także jeżeli nie wskazał Konsumentowi, najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową, wysokości ceny lub wynagrodzenia, które Konsument jest obowiązany zapłacić w wypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach umów całkowicie wykonanych na żądanie Konsumenta przed upływem terminów, o których mowa w art. VI.1 Regulamin Ubezpieczeń.
 5. Jeżeli do umowy o Produkt Ubezpieczeniowy jest dołączona kolejna umowa zawarta na odległość dotycząca usług świadczonych przez Ubezpieczyciela lub podmiot inny niż Ubezpieczyciel na podstawie porozumienia pomiędzy tym podmiotem a Ubezpieczycielem, odstąpienie od umowy o Produkt Ubezpieczeniowy zawartej na odległość jest skuteczne także wobec tej kolejnej umowy.
 6. Jeżeli Ubezpieczyciel nie poinformował Konsumenta, najpóźniej z chwilą wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową o Produkt Ubezpieczeniowy o: i) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) Ubezpieczyciela, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą Ubezpieczyciela, a także numerze, pod którym Ubezpieczyciel został zarejestrowany, a w przypadku gdy działalność Ubezpieczyciela wymaga uzyskania zezwolenia – danych dotyczących instytucji udzielającej zezwolenia; ii) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciela Ubezpieczyciela, o ile taki występuje; iii) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) podmiotu innego niż Ubezpieczyciel, w tym operatora środków porozumiewania się na odległość, oraz charakterze, w jakim podmiot ten występuje wobec Konsumenta i Ubezpieczyciela, Konsument ma prawo odstąpić od umowy w każdym czasie bez konieczności ponoszenia kosztów należnych Ubezpieczycielowi.
 7. Odstąpienie od umowy Ubezpieczenia Sprzętu lub Ubezpieczenia Raty pod ochroną nie stanowi jednocześnie odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 8. Odstąpienie od Umowy sprzedaży Produktu objętego Ubezpieczeniem Sprzętu jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy Ubezpieczenia Sprzętu.
 9. Odstąpienie od umowy Ubezpieczenia Raty pod ochroną nie oznacza odstąpienia od Umowy Kredytu.

VII. Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. Umowa o Produkt Ubezpieczeniowy może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Ubezpieczeń stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu, Warunków Ubezpieczenia, obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy, Ustawy KC, Ustawy DE, Ustawy DU.
 3. Zmiany Regulaminu Ubezpieczeń następują w takim samym trybie jak Regulaminu.
 4. Aktualny Regulamin Ubezpieczeń jest dostępny w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.
 5. Regulamin Ubezpieczeń w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie 21 maja 2024 r.

 

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu

Regulamin Karty Podarunkowej Euro

Regulamin KP określa zasady nabywania oraz warunki korzystania z Karty Podarunkowej Euro.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie KP pojęcia oznaczają:

 1. Wydawca - "EURO-net" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117710, o numerze NIP 5270005984, o numerze REGON 010137837, o numerze rejestrowym BDO 000011437, o kapitale zakładowym w wysokości 560.190,00,- zł.
 2. Sklep fizyczny - punkt sprzedaży Wydawcy stanowiący część sieci handlowej pod marką RTV EURO AGD, znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Sklep Internetowy - sklep internetowy Wydawcy dostępny pod adresem http://www.euro.com.pl, w którym można złożyć zamówienie (kupić Produkty) i/lub rezerwację (zarezerwować Produkty w Sklepie Internetowym i kupić je w Sklepie fizycznym).
 4. Karta Podarunkowa Euro/Karta - bon towarowy na okaziciela, umożliwiający Użytkownikowi zapłatę ceny Produktów w Sklepach fizycznych i/lub Sklepie Internetowym, do wartości zgromadzonych na tym bonie towarowym na okaziciela środków pieniężnych, utrwalony na nośniku materialnym (karta plastikowa) lub w postaci cyfrowej (w pliku w formacie pdf).
 5. Nabywca - osoba fizyczna, w tym konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2016 nr 0 poz. 380 z późn. zm.), która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także ii) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.
 6. Użytkownik - każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej Euro, w tym Nabywca.
 7. Produkty – udostępnione przez Usługodawcę do nabycia w Sklepach fizycznych i w Sklepie internetowym Towary, Treści cyfrowe na nośniku, ubezpieczenia dotyczące Towarów oraz usługi, w tym świadczone w związku z dostawą Towarów a także udostępnione przez Usługodawcę do nabycia w Sklepach fizycznych Kody aktywacyjne.

