Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Aktualny Regulamin znajdziesz tutaj.Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący do 29 lipca 2014r.

 1. Definicje
  1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
   1. Bank – Alior Bank SA. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38D, kod pocztowy: 02-232 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000305178.
   2. COK – telefoniczne Centrum Obsługi Klienta Usługodawcy, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie (kupić) Produkty i/lub dokonać Rezerwacji drogą telefoniczną.
   3. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta i/lub Klienta Sklepu fizycznego podczas procesu Rejestracji.
   4. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub Rezerwacji lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego, w tym z usług dotyczących Kredytu.
   5. Klient Sklepu fizycznego - nie będąca Klientem, osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać nabycia towarów i/lub usług w Sklepie fizycznym wskazanym w treści Załącznika nr 1 do Regulaminu dostępnym poniżej i zamierza skorzystać lub korzysta z: funkcjonalności Konta Klienta, o której mowa w art. III.5 oraz dostępnych dla niej innych usług Sklepu Internetowego wskazanych w art. II.3.4-5. Klient Sklepu fizycznego nabywający towary i/lub usługi w Sklepie fizycznym nie dokonuje ich nabycia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość - postanowień ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzU z 2000 r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) nie stosuje się.
   6. Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
   7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   8. Konto (Konto Klienta) – podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient i/lub Klient Sklepu fizycznego ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać: Kupony Rabatowe, informacje o innych akcjach promocyjnych oraz marketingowych, powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia oraz Rezerwacji, wyrażać opinie na temat Produktów oraz kontrolować i zarządzać: stanem złożonych przez niego Zamówień oraz Rezerwacji, historią zakupów w Sklepie fizycznym i/lub w Sklepie Internetowym.
   9. Kredyt – kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2011 Nr 126 poz. 715 z późn. zm.) udzielany na podstawie Umowy Kredytu wyłącznie Konsumentom, którzy ukończyli 18 rok życia.
   10. Kupon Rabatowy - informacja o przyznaniu Klientowi i/lub Klientowi Sklepu fizycznego rabatu na Produkty pozwalająca skorzystać z przyznanego rabatu w Sklepie Internetowym i/lub w Sklepie fizycznym.
   11. Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta i/lub Klienta Sklepu fizycznego podczas procesu Rejestracji.
   12. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
   13. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta i/lub Klienta Sklepu fizycznego Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
   14. Rezerwacja – dokonywana przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub COK rezerwacja Produktu, który ma zostać zakupiony w wybranym przez Klienta Sklepie fizycznym sieci RTV EURO AGD.
   15. Sklep Internetowy RTV EURO AGD (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.euro.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie (kupić Produkty) i/lub dokonać Rezerwacji.
   16. Sklep fizyczny sieci RTV EURO AGD (Sklep fizyczny) – punkt sprzedaży stanowiący część znajdującej się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sieci handlowej Usługodawcy.
   17. Strona – Usługodawca i Klient lub Klient Sklepu fizycznego.
   18. Treść (Treści) – treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane w Sklepie, m.in. poprzez zawarcie odesłania internetowego „linku” do innej strony internetowej.
   19. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży.
   20. Usługa dodatkowa – usługa świadczona poza Sklepem Internetowym przez Usługodawcę na rzecz Klienta w związku z dostawą Towaru (np. instalacja pralek, kuchni gazowych).
   21. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym RTV EURO AGD.
   22. Umowa Kredytu – umowa zawierana z Konsumentem na odległość tj.: bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, o której mowa w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 Nr 22, poz. 271, z późn. zm.), niedostępna w przypadku Rezerwacji i w COK.
   23. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem: z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną) w Sklepie lub za pośrednictwem COK lub bez korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w Sklepie fizycznym sieci RTV EURO AGD.
   24. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Sklepu.
   25. Usługodawca – "Euro-net" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117710, o numerze NIP 5270005984, o numerze REGON 010137837, o numerze rejestrowym GIOŚ E0003818WZBW, o kapitale zakładowym w wysokości 560 190 zł.
   26. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego i/lub drogą telefoniczną, określające rodzaj i liczbę Produktu.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa zasady składania Zamówień przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz Rezerwacji, a także korzystania przez Klientów i/lub Klientów Sklepu fizycznego ze Sklepu Internetowego RTV EURO AGD oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
  2. Sklep Internetowy RTV EURO AGD oraz COK prowadzony jest przez Usługodawcę.
  3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego i/lub COK następujące Usługi:
   1. umożliwienie Klientom dokonywania Rezerwacji Produktów jakie są dostępne w Sklepach fizycznych, oraz
   2. umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym RTV EURO AGD i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość, oraz
   3. umożliwienie Klientom dostępu do oferty usług finansowych, w szczególności do oferty ubezpieczeń oraz oferty Banku dotyczącej Umowy Kredytu, przeznaczone na finansowanie nabywania Produktów, oraz
   4. udzielanie Klientom i/lub Klientom Sklepów fizycznych informacji o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym oraz poszczególnych Sklepach fizycznych sieci RTV EURO AGD, oraz
   5. umożliwienie Klientom i/lub Klientom Sklepów fizycznych korzystania z dodatkowych funkcjonalności Konta Klienta, o których mowa w art. III.5 Regulaminu.
