Wybrane kody rabatowe
Twój kod rabatowy
BLENDER0122V1
21/01/22 - 28/02/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
WIN10H1ZL0122
21/01/22 - 31/01/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
PSFIFA0122
20/01/22 - 03/02/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
2KGKAWY1ZL1121
16/11/21 - 31/01/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
NOCNA260122
26/01/22 - 27/01/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
TOSHIBAOCZ1ZL
21/01/22 - 18/02/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
SONY231121B
23/11/21 - 31/01/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
HD270122
27/01/22 - 27/01/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
WIEL250122
25/01/22 - 31/01/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
HUAWEIP50PRO
26/01/22 - 08/02/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
FREESTYLE2601
26/01/22 - 20/02/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
OCZYSZCZACZTCL1ZL
15/12/21 - 31/01/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
TEKABAT100122
10/01/22 - 06/02/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
AKCHILL1221
30/12/21 - 31/01/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
SZTYFTHILL1221
30/12/21 - 31/01/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
OLEJEK1ZL1221
30/12/21 - 31/01/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
LG030122A
05/01/22 - 31/01/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
PHILIPS200122
20/01/22 - 28/02/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
RAVENZA1ZL
23/08/21 - 31/03/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Wszystkie kody rabatowe
Promocja obowiązuje: 21/01/22 - 28/02/22
Twój kod rabatowy BLENDER0122V1
Promocja obowiązuje: 21/01/22 - 31/01/22
Twój kod rabatowy WIN10H1ZL0122
Promocja obowiązuje: 20/01/22 - 03/02/22
Twój kod rabatowy PSFIFA0122
Promocja obowiązuje: 16/11/21 - 31/01/22
Twój kod rabatowy 2KGKAWY1ZL1121
Promocja obowiązuje: 26/01/22 - 27/01/22
Twój kod rabatowy NOCNA260122
Promocja obowiązuje: 21/01/22 - 18/02/22
Twój kod rabatowy TOSHIBAOCZ1ZL
Twój kod rabatowy SONY231121B
Promocja obowiązuje: 27/01/22 - 27/01/22
Twój kod rabatowy HD270122
Promocja obowiązuje: 25/01/22 - 31/01/22
Twój kod rabatowy WIEL250122
Twój kod rabatowy HUAWEIP50PRO
Twój kod rabatowy FREESTYLE2601
Promocja obowiązuje: 15/12/21 - 31/01/22
Twój kod rabatowy OCZYSZCZACZTCL1ZL
Twój kod rabatowy TEKABAT100122
Twój kod rabatowy AKCHILL1221
Twój kod rabatowy SZTYFTHILL1221
Promocja obowiązuje: 30/12/21 - 31/01/22
Twój kod rabatowy OLEJEK1ZL1221
Twój kod rabatowy LG030122A
Twój kod rabatowy PHILIPS200122
Twój kod rabatowy RAVENZA1ZL
Z A S A D Y stosowania kodów rabatowych w sieci sklepów EURO i na euro.com.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze postanowienia (Zasady) dotyczą stosowania Kodów rabatowych w Sklepie Internetowym oraz w Sklepach fizycznych.
 2. Kod rabatowy (Kod) to mechanizm i/lub warunki udostępnione i/lub obowiązujące w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem: https://www.euro.com.pl (Sklep Internetowy) oraz w sklepach fizycznych działających pod marką RTV EURO AGD, z wyłączeniem sklepu Annopol Outlet Warszawa zlokalizowanego w Factory Annopol, ul. Annopol 2, 03-236 Warszawa (Sklepy fizyczne), umożliwiające obniżenie ceny Produktu oferowanego w wymienionych sklepach o kwotę̨ wskazaną bezpośrednio w treści Kodu i/lub w informacji o Produkcie w tych sklepach (Rabat).
 3. Sklep Internetowy oraz Sklepy fizyczne prowadzone są przez "Euro - net" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117710, NIP: 5270005984, REGON: 010137837, BDO 000011437, kapitał zakładowy 560.190,00,- zł (Wydawca).
