Wybrane kody rabatowe
Twój kod rabatowy
DREAM1ZL0724
10/07/24 - 31/07/24
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
BOSCH10724
10/07/24 - 19/08/24
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
DRUGI33110724
11/07/24 - 25/07/24
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
SONY150724
15/07/24 - 01/09/24
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
KRUX1507
15/07/24 - 14/08/24
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
SAMSUNGBUDS21ZL
15/07/24 - 28/07/24
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
ADPHILIPSDESKA1ZL
18/03/24 - 31/07/24
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
SAMS150724
15/07/24 - 28/07/24
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
FREEBUDS1ZL
15/07/24 - 28/07/24
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
WATCHGT41ZL
15/07/24 - 04/08/24
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
ADDESKA1ZL0724
18/07/24 - 31/07/24
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
CANON1807
18/07/24 - 04/08/24
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
WIEL200724
20/07/24 - 31/07/24
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
SONY0507
05/07/24 - 01/09/24
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
ADTORBA1ZL
28/03/24 - 31/12/24
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
LAURADESKA1ZL
04/06/24 - 31/07/24
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
YAMAHA1706
17/06/24 - 31/07/24
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
SUPREMOFM51ZL
19/06/24 - 31/07/24
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
SMEGZESTAW0624
26/06/24 - 31/07/24
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
INFINIX240424
24/04/24 - 31/12/24
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
KOLER1ZL
27/06/24 - 26/07/24
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
FELLOW1ZL0724
03/07/24 - 31/07/24
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
KENLOD0624
28/06/24 - 31/08/24
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
HONOR040724
04/07/24 - 28/07/24
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
OXAL0107
01/07/24 - 31/07/24
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
KAPSULKIFAIRYZA1ZL
08/07/24 - 23/07/24
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
TELE0724
05/07/24 - 31/07/24
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
MIELEODKURZACZ1ZL1507
15/07/24 - 29/07/24
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
HONOR110724
11/07/24 - 28/07/24
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Wszystkie kody rabatowe
Twój kod rabatowy DREAM1ZL0724
Twój kod rabatowy BOSCH10724
Twój kod rabatowy DRUGI33110724
Twój kod rabatowy SONY150724
Twój kod rabatowy ADPHILIPSDESKA1ZL
Twój kod rabatowy SAMS150724
Twój kod rabatowy WATCHGT41ZL
Twój kod rabatowy ADDESKA1ZL0724
Twój kod rabatowy WIEL200724
Twój kod rabatowy SONY0507
Twój kod rabatowy ADTORBA1ZL
Twój kod rabatowy LAURADESKA1ZL
Twój kod rabatowy YAMAHA1706
Twój kod rabatowy SUPREMOFM51ZL
Twój kod rabatowy SMEGZESTAW0624
Twój kod rabatowy INFINIX240424
Twój kod rabatowy FELLOW1ZL0724
Twój kod rabatowy KENLOD0624
Twój kod rabatowy HONOR040724
Twój kod rabatowy KAPSULKIFAIRYZA1ZL
Twój kod rabatowy MIELEODKURZACZ1ZL1507
Z A S A D Y stosowania kodów rabatowych w sieci sklepów EURO i na euro.com.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze postanowienia (Zasady) dotyczą stosowania Kodów rabatowych w Sklepie Internetowym oraz w Sklepach fizycznych.
 2. Kod rabatowy (Kod) to mechanizm i/lub warunki udostępnione i/lub obowiązujące w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem: https://www.euro.com.pl (Sklep Internetowy) oraz w sklepach fizycznych działających pod marką RTV EURO AGD, z wyłączeniem sklepu Annopol Outlet Warszawa zlokalizowanego w Factory Annopol, ul. Annopol 2, 03-236 Warszawa (Sklepy fizyczne), umożliwiające obniżenie ceny Produktu oferowanego w wymienionych sklepach o kwotę̨ wskazaną bezpośrednio w treści Kodu i/lub w informacji o Produkcie w tych sklepach (Rabat).