  4. W przypadku umów dotyczących usług finansowych (np. ubezpieczenie, Kredyt) do ich zawarcia stosuje się postanowienia właściwych dla ww. usług regulaminów, ogólnych warunków umów, formularzy informacyjnych, wzorców umownych, które udostępniono w Sklepie lub w inny sposób przekazano Konsumentowi na trwałym nośniku, np.: poprzez Bank.
  5. Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali Zamówień lub Rezerwacji za pośrednictwem COK, niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.
  6. Korzystanie przez Klienta z możliwości dokonania Rezerwacji lub Zamówienia drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Usługodawcę ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Klient. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient.
  7. Klienci i/lub Klienci Sklepu fizycznego posiadają dostęp do wybranych Usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego RTV EURO AGD, niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.
  8. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego RTV EURO AGD dla Klientów, którzy spełnią określone warunki (np. wiek 18 lat). Zastrzeżenie dotyczące możliwości skorzystania z wybranych usług będzie każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych serwisu www.euro.com.pl. Powyższe obowiązuje, pod warunkiem że nie naruszy to praw przysługujących Konsumentom.
  9. Korzystanie z serwisu Sklepu Internetowego RTV EURO AGD możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient  i/lub Klient Sklepu fizycznego następujących minimalnych wymagań technicznych:
   1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
   2. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,
   3. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
  10. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta i/lub Klienta Sklepu fizycznego w celu:
   1. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient i/lub Klient Sklepu fizycznego nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła,
   2. dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów i/lub Klientów Sklepu fizycznego, oraz
   3. tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.
  11. Niektóre podstrony serwisu Sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami i/lub Klientami Sklepu fizycznego mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.
  12. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego RTV EURO AGD, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
  13. Klienci i/lub Klienci Sklepu fizycznego mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
  14. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  15. Informacja o cenie podawana na stronie www.euro.com.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV. 7.2. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów. W przypadku podania na stronie Sklepu błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem powyższej wiadomości e-mail.
  16. W przypadku zawierania Umowy sprzedaży przez COK i niepodania przez Klienta adresu e-mail cena ma charakter wiążący od momentu jej potwierdzenia przez Usługodawcę w trakcie rozmowy telefonicznej z Klientem.
 3. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego RTV EURO AGD i COK
  1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w Sklepie w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
  2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta i/lub Klienta Sklepu fizycznego formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania przez Klienta ze Sklepu (w przypadku braku Rejestracji). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
  3. Korzystanie z poszczególnych Usług w ramach Sklepu Internetowego RTV EURO AGD może być odpłatne. Informacje o odpłatności za korzystanie z ww. usług zamieszczone zostaną w taki sposób, aby można było się z nimi zapoznać przed ewentualnym skorzystaniem z ww. usług oraz w ramach odpowiednich zasobów Sklepu Internetowego RTV EURO AGD.
  4. Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego RTV EURO AGD następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza.
  5. Klient lub Klient Sklepu fizycznego, po spełnieniu warunków opisanych w art.-ach III.6 - 9, ma możliwość korzystania z dodatkowych funkcjonalności Konta Klienta, które obejmują: i) dostęp do historii zakupów w Sklepach fizycznych, i/lub ii) możliwość korzystania z Kuponów Rabatowych, dedykowanych Klientowi i/lub Klientowi Sklepu fizycznego, i/lub iii) możliwość korzystania z innych akcji promocyjnych oraz marketingowych dedykowanych Klientowi i/lub Klientowi Sklepu fizycznego.
  6. Szczegółowe zasady korzystania z Kuponów Rabatowych oraz warunki akcji promocyjnych i marketingowych dedykowanych Klientowi i/lub Klientowi Sklepu fizycznego będą określane w zakładce Konta Klienta „Kupony rabatowe” lub określać je będą odrębne ich regulaminy, o których Klient i/lub Klient Sklepu fizycznego zostanie powiadomiony przez Usługodawcę za pośrednictwem Konta Klienta.