 

II. Nabycie Karty Podarunkowej Euro w Sklepie fizycznym

 1. Karta Podarunkowa Euro utrwalona na nośniku materialnym dostępna jest w Sklepie fizycznym.
 2. Nabywca może nabyć Kartę utrwaloną na nośniku materialnym po wpłacie w Sklepie fizycznym kwoty, o której mowa w pkt. IV.1 Regulaminu KP.
 3. Wpłat, o których mowa w pkt. II.2. Regulaminu KP można dokonać wyłącznie gotówką lub za pomocą kart płatniczych akceptowanych Sklepach fizycznych.
 4. Po dokonaniu wpłaty, o której mowa w pkt. II.2. Regulaminu KP Wydawca aktywuje Kartę utrwaloną na nośniku materialnym w ciągu 15 minut.

 

III. Nabycie Karty Podarunkowej Euro w Sklepie Internetowym

 1. Karta Podarunkowa Euro utrwalona w postaci cyfrowej dostępna jest w Sklepie Internetowym.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu KP do nabycia Karty w Sklepie Internetowym stosuje się Regulamin Serwisu euro.com.pl dostępny na www.euro.com.pl/regulamin w zakresie dotyczącym towarów.
 3. Nabywca może nabyć Kartę utrwaloną w postaci cyfrowej po wpłacie w Sklepie Internetowym kwoty, o której mowa w pkt. IV.1 Regulaminu KP.
 4. Wpłat, o których mowa w pkt. III.3. Regulaminu KP można dokonać każdym sposobem płatności dostępnym w Sklepie Internetowym, z wyłączeniem płatności: i) gotówką (przy odbiorze), ii) ratalnych. Za nabycie Karty w Sklepie Internetowym nie można zapłacić Kartą Podarunkową Euro.
 5. Po dokonaniu i zaksięgowaniu wpłaty, o której mowa w pkt. III.3. Regulaminu KP Wydawca aktywuje Kartę utrwaloną w postaci cyfrowej i niezwłocznie udostępni ją w Koncie Klienta, nie później niż w terminie 7 dni.
 6. W ramach jednej transakcji w Sklepie Internetowym można nabyć tyko jedną Kartę. Nie ma możliwości nabycia Karty łącznie z Produktem.

 

IV. Ogólne informacje o Karcie Podarunkowej Euro

 1. Nabywca może zasilić Kartę Podarunkową Euro kwotami o wartości nie mniejszej niż 10 zł i nie większej niż 10.000 zł.
 2. Użytkownik Karty jest uprawniony do korzystania z Karty Podarunkowej Euro po jej aktywacji i w okresie jej ważności.
 3. Karta jest ważna przez okres 365 dni od dnia jej aktywacji, chyba że Wydawca w momencie wydania Karty powiadomi Nabywcę, że termin ważności Karty jest inny i będzie odrębnie oznaczony w pisemnym dokumencie wydanym Nabywcy oraz będzie go można sprawdzić na stronie internetowej Wydawcy pod adresem www.euro.com.pl/kartapodarunkowa po wpisaniu we właściwe pole numeru Karty oraz PIN. Okres ważności Karty nie jest przedłużany.
 4. Środki pieniężne zgromadzone na Karcie Podarunkowej Euro nie są oprocentowane.
 5. Karta Podarunkowa Euro, w zakresie w jakim pozwala na nabywanie Produktów bezpośrednio od Usługodawcy, nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym ani instrumentem pieniądza elektronicznego.
 6. Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne, w tym gotówkę.
 7. Każda Karta posiada numer zabezpieczający przed jej nieautoryzowanym użyciem (PIN). W przypadku Karty utrwalonej na nośniku materialnym PIN umieszony jest pod zdrapką na Karcie. W przypadku Karty w postaci cyfrowej PIN umieszczony jest pod numerem Karty. Zabrania się przekazywania PIN nieuprawnionym użytkownikom.
 8. Na potwierdzenie nabycia aktywowanej Karty Wydawca wydaje dokument potwierdzający jej wydanie.