 4. Wydawca może określić, że Kod dostępny jest dla zdefiniowanej grupy odbiorców, w szczególności dla Klientów lub Konsumentów, o czym powiadomi w informacji o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych lub z odrębnych regulaminów stosowania Kodów (o ile występują).
 5. Wydawca może określić, że Kod dostępny jest dla zdefiniowanej grupy Produktów, ich części, lub ilości Produktów lub Kodów, o czym powiadomi w informacji o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych lub z odrębnych regulaminów stosowania Kodów (o ile występują).
 6. Kody mogą być wykorzystywane w trakcie Zamawiania i/lub Rezerwacji Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym i/lub w Sklepach fizycznych. Kodów nie stosuje się dla Towarów outletowych i Produktów Ubezpieczeniowych oraz do Towarów na ekspozycji Sklepów fizycznych, które zostały przecenione z tytułu „braku elementów wyposażenia lub „uszkodzeń mechanicznych” oraz ewentualnie innych Towarów lub sposobów ich nabywania, o czym Wydawca powiadomi w informacji o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych lub z odrębnych regulaminach stosowania Kodów (o ile występują).
 7. Wydawca w informacji o Produkcie w Sklepie Internetowym i/lub w Sklepie fizycznym podaje szczegółowo okres (dzień i godzina) stosowania Kodu, przy czym: i) jeśli Kod jest realizowany w Sklepie Internetowym to okres jego realizacji możliwy jest w terminach podanych w informacji o Produkcie (decyduje data i godzina wysłania Zamówienia/Rezerwacji na serwer Sklepu Internetowego), przy czym w przypadku składania Zamówień i/lub Rezerwacji podczas połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem czat (COK) to okres jego realizacji możliwy jest w godzinach pracy COK dostępnych na stronie: https://www.euro.com.pl/cms/kontakt.bhtml, a ii) jeśli Kod jest realizowany w Sklepie fizycznym to okres jego realizacji następuje w godzinach pracy Sklepów fizycznych dostępnych na stronie: https://www.euro.com.pl/sklepy.bhtml.
 8. Kod w Sklepie Internetowym wykorzystuje się na ścieżce zakupowej w trakcie składania Zamówienia i/lub Rezerwacji. Kod w Sklepie fizycznym udostępnia się pracownikowi Sklepu fizycznego w momencie wystawiania dokumentu sprzedaży. Wydawca w informacji o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych lub z odrębnych regulaminach stosowania Kodów (o ile występują) może określić inne warunki korzystania z Kodów.
 9. Kod /Rabat nie podlega zamianie na gotówkę̨, ani inne ekwiwalenty, z wyjątkiem przypadków opisanych w Zasadach. Kod nie podlega obrotowi handlowemu.
 10. Kod nie łączy się̨ z innymi promocjami towarowymi w Sklepie Internetowym i w Sklepach fizycznych oraz z innymi Kodami dostępnymi w Sklepie Internetowym i Sklepach fizycznych, chyba że co inne wynika z informacji o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych lub z odrębnych regulaminach stosowania Kodów (o ile występują).
 11. Kod może się łączyć z promocjami Produktów Finansowych, Produktów Ubezpieczeniowych, Transportu oraz usług związanych z dostawą Towarów, w tym Usług Dodatkowych dostępnych w Sklepie Internetowym oraz Sklepach fizycznych, o czym Wydawca powiadomi w informacji o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych lub z odrębnych regulaminach stosowania Kodów (o ile występują).
 12. Kod może być wykorzystywany równolegle z wszystkimi formami płatności dostępnymi w Sklepie Internetowym i w Sklepach fizycznych, o ile informacji o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych lub odrębne regulaminy stosowania Kodów (o ile występują) nie stanowią inaczej.
 13. W przypadku zwrotu Produktu przy nabyciu, którego wykorzystano Kod zwracana jest cena jak została zapłacona za Produkt, tj.: cena z uwzględnieniem Kodu/Rabatu.