  7. Klient posiadający Konto Klienta może samodzielnie za pomocą formularzy Konta Klienta udostępnionych w zakładce "Historia zakupów" albo w innym, oznaczonym miejscu Konta Klienta lub przy pomocy pracownika Sklepu fizycznego, w trakcie nabywania towarów i/lub usług w Sklepie fizycznym wskazanym w treści Załącznika nr 1 do Regulaminu dostępnym poniżej po uprzednim podaniu pracownikowi w Sklepie fizycznym danych identyfikacyjnych wprowadzonych przez Klienta podczas Rejestracji, tj.: adresu email lub numeru telefonu komórkowego, lub imienia i nazwiska i kodu pocztowego, umieścić w Koncie Klienta informacje o swojej transakcji w Sklepie fizycznym,.
  8. Klient Sklepu fizycznego, nieposiadający Konta Klienta może w każdym czasie dokonać Rejestracji, a jeśli w trakcie nabywania towarów i/lub usług w Sklepie fizycznym bezpośrednio u pracownika Sklepu fizycznego poda swój adres email, bieżąca transakcja Klienta Sklepu fizycznego zostanie powiązana z podanym adresem email i będzie widoczna na Koncie Klienta po dokonaniu Rejestracji przez Klienta Sklepu fizycznego, w której użyje tego samego adresu email jaki podał w Sklepie fizycznym.
  9. Zarejestrowanie transakcji w Koncie Klienta oraz wyrażenie wszystkich zgód na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i w celu wskazanymi w Koncie Klienta umożliwia korzystanie z funkcjonalności Konta Klienta opisanej w art. III.5. Jeśli Klient lub Klient Sklepu fizycznego nie wyrazi zgód, o których mowa w zdaniu pierwszym nie będzie miał możliwości korzystania z funkcjonalności Konta Klienta opisanej w art. III. 5, do momentu wyrażenia wszystkich zgód – do tego czasu Kupony Rabatowe i/lub inne akcje promocyjne oraz marketingowe będą widoczne na Koncie Klienta w formie nieaktywnej, bez możliwości skorzystania. Wyrażenie zgód, o których mowa w zdaniu pierwszym jest dobrowolne, ale konieczne dla obsługi funkcjonalności Konta Klienta opisanej w art. III.5.
  10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
  11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą oraz dokonywaniem przez Klienta Zamówień i Rezerwacji za pośrednictwem COK, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.
  12. W celach dowodowych, a także w związku z dokonywaniem przez Klienta Zamówień i Rezerwacji za pośrednictwem COK rozmowy telefoniczne z Klientem są nagrywane przez Usługodawcę. W przypadku kiedy Klient nie wyraża zgody na nagrywanie rozmów telefonicznych korzystając z COK powinien przerwać połączenie.
  13. Usługodawca nie jest dostawcą usługi internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia i/lub Rezerwacji.
  14. Klient i/lub Klient Sklepu fizycznego zobowiązany jest w szczególności do:
   1. korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta i/lub Klienta Sklepu fizycznego,
   3. korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu,
   4. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
   5. korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów i/lub Klientów Sklepu fizycznego oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
   6. korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego RTV EURO AGD jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
  15. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu Internetowego i/lub podczas dokonywania Zamówienia lub Rezerwacji, w tym za pośrednictwem COK.
  16. Usługodawca nie prowadzi w Sklepie sprzedaży hurtowej. W przypadku złożenia przez jednego Klienta Zamówienia na więcej niż dwie sztuki tego samego Produktu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do realizacji takiego Zamówienia na indywidualnie uzgodnionych z Klientem warunkach.
  17. Usługodawca może pozbawić Klienta i/lub Klienta Sklepu fizycznego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dokonywania Zamówień i/lub Rezerwacji, w tym za pośrednictwem COK, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego RTV EURO AGD, Konta Klienta lub Usług oferowanych w ramach Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta i/lub Klienta Sklepu fizycznego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient i/lub Klient Sklepu fizycznego:
   1. podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
   2. dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów i/lub Klientów Sklepu fizycznego,
   3. dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, oraz
   4. narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień i Rezerwacji Produktów i ich kilkakrotne nieodbieranie, pod warunkiem że powyższe nie stanowi przypadków, o których mowa w treści Rozdziału V oraz Rozdziału VI niniejszego Regulaminu.
  18. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego RTV EURO AGD na podstawie postanowień art. III.17 Regulaminu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
  19. Usługodawca zapewnia mechanizm elektroniczny umożliwiający archiwizację w formie plików PDF danych Klienta lub Klient Sklepu Stacjonarnego pozbawionego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego RTV EURO AGD na podstawie postanowień art. III.17 Regulaminu zgromadzonych w ramach funkcjonalności Konta Klienta, o której mowa w art. III.5.