 

V. Zasady użytkowania Karty Podarunkowej Euro w Sklepach fizycznych

 1. Wydawca przyjmuje do realizacji w Sklepach fizycznych wyłącznie oryginalne( aktywne i nieuszkodzone Karty Podarunkowe Euro.
 2. W przypadku korzystania z Karty utrwalonej w postaci cyfrowej dokonanie płatności w Sklepie fizycznym możliwe jest po okazaniu pracownikowi Wydawcy jej całego, pełnego obrazu z pliku w jakim została dostarczona Nabywcy.
 3. Płatność Kartą Podarunkową Euro następuje w kasie Sklepu fizycznego, zgodnie z dyspozycjami pracownika Wydawcy przyjmującego płatność, a jej wykonanie wymaga użycia/podania PIN. W momencie zapłaty przez Użytkownika za Produkt Kartą w Sklepie fizycznym jej saldo zostanie pomniejszone o kwotę będącą równowartością ceny Produktu lub inną, wskazaną przez Użytkownika o wartości nie większej niż saldo środków zgromadzonych na Karcie.
 4. W przypadku, gdy środki zgromadzone na Karcie Podarunkowej Euro nie byłyby wystarczające do zapłacenia ceny Produktu Użytkownik zobowiązany jest do dopłaty na poczet ceny Produktu różnicy innym sposobem płatności akceptowanym w Sklepie fizycznym.


VI. Zasady użytkowania Karty Podarunkowej Euro w Sklepie Internetowym

 1. Wydawca przyjmuje do realizacji w Sklepie Internetowym wyłącznie oryginalne i aktywne Karty Podarunkowe Euro.
 2. Karta Podarunkowa Euro może być wykorzystana do zapłaty ceny Produktów w Sklepie Internetowym przy wybraniu sposobu płatności - płatność Kartą Podarunkową Euro.
 3. Płatność Kartą w Sklepie Internetowym następuje poprzez wpisanie numeru Karty (składającego się z 21 cyfr) oraz PIN, w miejscach udostępnionych w Sklepie Internetowym i kliknięciu przycisku "Zatwierdź”. W momencie kliknięcia przez Użytkownika Karty w Sklepie Internetowym przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, saldo Karty Podarunkowej Euro zostanie pomniejszone o kwotę będącą równowartością ceny Produktu lub inną, wskazaną przez Użytkownika o wartości nie większej niż saldo środków zgromadzonych na Karcie, z zastrzeżeniem punktu VI.4 Regulaminu KP.
 4. W przypadku, gdy środki zgromadzone na Karcie Podarunkowej Euro nie byłyby wystarczające do zapłacenia ceny Produktu Użytkownik zobowiązany jest do dopłaty na poczet ceny Produktu różnicy innym sposobem płatności akceptowanym w Sklepie Internetowym.
 5. W przypadku rezerwacji Produktu za pośrednictwem Sklepu Internetowego, płatność Kartą następuje zgodnie z pkt. V Regulaminu KP.
 6. Płatność Kartą Podarunkową Euro nie jest możliwa w przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem COK (Centrum Obsługi Klienta Wydawcy).
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie KP, do transakcji realizowanych za pośrednictwem Karty w Sklepie Internetowym stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Serwisu euro.com.pl.