 3. Sklep Internetowy oraz Sklepy fizyczne prowadzone są przez "Euro - net" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117710, NIP: 5270005984, REGON: 010137837, BDO 000011437, kapitał zakładowy 560.190,00,- zł (Wydawca).
 4. Wydawca może określić, że Kod dostępny jest dla zdefiniowanej grupy odbiorców, w szczególności dla Klientów lub Konsumentów, o czym powiadomi w informacji o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych lub z odrębnych regulaminów stosowania Kodów (o ile występują).
 5. Wydawca może określić, że Kod dostępny jest dla zdefiniowanej grupy Produktów, ich części, lub ilości Produktów lub Kodów, o czym powiadomi w informacji o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych lub z odrębnych regulaminów stosowania Kodów (o ile występują).
 6. Kody mogą być wykorzystywane w trakcie Zamawiania i/lub Rezerwacji Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym i/lub w Sklepach fizycznych. Kodów nie stosuje się dla Towarów outletowych i Produktów Ubezpieczeniowych oraz do Towarów na ekspozycji Sklepów fizycznych, które zostały przecenione z tytułu „braku elementów wyposażenia lub „uszkodzeń mechanicznych” oraz ewentualnie innych Towarów lub sposobów ich nabywania, o czym Wydawca powiadomi w informacji o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych lub z odrębnych regulaminach stosowania Kodów (o ile występują).
 7. Wydawca w informacji o Produkcie w Sklepie Internetowym i/lub w Sklepie fizycznym podaje szczegółowo okres (dzień i godzina) stosowania Kodu, przy czym: i) jeśli Kod jest realizowany w Sklepie Internetowym to okres jego realizacji możliwy jest w terminach podanych w informacji o Produkcie (decyduje data i godzina wysłania Zamówienia/Rezerwacji na serwer Sklepu Internetowego), przy czym w przypadku składania Zamówień i/lub Rezerwacji podczas połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem czat (COK) to okres jego realizacji możliwy jest w godzinach pracy COK dostępnych na stronie: https://www.euro.com.pl/cms/kontakt.bhtml, a ii) jeśli Kod jest realizowany w Sklepie fizycznym to okres jego realizacji następuje w godzinach pracy Sklepów fizycznych dostępnych na stronie: https://www.euro.com.pl/sklepy.bhtml.
 8. Kod w Sklepie Internetowym wykorzystuje się na ścieżce zakupowej w trakcie składania Zamówienia i/lub Rezerwacji. Kod w Sklepie fizycznym udostępnia się pracownikowi Sklepu fizycznego w momencie wystawiania dokumentu sprzedaży. Wydawca w informacji o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych lub z odrębnych regulaminach stosowania Kodów (o ile występują) może określić inne warunki korzystania z Kodów.
 9. Kod /Rabat nie podlega zamianie na gotówkę̨, ani inne ekwiwalenty, z wyjątkiem przypadków opisanych w Zasadach. Kod nie podlega obrotowi handlowemu.
 10. Kod nie łączy się̨ z innymi promocjami towarowymi w Sklepie Internetowym i w Sklepach fizycznych oraz z innymi Kodami dostępnymi w Sklepie Internetowym i Sklepach fizycznych, chyba że co inne wynika z informacji o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych lub z odrębnych regulaminach stosowania Kodów (o ile występują).
 11. Kod może się łączyć z promocjami Produktów Finansowych, Produktów Ubezpieczeniowych, Transportu oraz usług związanych z dostawą Towarów, w tym Usług Dodatkowych dostępnych w Sklepie Internetowym oraz Sklepach fizycznych, o czym Wydawca powiadomi w informacji o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych lub z odrębnych regulaminach stosowania Kodów (o ile występują).
 12. Kod może być wykorzystywany równolegle z wszystkimi formami płatności dostępnymi w Sklepie Internetowym i w Sklepach fizycznych, o ile informacji o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych lub odrębne regulaminy stosowania Kodów (o ile występują) nie stanowią inaczej.