 4. Rezerwacja Produktów i zawarcie Umowy sprzedaży Produktu poprzez Sklep Internetowy i COK
  1. Klient może:
   1. dokonać poprzez Sklep Internetowy lub za pośrednictwem COK Rezerwacji wybranego Produktu, który następnie zakupi w wybranym przez siebie Sklepie fizycznym sieci RTV EURO AGD (spośród wskazanych na stronie internetowej Sklepu); w przypadku Rezerwacji Produktu, umowa sprzedaży zarezerwowanych Produktów zostanie zawarta w tym wybranym przez Klienta Sklepie fizycznym sieci RTV EURO AGD oraz w terminie wskazanym w treści Rezerwacji. Do czasu zawarcia ww. umowy na Kliencie nie spoczywają żadne zobowiązania, a Klient może w każdym momencie zrezygnować z Rezerwacji.
   2. Zamówić (kupić) (tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Produktów na odległość) za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub COK wybrane Produkty. Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV.7.2 Regulaminu. W przypadku złożenia Zamówienia drogą telefoniczną i niepodania przez Klienta adresu e-mail Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z potwierdzeniem przez Usługodawcę złożenia Zamówienia w trakcie rozmowy telefonicznej.
  2. Aby dokonać Rezerwacji Produktu poprzez Sklep Internetowy RTV EURO AGD, należy wejść na stronę internetową www.euro.com.pl, dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym RTV EURO AGD i dokonać Rezerwacji tego Produktu, ze wskazaniem Sklepu fizycznego, gdzie ma być zawarta Umowa sprzedaży podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
  3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość poprzez Sklep Internetowy RTV EURO AGD należy wejść na stronę internetową www.euro.com.pl, a następnie dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym RTV EURO AGD i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
  4. Aby dokonać Rezerwacji Produktu drogą telefoniczną, należy zadzwonić na odpowiedni numer (wskazany m.in. w treści aktualnych ogłoszeń reklamowych Usługodawcy lub na stronie internetowej Sklepu Internetowego) i dokonać Rezerwacji tego Produktu ze wskazaniem Sklepu fizycznego, gdzie ma być zawarta Umowa Sprzedaży, podejmując kolejne czynności w oparciu o komunikaty automatyczne podawane pod numerem COK oraz wskazówki konsultanta COK Usługodawcy.
  5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu drogą telefoniczną, należy zadzwonić na odpowiedni numer (wskazany m.in. w treści aktualnych ogłoszeń reklamowych Usługodawcy lub na stronie internetowej Sklepu Internetowego), a następnie dokonać wyboru tego Produktu i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Produktu, podejmując kolejne czynności w oparciu o komunikaty serwisu IVR oraz wskazówki konsultanta COK Usługodawcy.
  6. Rezerwacja Produktu i złożenie skutecznego Zamówienia możliwe są po akceptacji Regulaminu. W przypadku usługi finansowej (ubezpieczenia) złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest dodatkowo po potwierdzeniu zapoznania się i akceptacji wzorca umownego (regulaminu, ogólnych warunków umowy) dotyczącego danej usługi finansowej.
  7. Po dokonaniu Rezerwacji Produktu lub złożeniu Zamówienia, Klient – w przypadku podania adresu e-mail – otrzymuje wiadomości e-mail, a w szczególności:
   1. e-mail będący potwierdzeniem wpłynięcia Rezerwacji lub Zamówienia do Sklepu,
   2. e-mail o tytule „Rezerwacja nr XXXXXX/YYYY – potwierdzenie rezerwacji” zawierający ostateczne potwierdzenie Rezerwacji lub „Zamówienie nr XXXXXX/YYYY – potwierdzenie zamówienia” potwierdzające wszystkie istotne elementy Zamówienia. E-mail ten może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Rezerwacji lub Zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia wpłynięcia Rezerwacji lub Zamówienia, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Klientem, Rezerwacja lub Zamówienie mogą zostać anulowane.
  8. W przypadku finansowania zakupu Produktów w systemie ratalnym, innym niż Umowa Kredytu, Umowa sprzedaży wraz z umową ratalną, inną niż Umowa Kredytu, może być zawarta tylko i wyłącznie w Sklepie fizycznym. W tym celu należy dokonać Rezerwacji Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub drogą telefoniczną (COK). W przypadku zakupu Produktów finansowanych Umową Kredytu, Umowa sprzedaży może być zawarta wyłącznie w Sklepie Internetowym bez możliwości Rezerwacji czy skorzystania z pośrednictwa COK. Powyższe nie uchybia prawu odstąpienia Klienta od Umów sprzedaży zawieranych na odległość, zgodnie zobowiązującymi przepisami.
  9. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji Zamówienia przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV.7.2. W powyższym terminie Klient jest uprawniony do anulowania Zamówienia i/lub złożenia nowego. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą. Usługodawca zapewnia Klientowi prawo wglądu lub uzyskania informacji telefonicznej w zakresie treści Zamówienia.
