Dokumenty potwierdzające dochód

* Do zawarcia umowy ratalnej niezbędny jest ważny dowód osobisty.

 • Dokument potwierdzający źródło i wysokość dochodów znacznie ułatwi zakup na raty i skróci czas oczekiwania na decyzję kredytową.

 • pracownik (zatrudniony na umowę o pracę):
  • RMUA - dowolna z ostatnich 3 m-cy lub
  • wyciąg z konta bankowego potwierdzający uzyskane wynagrodzenie - za ostatni miesiąc lub
  • prawidłowo wypełnione zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach >pobierz zaświadczenie (dokument w formacie pdf)
 • pracownik (zatrudniony na umowę zlecenie, umowę o dzieło):
  • prawidłowo wypełnione zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach >pobierz zaświadczenie (dokument w formacie pdf)
 • emeryt:
  • dowód wypłaty świadczenia (odcinek świadczenia, odcinek przekazu pocztowego, wyciąg z rachunku bankowego) – nie starszy niż 3 ostatnie m-ce lub ostatnia decyzja o przyznaniu/waloryzacji/przeliczeniu świadczenia lub zaświadczenie o wysokości świadczenia (oryginał) wydane przez ZUS/KRUS,
 • rencista:
  • decyzja o przyznaniu/waloryzacji/przeliczeniu świadczenia (pod warunkiem, że jest informacja do kiedy renta przysługuje)
  • oraz do wyboru:
  • dowód wypłaty świadczenia (odcinek świadczenia, odcinek przekazu pocztowego, wyciąg z rachunku bankowego) – nie starszy niż 3 ostatnie m-ce, lub zaświadczenie o wysokości świadczenia (oryginał) wydane przez ZUS/KRUS
 • rolnik:
  • aktualny nakaz płatniczy lub zaświadczenie (oryginał) z Urzędu Gminy potwierdzające fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego wraz z podaniem wielkości gospodarstwa w ha przeliczeniowych i/lub dochodowość roczną
  • oraz
  • kopia ostatniego dowodu opłacenia składki KRUS
  • oraz
  • kopia ostatniego dowodu opłacenia podatku rolnego
 • prowadzący działalność gospodarczą:
  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  • oraz do wyboru dokumenty właściwe dla danej formy opodatkowania:
  • decyzja Naczelnika US ustalająca aktualną wysokość stawki podatku (karta podatkowa) lub zaświadczenie o wysokości dochodu wystawione przez księgową/biuro rachunkowe lub ewidencja przychodów z bieżącego roku podatkowego za ostatnie 3 m-ce (ryczałt ewidencjonowany) lub zestawienie z podatkowej książki przychodów i rozchodów za ostatnie 3 m-ce lub statystyczne sprawozdanie F01 lub rachunek zysków i strat (pełna księgowość) lub ostatnie złożone zeznanie roczne lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanym przychodzie/dochodzie (oryginał)
  • oraz
  • dowody wpłaty składek do ZUS za ostatnie 3 m-ce lub zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami społecznymi i zdrowotnymi do ZUS (oryginał), lub wpłaty podatku do US za ostatnie 3 m-ce lub zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkiem (oryginał)

 


* Ostateczną decyzję kredytową podejmuje kredytodawca współpracujący z RTV EURO AGD.
W szczególnych przypadkach kredytodawca może poprosić klienta o spełnienie dodatkowych warunków lub odmówić udzielenia kredytu.
 
Oferta ratalna w sklepach RTV EURO AGD nie jest adresowana do podmiotów gospodarczych.