VII. Postanowienia wspólne

 1. Do zapłaty ceny za Produkty, w ramach jednej transakcji, może być wykorzystanych łącznie maksymalnie 15 Kart Podarunkowych Euro.
 2. Użytkownik może posługiwać się Kartą Podarunkową Euro wielokrotnie do wyczerpania środków zgromadzonych na Karcie. Karty nie są doładowywane.
 3. Użytkownik Karty Podarunkowej Euro może sprawdzić stan środków dostępnych na Karcie oraz datę ważności Karty na stronie internetowej Wydawcy dostępnej pod adresem www.euro.com.pl/kartapodarunkowa po wpisaniu we właściwe pole numeru Karty.
 4. Użytkownik Karty Podarunkowej Euro jest zobowiązany do poinformowania kolejnego Użytkownika, któremu przekazuje Kartę, że Karta podlega Regulaminowi Karty Podarunkowej Euro, w szczególności, że transakcja Kartą Podarunkową Euro może być zrealizowana w Sklepach fizycznych i Sklepie Internetowym, że Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne oraz posiada termin ważności, po upływie którego nie może być realizowana.
 5. Karty nie podlegają prawu zwrotu w ramach promocji organizowanych przez Wydawcę w programie "Zakupy bez obaw".


VIII. Odpowiedzialność Wydawcy z tytułu rękojmi, braku zgodności z umową oraz reklamacje związane z Kartą Podarunkową Euro

 1. Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe Euro, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy.
 2. Wydawca nie udostępnia możliwości zastrzeżenia czy zablokowania Karty. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Euro Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Wydawcy.
 3. Wydawca nie odpowiada za brak możliwości realizacji Karty wynikający z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada w stosunku do Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta za brak zgodności z umową na zasadach określonych w rozdziałach V i VI Regulaminu sklepu internetowego.
 5. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jeżeli Karta Podarunkowa ma wadę (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. U. 2016 nr 0 poz. 380 z późn. zm.).
 6. W celu uniknięcia wątpliwości wyjaśnia się, że Regulamin KP nie ogranicza uprawnień konsumentów jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/ W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Reklamacje z tytułu niezgodności z umową oraz Rękojmi Kart Podarunkowych można składać, bezpośrednio w dowolnym Sklepie fizycznym w Polsce (szczegółowe adresy dostępne na stronie internetowej http://www.euro.com.pl) lub przesłać na adres: „EURO-net” sp. z o.o., ul. Wacława 2, Sokołów; 05-806 Komorów.
 8. Pozostałe reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Karty Podarunkowej Euro mogą być składane przez Użytkowników w formie pisemnej, na adres siedziby Wydawcy: 02-273 Warszawa, Muszkieterów 15 (z dopiskiem: Karta Podarunkowa Euro) lub za pośrednictwem wiadomości e-mail poprzez wysłanie zgłoszenia na adres: kartapodarunkowa@euro.com.pl w terminie 30 dni od daty wystąpienia przyczyny reklamacji.
 9. O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji, o której mowa w pkt. VIII. 8 Regulaminu KP decyduje data stempla pocztowego lub data nadania wiadomości e-mail. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym pozostawia się bez rozpoznania, o czym Wydawca niezwłocznie powiadamia Użytkownika, co jednak nie uchybia możliwości dochodzenia przez Użytkownika roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
 10. W reklamacji, o której mowa w pkt VIII.8 Regulaminu KP Użytkownik powinien podać: numer Karty, swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.
 11. Reklamacja, o której mowa w pkt VIII.6 Regulaminu KP zostanie rozpatrzona przez Wydawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej wpływu do Wydawcy. O wynikach rozpatrzenia Reklamacji Wydawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika.
 12. W przypadku zwrotu Produktów, za które cena została zapłacona Kartą Podarunkową Euro, realizowanego zgodnie z regulaminami promocji lub programów lojalnościowych prowadzonych przez Wydawcę lub zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Użytkownikowi zostanie wydana nowa Karta Podarunkowa Euro o wartości odpowiadającej cenie Produktów podlegających zwrotowi lub zwrot środków w wyżej wskazanej wysokości zostanie dokonany gotówką albo przelewem.