  10. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła, etc. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
   1. w przypadku dokonania Rezerwacji Produktu za pośrednictwem Sklepu lub drogą telefoniczną i późniejszego jego zakupu w wybranym przez Klienta Sklepie fizycznym sieci RTV EURO AGD – m.in. gotówką w momencie odbioru, na raty, kartą płatniczą, bonami EURO, kuponami Sodexo i BONUS oraz przelewem bankowym.
   2. w przypadku Umowy sprzedaży Produktu zawartej poprzez Sklep lub drogą telefoniczną – m.in. gotówką przy odbiorze dostawy, przelewem bankowym lub poprzez płatność elektroniczną realizowaną w serwisie rozliczeniowym. Możliwość korzystania z danego sposobu płatności może być uzależniona od sposobu złożenia Zamówienia (COK lub Sklep).
  11. W przypadku korzystania przez Klienta z bonusów w programach lojalnościowych współpracujących z Usługodawcą, Klient zostanie odrębnie powiadomiony w trakcie dokonywania Rezerwacji lub składania Zamówienia o możliwości wykorzystywania bonusów do uiszczenia ceny zarezerwowanych lub zamówionych Produktów.
  12. Zamówienie Produktu zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.
  13. W przypadku złożenia Zamówienia dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile przy Towarze nie zaznaczono inaczej.
  14. W przypadku dokonania Rezerwacji Produktu, Umowa sprzedaży w Sklepie fizycznym może zostać zawarta nie później niż w terminie podanym w treści wiadomości e-mail, o której mowa w art. IV.7.2 lub w trakcie rozmowy telefonicznej, o ile przy Produkcie nie zaznaczono inaczej.
  15. Usługodawca może dostarczyć zamówione Towary transportem własnym, przesyłką kurierską lub do wskazanego przez Klienta paczkomatu. Koszty dostawy i ewentualne koszty dodatkowe zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu Rezerwacji Towaru lub w czasie składania Zamówienia.
  16. Informacja o dostępności Produktu jest zapewniana każdorazowo przy danym Produkcie na stronie Sklepu Internetowego lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
  17. Klient jest uprawniony korzystać z dostępnych usług w zakresie informowania przez Usługodawcę o bieżącym statusie Zamówienia.
  18. W celu realizacji Rezerwacji lub Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
  19. Produkty zostaną zarezerwowane, a Zamówienie zrealizowane, pod warunkiem że zarezerwowane lub zamówione Produkty będą dostępne. W przypadku niedostępności danego Produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu Rezerwacji lub Zamówienia z powodu braku Produktów lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Rezerwacji lub Zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji. W przypadku braku Produktu lub braku woli Klienta dalszej realizacji Zamówienia lub Rezerwacji, Klient otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat.
  20. Termin realizacji Zamówienia zostanie potwierdzony w wiadomości e-mail, o której mowa w art. IV.7.2 lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
  21. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Polski lub do wskazanego przez Klienta paczkomatu.
  22. Produkty, które Klient zarezerwował w toku Rezerwacji, mogą zostać zakupione w dowolnie wybranym przez Klienta Sklepie fizycznym sieci RTV EURO AGD (spośród wskazanych na stronie www.euro.com.pl). Powyższe nie dotyczy przypadków gdy określone Towary:
   1. nie są dostępne w wybranym przez Klienta Sklepie fizycznym sieci RTV EURO AGD lub
   2. nie są w ogóle dostępne w fizycznych Sklepach sieci RTV EURO AGD.
  23. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:
   1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
   2. niekompletności przesyłki,
   3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
  24. Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku prosimy o niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.

  1. Usługodawca, o ile sam nie ponosi winy, nie ponosi odpowiedzialności za odmowę udzielenia kredytu przez Bank oraz brak możliwości uiszczenia przez Klienta płatności za pośrednictwem serwisów rozliczeniowych.
  2. Realizacja Zamówienia złożonego przez Klienta drogą telefoniczną dokonywana jest przez Sklep Internetowy.
 5. Dostęp do oferty Banku dotyczącej Kredytu
  1. Usługodawca umożliwia Klientom w Sklepie Internetowym dostęp do oferty Banku dotyczącej Umowy Kredytu i w szczególności w ten sposób świadczy usługi pośrednictwa kredytowego/finansowego dotyczące Kredytu. Usługodawca nie jest stroną Umowy Kredytu.
  2. Jakiekolwiek prawem przewidziane obowiązki informacyjne wobec Konsumentów, w szczególności wymienione w Rozdziale 2a ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 Nr 22, poz. 271, z późn. zm.) lub czynności faktyczne związane z Umową Kredytu, o ile Regulamin nie stanowi inaczej, wykonuje Bank , poza Sklepem Internetowym, w szczególności dotyczy to obowiązku wskazanego w art. III.4.