 14. Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi dotyczące Kodów mogą być składane w formie korespondencji elektronicznej z wykorzystaniem formularza elektronicznego Wydawcy dostępnego na stronie https://www.euro.com.pl/cms/pomoc-formularz-kontaktowy.bhtml, pisemnej i przesłane pocztą w terminie 45 (czterdzieści pięć) dni od upływu okresu ich obowiązywania na adres Wydawcy: Euro-net Sp. z o.o. ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa z dopiskiem „Kod rabatowy [NAZWA KODU] - reklamacja” oraz u pracowników Sklepów fizycznych.
 15. O ile z Zasad nie wynika inaczej słowa pisane wielką literą mają znaczenie jak w Regulaminie Serwisu (https://www.euro.com.pl/cms/regulamin.bhtml). Określenie informacja o Produkcie użyte w Zasadach oznacza kartę Produktu w Sklepie Internetowym i/lub wywieszkę ceną albo informacyjną o Produkcie stosowane w Sklepach fizycznych.
 16. O ile inaczej nie wynika z informacji o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych lub z odrębnych regulaminów stosowania Kodów (o ile występują) do stosowania Kodów rabatowych w Sklepie Internetowym i/lub Sklepach fizycznych stosuje się Zasady. W przypadku sprzeczności i/lub rozbieżności Zasad z informacjami o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych stosuje się informacje o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych.
 17. Regulamin Serwisu dostępny jest na stronie https://www.euro.com.pl/cms/regulamin.bhtml.
 18. Wydawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Zasad w przypadku zaistnienia: i) zmian organizacyjnych lub prawnych Wydawcy, ii) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Wydawcy i Zasad, iii) zmiany funkcjonalności Kodów. Wydawca powiadomi o każdorazowej zmianie Zasad na stronie https://www.euro.com.pl/cms/aktualne-kupony-rabatowe.bhtml oraz w Sklepach fizycznych, przy czym każda zmiana Zasad będzie miała zastosowanie do Kodów rabatowych rozpoczynających obowiązywanie po dacie jej wejścia w życie.
 19. Zasady dostępne są na stronie: https://www.euro.com.pl/cms/aktualne-kupony-rabatowe.bhtml oraz w Sklepach fizycznych.
 20. Zasady stosuje się od dnia 30.10.2020 r.
Pytania i odpowiedzi
Jak skorzystać z kuponów?
 1. Skopiuj interesujący Cię kod rabatowy
 2. Sprawdź, które produkty są objęte kodem rabatowym
 3. Wybierz interesujący cię produkt i kliknij 'Do koszyka'
 4. W sekcji 'Zawartość koszyka' kod zaczyta się automatycznie, jeśli nie, należy go wkleić w pole na kod promocyjny
 5. Po wciśnięciu 'Zastosuj', kwota rabatu powinna zostać odliczona od wartości produktu
Jak można dostać kupon promocyjny?
Kupony promocyjne dotyczą najczęściej określonych akcji promocyjnych, co sprawia, że każdy kod ma określoną datę ważności. Co w takim razie zrobić, żeby nie przeoczyć danej akcji promocyjnej? Najprościej to zapisać się na nasz biuletyn, ponieważ kody rabatowe wysyłane są wszystkim lub wybranym Klientom na podany podczas rejestracji adres e-mail. Czasami pojawiają się również jako nagrody w konkursach.

Już teraz zapraszamy do dołączenia do naszej bazy subskrybentów biuletynu i korzystania z wszystkich dostępnych rabatów i promocji.
Dlaczego mój kupon nie działa?
Przyczyny mogą być różne, ale najczęściej występujące powody to:
 • Błędne wpisanie znaków określających dany kupon promocyjny.
 • Być może wygasła data ważności kuponu promocyjnego?
 • Być może wartość zamówienia nie przekracza minimalnej kwoty zamówienia przypisanej do kuponu?
 • Być może kupon rabatowy może być wykorzystany tylko przy określonych formach płatności?