IX. Odstąpienie od nabycia Kart Podarunkowych Euro w Sklepie Internetowym

 1. W sprawach dotyczących odstąpienia od nabycia Kart Podarunkowych Euro w Sklepie Internetowym, o ile Regulamin KP nie stanowi inaczej, stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.euro.com.pl/regulamin.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej Euro utrwalonej w postaci cyfrowej rozpoczyna się od dnia pobrania Karty utrwalonej w postaci cyfrowej w Koncie Klienta, przy czym przez pobranie Karty w Koncie Klienta rozumie się kliknięcie w link umożliwiający pobranie Karty w pliku pdf.
 3. W przypadku odstąpienia przez Nabywcę od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej zawartej w Sklepie Internetowym, Wydawca zwraca Nabywcy saldo Karty na dzień dokonania przez Użytkownika ostatniej transakcji z jej użyciem.
 4. Nabywca, który odstąpił od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej zawartej w Sklepie Internetowym zostanie powiadomiony o dezaktywacji Karty i jej saldzie podlegającemu zwrotowi.


X. Postanowienia końcowe

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie KP będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z  dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2016 nr 0 poz. 380 z późn. zm.), a w przypadkach dotyczących Kart nabywanych w Sklepie Internetowym również Regulamin Serwisu dostępny pod adresem: euro.com.pl/regulamin.
 2. Regulamin KP jest dostępny w Sklepach fizycznych oraz na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.euro.com.pl/kartapodarunkowa.
 3. Nabycie Karty w ramach relacji B2B (tj. w przypadku nabycia Kart przez klientów biznesowych) następuje na podstawie odrębnych stosunków prawnych określonych przez Wydawcę, w szczególności do nabycia Karty w ramach relacji B2B nie stosuje się pkt. II, pkt. III, pkt- VIII.4 i 6 oraz pkt IX Regulaminu KP.
 4. Regulamin KP w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie 21 maja 2024 r. i obowiązuje w odniesieniu do Kart Podarunkowych Euro aktywowanych od dnia jego wejścia w życie.

 

 

Załącznik nr 6 do Regulaminu

Regulamin sprzedaży Towarów outletowych w Sklepie Internetowym

I. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie sprzedaży Towarów outletowych w Sklepie Internetowym oznaczają:

 1. Towar outletowy – określane łącznie, Towar outletowy w „stanie doskonałym” lub Towar outletowy w „stanie dobrym” lub Towar outletowy w „stanie dostatecznym , który posiada indywidualne cechy powodujące, że odbiega on od wymogów zgodności z umową lub nie posiada cech które pozwalają go zakwalifikować jako zgodny z umową.
 2. Towar outletowy w „stanie doskonałym” - towar, wolny od wad wraz z kompletnym wyposażeniem, którego oryginalne opakowanie zostało otwarte lub uszkodzone.
 3. Towar outletowy w „stanie dobrym” – towar, w szczególności noszący ślady ekspozycyjne albo krótkotrwałej eksploatacji, typu: odbarwienia, rysy, drobne uszkodzenia niewypływające na funkcjonalność, w pełni sprawny funkcjonalnie wraz z kompletnym wyposażeniem, którego oryginale opakowanie zostało otwarte lub zostało uszkodzone albo posiadający opakowanie zastępcze.
 4. Towar outletowy w „stanie dostatecznym” – towar, w szczególności posiadający głębokie rysy, odkształcenia i wgniecenia lub noszący ślady użytkowania lub ślady po naprawie serwisowej lub nieposiadający elementów wyposażenia, spełniający funkcjonalności zgodne z jego przeznaczeniem, objęty gwarancją producenta.
 5. Wskazane w pkt. 2- 4 powyżej cechy poszczególnych rodzajów Towarów outletowych są cechami przykładowymi. Szczegółowy rodzaj cech dla poszczególnych cech Towarów outletowych znajduje się przy Towarach outletowych w Sklepie internetowym.