  3. W reklamach Kredytu umieszczonych na stronie Sklepu Internetowego, zawierających dane dotyczące kosztu Kredytu, Bank, podaje Konsumentom prawem wymagane informacje dotyczące Kredytu.
  4. Obowiązek informacyjny dotyczący usług finansowych świadczonych na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 Nr 22, poz. 271, z późn. zm.) uważa się za spełniony, jeżeli Konsument otrzymał właściwy formularz informacyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2011 Nr 126, poz. 715, z późn. zm.).
  5. Warunki i zasady odstąpienia Konsumenta od Umowy Kredytu określa ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2011 Nr 126 poz. 715 z późn. zm.).
 6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy
  1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni. Powyższe dotyczy przypadku, o którym mowa w treści art. IV.1.2 Regulaminu (Zamówienie). W przypadku usług finansowych (np. ubezpieczenie) stosuje się postanowienia właściwego dla ww. usług wzorca umownego (np. regulamin, ogólne warunki umowy) udostępnionego na stronie Sklepu.
  2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: EURO-net Sp. z o.o. Sklep Internetowy, ul. Wacława 2, Sokołów; 05-806 Komorów lub na adres e-mail: Sklep.Internetowy@euro.com.pl.
  3. Wskazany w art. VI.1 termin 10-(słownie: dziesięcio)dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi Towaru, a w przypadku umowy o świadczenie Usług dodatkowych od momentu zawarcia umowy.
  4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu został zawarty w ramach strony internetowej Sklepu.
  5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
  6. Towar powinien być zwrócony na adres: Euro-net Sp. z o.o. Sklep Internetowy, ul. Wacława 2, Sokołów; 05-806 Komorów.
  7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument.
  8. Jeżeli Konsument skorzystał z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, to odstąpienie Konsumenta od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość jest skuteczne także wobec Umowy Kredytu.
  9. W przypadku, gdy Produkt został wydany Konsumentowi przed upływem terminu do odstąpienia do Umowy Kredytu, a Konsument skorzystał z tego prawa, Usługodawca zachowuje roszczenie o zapłatę przez Konsumenta ceny Produktu, chyba że Konsument niezwłocznie zwróci Produkt, a Usługodawca go przyjmie; w takim przypadku umowa sprzedaży Produktu zawarta na odległość wygasa. Warunki dotyczące przyjęcia przez Konsumenta Produktu określa umowa sprzedaży Produktu zawarta na odległość.
  10. Strony w umowie sprzedaży Produktu zawartej na odległość mogą postanowić, że wydanie Produktu lub rozpoczęcie świadczenia Usług może nastąpić po upływie terminu odstąpienia od Umowy Kredytu.
  11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących przypadkach:
   1. świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. VI.1,
   2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania,
   3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
   4. świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
   5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
   6. usług w zakresie gier hazardowych.
 7. Niezgodność Towaru z umową
  1. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
  2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
  3. Usługodawca nie jest producentem Towarów. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży lub gwarancji producenta jak również nieprawidłowego wykonania Usług dodatkowych można składać pisemnie bezpośrednio w dowolnym Sklepie fizycznym RTV EURO AGD w Polsce (szczegółowe adresy dostępne są na stronie internetowej www.euro.com.pl) lub przesłać na adres: EURO-net Sp. z o.o. Sklep Internetowy, ul. Wacława 2, Sokołów; 05-806 Komorów, a w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji producenta także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w karcie gwarancyjnej Towaru. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Dodatkowych informacji o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji udziela Dział Obsługi Klienta pod numerem telefonu wskazanym na stronie www.euro.com.pl.
 8. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu
  1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu oraz COK, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez Klientów i/lub Klientów Sklepu fizycznego.
  2. Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w treści niniejszego rozdziału przysługuje Klientowi i/lub Klientowi Sklepu fizycznego w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego RTV EURO AGD lub COK.
  3. W trakcie korzystania ze Sklepu lub COK, Klient i/lub Klient Sklepu fizycznego może powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego lub COK oraz o niewłaściwej jakości usług Sklepu lub COK.
  4. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu lub COK Klient i/lub Klient Sklepu fizycznego może zgłaszać pisemnie na adres EURO-net Sp. z o.o. Sklep Internetowy, ul. Wacława 2, Sokołów; 05-806 Komorów.
  5. Klientowi i/lub Klientowi Sklepu fizycznego przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 1 (jednego) miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu lub COK. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Klienta i/lub Klient Sklepu fizycznego, co jednak nie uchybia ogólnie obowiązującym przepisom prawa.