 13. W przypadku zwrotu Produktu przy nabyciu, którego wykorzystano Kod zwracana jest cena jak została zapłacona za Produkt, tj.: cena z uwzględnieniem Kodu/Rabatu.
 14. Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi dotyczące Kodów mogą być składane w formie korespondencji elektronicznej z wykorzystaniem formularza elektronicznego Wydawcy dostępnego na stronie https://www.euro.com.pl/cms/pomoc-formularz-kontaktowy.bhtml, pisemnej i przesłane pocztą w terminie 45 (czterdzieści pięć) dni od upływu okresu ich obowiązywania na adres Wydawcy: Euro-net Sp. z o.o. ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa z dopiskiem „Kod rabatowy [NAZWA KODU] - reklamacja” oraz u pracowników Sklepów fizycznych.
 15. O ile z Zasad nie wynika inaczej słowa pisane wielką literą mają znaczenie jak w Regulaminie Serwisu (https://www.euro.com.pl/cms/regulamin.bhtml). Określenie informacja o Produkcie użyte w Zasadach oznacza kartę Produktu w Sklepie Internetowym i/lub wywieszkę ceną albo informacyjną o Produkcie stosowane w Sklepach fizycznych.
 16. O ile inaczej nie wynika z informacji o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych lub z odrębnych regulaminów stosowania Kodów (o ile występują) do stosowania Kodów rabatowych w Sklepie Internetowym i/lub Sklepach fizycznych stosuje się Zasady. W przypadku sprzeczności i/lub rozbieżności Zasad z informacjami o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych stosuje się informacje o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych.
 17. Regulamin Serwisu dostępny jest na stronie https://www.euro.com.pl/cms/regulamin.bhtml.
 18. Wydawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Zasad w przypadku zaistnienia: i) zmian organizacyjnych lub prawnych Wydawcy, ii) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Wydawcy i Zasad, iii) zmiany funkcjonalności Kodów. Wydawca powiadomi o każdorazowej zmianie Zasad na stronie https://www.euro.com.pl/cms/aktualne-kody-rabatowe.bhtml oraz w Sklepach fizycznych, przy czym każda zmiana Zasad będzie miała zastosowanie do Kodów rabatowych rozpoczynających obowiązywanie po dacie jej wejścia w życie.
 19. Zasady dostępne są na stronie: https://www.euro.com.pl/cms/aktualne-kody-rabatowe.bhtml oraz w Sklepach fizycznych.
 20. Zasady stosuje się od dnia 30.10.2020 r.
Pytania i odpowiedzi
Jak skorzystać z kodów?
 1. Skopiuj interesujący Cię kod rabatowy
 2. Sprawdź, które produkty są objęte kodem rabatowym
 3. Wybierz interesujący cię produkt i kliknij 'Do koszyka'
 4. W sekcji 'Zawartość koszyka' kod zaczyta się automatycznie, jeśli nie, należy go wkleić w pole na kod promocyjny
 5. Po wciśnięciu 'Zastosuj', kwota rabatu powinna zostać odliczona od wartości produktu
Jak można dostać kody rabatowy?
Kody rabatowe dotyczą najczęściej określonych akcji promocyjnych, co sprawia, że każdy kod ma określoną datę ważności. Co w takim razie zrobić, żeby nie przeoczyć danej akcji promocyjnej? Najprościej to zapisać się na nasz biuletyn, ponieważ kody rabatowe wysyłane są wszystkim lub wybranym Klientom na podany podczas rejestracji adres e-mail. Czasami pojawiają się również jako nagrody w konkursach.

Już teraz zapraszamy do dołączenia do naszej bazy subskrybentów biuletynu i korzystania z wszystkich dostępnych rabatów i promocji.
Dlaczego mój kod nie działa?
Przyczyny mogą być różne, ale najczęściej występujące powody to:
 • Błędne wpisanie znaków określających dany kod promocyjny.
 • Być może wygasła data ważności kodu rabatowego?
 • Być może wartość zamówienia nie przekracza minimalnej kwoty zamówienia przypisanej do kodu?
 • Być może kod rabatowy może być wykorzystany tylko przy określonych formach płatności?