II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin sprzedaży Towarów outletowych w Sklepie Internetowym określa zasady nabywania Towarów outletowych w Sklepie Internetowym.
 2. Postanowień Regulaminu dotyczących Rezerwacji, w tym umów sprzedaży Produktów i/lub Kodów aktywacyjnych w rozumieniu Ustawy KC, zawieranych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem bez korzystania ze środków porozumiewania się na odległość - w Sklepie fizycznym, nie stosuje się do Towarów outletowych.
 3. O ile z Regulaminu sprzedaży Towarów outletowych w Sklepie Internetowym nie wynika inaczej do Towarów, w szczególności do Zamówień i Umów sprzedaży Towarów outletowych stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące Towarów.


III. Umowy sprzedaży Towarów outletowych

 1. W ramach jednego Zamówienia można zawrzeć Umowę sprzedaży wyłącznie dla Towarów outletowych w „stanie doskonałym” albo Towarów outletowych w „stanie dobrym” ”albo Towarów outletowych w „stanie dostatecznym”. W ramach jednego Zamówienia nie można zawrzeć Umowy sprzedaży Towarów outletowych i Towarów.
 2. Do uiszczenia ceny za Towary outletowe nie stosuje się następujących sposobów płatności: rabatów (kodów rabatowych), bonusów, programów lojalnościowych podmiotów współpracujących z Usługodawcą.
 3. Zamówione Towary outletowe mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres, na terenie Polski.
 4. Dla Towarów outletowych nie stosuje się dostawy do wskazanego przez Klienta Sklepu fizycznego lub Punktu Odbioru.
 5. Dla Towarów outletowych Usługa Dodatkowa nie jest świadczona w Sklepie fizycznym.

 
IV. Rękojmia, Niezgodność Towaru outletowego z umową i Gwarancja

 1. Towary outletowe w „stanie doskonałym” są wolne od wad.
 2. Towary outletowe w „stanie dobrym” nie są wolne od wad i mogą posiadać wady rodzajowo zdefiniowane w art. I.3. Regulaminu sprzedaży Towarów outletowych w Sklepie Internetowym.
 3. Towary outletowe w „stanie dostatecznym” nie są wolne od wad i mogą posiadać wady rodzajowo zdefiniowane w art. I.4. Regulaminu sprzedaży Towarów outletowych w Sklepie Internetowym.
 4. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada w stosunku Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jeżeli Towar outletowy ma wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą KC, z tym, że: i) wymiana Towarów outletowych w „stanie doskonałym” następuje na inne, takie same co do gatunku Towary w „stanie doskonałym”, a wymiana Towarów outletowych w „stanie dobrym” możliwa jest na inne, takie same co do gatunku Towary w „stanie dobrym”, o ile są dostępne lub ich wymiana nie powoduje nadmiernych kosztów. Wymiana Towarów outletowych na takie same co do gatunku Towary możliwa jest po wcześniejszej dopłacie różnicy pomiędzy ceną reklamowanego Towaru outletowego, a ceny Towaru, na jaki Towar outletowy ma zostać wymieniony.
 5. W razie braku zgodności Towaru outletowego z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w przepisach prawa i opisane  w pkt. V Regulaminu Sklepu Internetowego.
 6. Usługodawca nie jest gwarantem Towarów outletowych.
 7. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej Towary outletowe (Gwarancja Towarów outletowych) jej warunki są udostępniane przy Towarze outletowym, w Sklepie Internetowym. Uprawnienia z tytułu Gwarancji Towarów outletowych należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru outletowego.

 
V. Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie sprzedaży Towarów outletowych w Sklepie Internetowym stosuje się Regulamin oraz odpowiednio przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy KK, Ustawy KC, Ustawy DE.
 2. Zmiany Regulaminu sprzedaży Towarów outletowych w Sklepie Internetowym następują w takim samym trybie i zakresie jak zmiany Regulaminu.
 3. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.


Załączniki do Regulaminu


W stosunku do wcześniej złożonych zamówień obowiązuje poprzednia wersja Regulaminu.