  6. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od daty złożenia.
  7. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę doręczenia Usługodawcy reklamacji.
  8. W reklamacji Klient i/lub Klient Sklepu fizycznego powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu lub COK.
  9. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie poinformuje Klienta i/lub Klient Sklepu fizycznego.
 9. Odpowiedzialność
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych, występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient i/lub Klient Sklepu fizycznego, a które uniemożliwiają Klientowi i/lub Klient Sklepu fizycznego poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego RTV EURO AGD lub COK i oferowanych za jego pośrednictwem usług.
  2. Klient i/lub Klient Sklepu fizycznego jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania ze Sklepu lub COK sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Sklepem lub COK.
  3. Klient i/lub Klient Sklepu fizycznego ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu Internetowego RTV EURO AGD lub COK przez Klienta i/lub Klient Sklepu fizycznego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami.
  5. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie lub COK, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta i/lub Klienta Sklepu fizycznego.
 10. Pozostałe prawa i obowiązki
  1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
  2. Klient i/lub Klient Sklepu fizycznego, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 (słownie: czternastu) dni.
  3. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta i/lub Klient Sklepu fizycznego na adres e-mail podany podczas Rejestracji, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
  4. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta i/lub Klient Sklepu fizycznego postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta i/lub Klient Sklepu fizycznego do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 (słownie: jednego) dnia roboczego.
  5. Usługodawca ma prawo wyłączyć funkcjonalność Konta Klienta opisaną w art. III.5, w przypadku rezygnacji z utrzymywania funkcjonalność Konta Klienta opisanej w art. III.5. O wyłączeniu funkcjonalności Konta Klienta opisanej w art. III.5 Klient lub Klient Sklepu fizycznego zostanie poinformowany z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem korespondencją elektroniczną na adres e-mail podany w Koncie Klienta oraz po zalogowaniu się na Koncie Klienta. Usługodawca zapewnia mechanizm elektroniczny umożliwiający archiwizację w formie plików PDF danych Klienta lub Klienta Sklepu fizycznego zgromadzonych w Koncie Klienta w ramach funkcjonalności opisanej w art. III.5.
  6. Klient lub Klient Sklepu fizycznego może w każdym czasie zrezygnować z funkcjonalności Konta Klienta opisanej w art. III.5, składając stosowne oświadczenie za pośrednictwem Konta Klienta. Rezygnacja następuje ze skutkiem złożenia takiego oświadczenia Usługodawcy. Rezygnacja z funkcjonalności Konta Klienta opisanej w art.III.5 nie powoduje zamknięcia Konta Klienta. Usługodawca zapewnia mechanizm elektroniczny umożliwiający archiwizację w formie plików PDF danych Klienta lub Klient Sklepu fizycznego zgromadzonych w Koncie Klienta w ramach funkcjonalności opisanej w art. III.5.
  7. W przypadku wyłączenia przez Usługodawcę funkcjonalności Konta Klienta opisanej w art. III.5, wszelkie Kupony Rabatowe i/lub inne prawa przyznane Klientowi i/lub Klientowi Sklepu fizycznego w ramach funkcjonalności Konta Klienta, o której mowa w art. III.5, których data ważności wykracza poza datę korzystania przez Klienta i/lub Klienta Sklepu fizycznego z funkcjonalności Konta Klienta, o której mowa w art. III.5, mogą być wykorzystane przez Klienta lub Klienta Sklepu fizycznego nie później niż do dnia upływu daty ich ważności wynikającej z ich treści.
  8. W przypadku rezygnacji przez Klienta i/lub Klienta Sklepu fizycznego z funkcjonalności Konta Klienta opisanej w art. III.5, wszelkie Kupony Rabatowe i/lub inne prawa przyznane Klientowi i/lub Klientowi Sklepu fizycznego w ramach funkcjonalności Konta Klienta, o której mowa w art. III.5, których data ważności wykracza poza datę korzystania przez Klienta i/lub Klienta Sklepu fizycznego z funkcjonalności Konta Klienta, o której mowa w art. III.5, mogą być wykorzystane przez Klienta lub Klienta Sklepu fizycznego nie później niż do dnia złożenia przez Klienta i/lub Klienta Sklepu fizycznego z funkcjonalności Konta Klienta opisanej w art. III.5.
 11. Zamieszczanie oraz udostępnianie Treści w ramach serwisu Sklepu
  1. Zamieszczając Treści oraz udostępniając je Klient i/lub Klient Sklepu fizycznego dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania Treści. Usługodawca nie jest dostawcą Treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
  2. Klient i/lub Klient Sklepu fizycznego oświadcza, że:
   1. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na Treści,
   2. jest uprawniony do oznaczania ww. utworów tytułami oraz nazwiskami lub nazwami wykonawców,
   3. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach serwisu Sklepu danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą,
   4. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
   5. wyraża zgodę na wgląd do Treści przez innych Klientów i/lub Klientów Sklepu fizycznego oraz Usługodawcę, jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  3. Klient i/lub Klient Sklepu fizycznego nie jest uprawniony do:
   1. zamieszczania w ramach serwisu Sklepu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej,
   2. zamieszczania w ramach Serwisu Treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
  4. Klient i/lub Klient Sklepu fizycznego ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter zamieszczonych przez siebie Treści. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich (w tym osób prawnych), a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa.
  5. W szczególności zabronione jest zamieszczanie w ramach Serwisu Treści, które mogłyby:
   1. zostać zamieszczane w ramach Serwisu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
   2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
   3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe),
   4. pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy (np. stanowić bezpośrednią lub pośrednią reklamę albo promocję podmiotu konkurencyjnego w stosunku do Usługodawcy lub dostarczanych przez ten podmiot usług i produktów),
   5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa (np. Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierać treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne).
  6. W razie powzięcia przez osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w Serwisie Treści naruszających art. XI. 3–6, powinna ona niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Usługodawcą pod adresem e-mail Sklep.Internetowy@euro.com.pl lub EURO-net Sp. z o.o. Sklep Internetowy, RTV EURO AGD, ProLogis Park Janki, ul. Wacława 2, Sokołów; 05-806 Komorów.
  7. Klient i/lub Klient Sklepu fizycznego, poprzez zamieszczenie Treści, wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie ich przez osoby trzecie, w zakresie ich dozwolonego użytku osobistego.
  8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych Treści oraz ich usuwania, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub uszczerbek dla dobrego imienia Usługodawcy. Niemniej jednak należy mieć na względzie, że Usługodawca nie prowadzi uprzedniej oraz bieżącej kontroli zamieszczanych Treści.
  9. Klient i/lub Klient Sklepu fizycznego wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez niego Treści, wyłącznie w zakresie, w jakim stanowią one element całości obrazu (tzw. screenshot) dostępnej dla ogółu osób korzystających ze Sklepu, do udostępniania lub publikacji, wyłącznie jako fragment całości obrazu strony serwisu Sklepu, w internecie oraz w materiałach promocyjnych dotyczących serwisu Sklepu w internecie, w prasie oraz w telewizji, a także ich rozpowszechniania za pomocą sieci telekomunikacyjnych, w celu informacji o działaniu serwisu Sklepu i promocji jego działalności, w sposób nienaruszający dóbr osobistych, w tym wizerunku właściciela Konta.
  10. Zamieszczane Treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.
  11. W przypadku gdy w wyniku zawarcia przez Klienta i/lub Klienta Sklepu fizycznego w ramach serwisu Sklepu danej Treści dojdzie do naruszenia praw osób trzecich lub przepisów obowiązującego prawa, w tym m.in. praw osób uprawnionych autorsko lub z tytułu praw pokrewnych i praw własności przemysłowej, przez Klienta i/lub Klienta Sklepu fizycznego lub Usługodawcę działającego w zaufaniu do oświadczeń Klienta i/lub Klienta Sklepu fizycznego złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Klient i/lub Klient Sklepu fizycznego jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Usługodawcę.
 12. Spory
  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem lub Klientem Sklepu fizycznego, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem lub Klientem Sklepu fizycznego, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 13. Postanowienia przejściowe i końcowe
  1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.
  2. Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006 r. – Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631).
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone lub Rezerwacje dokonane przed wejściem w życie tych zmian będą realizowane za zasadach dotychczasowych. W przypadku Klientów lub Klientów Sklepu fizycznego, którzy dokonali Rejestracji zostaną oni powiadomieni o zmianach oraz możliwości ich akceptacji przy pierwszym logowaniu w Sklepie Internetowym licząc od chwili wejścia w życie tych zmian. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi lub Klientowi Sklepu fizycznego (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.03.2014 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
 
Wykaz
Sklepów fizycznych, w których dostępna jest dodatkowa funkcjonalność Konta Klienta, o której mowa w pkt. III.5 Regulaminu.


Sklepy fizyczne położone w Łodzi działające pod marką RTV EURO AGD:
 • sklep Łódź Widzew (ul. Piłsudskiego 94),
 • sklep Bałuty Łódź (ul. Pojezierska 93),
 • sklep Łódź Retkinia (Al. Jana Pawła II 30),
 • sklep Manufaktura (ul. Karskiego 5),
 • sklep Port Łódź (ul. Pabianicka 245).

W stosunku do wcześniej złożonych zamówień obowiązuje poprzednia wersja Regulaminu.