Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość


Konsument (zakup w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową), zgodnie z brzmieniem art. 27 Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827 ze zm.) może w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie.


Wypełnij Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Wydrukuj Oświadczenie i etykietę adresową

Zabezpiecz Towar przed uszkodzeniem w czasie wysyłki

Wyślij Oświadczenie i Towar na wskazany adres

Oczekuj na zwrot środków


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość możesz złożyć korzystając z:


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży oraz zwracany towar należy wysłać na poniższy adres.

Możesz też skorzystać z etykiety adresowej.

Euro-net Sp. z o.o.
Sklep internetowy RTV EURO AGD
„ODSTĄPIENIE OD UMOWY”
ul. Parzniewska 18
05-800 Pruszków
Magazyn 1/ Rampa T6
(czynna w godzinach 6:00 – 21:00)


Administratorem danych osobowych jest Euro-net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel marki RTV EURO AGD, adres: 02-273 Warszawa ul. Muszkieterów 15, e-mail: daneosobowe@euro.com.pl, telefon: 855 855 855, (Administrator). W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu.


Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem!

Po otrzymaniu towaru Euro-net wystawi konsumentowi fakturę korygującą i odeśle ją na adres konsumenta.

Informacje dotyczące korzystania z prawa do odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który w sklepie internetowym zawarł umowę sprzedaży produktu może odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.
 2. Terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży produktu wygasa po upływie 14 dni od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, dla pozostałych umów, w tym umów o świadczenie usług dodatkowych – od dnia ich zawarcia.
 3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży produktu może zostać zrealizowane przez konsumenta poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu na adres: Euro-net Sp. z o.o. (Sklep internetowy), ul. Parzniewska 18, 05-800 Pruszków, Magazyn 1/ Rampa T6 lub na adres e-mail: sklep.internetowy@euro.com.pl. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na prezentowanym wzorze formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zawartej w sklepie internetowym może zostać zrealizowane przez konsumenta również poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru zawartej w sklepie internetowym i przesłanie z wykorzystaniem udostępnionego przez usługodawcę na stronie www.euro.com.pl/cms/pomoc-zwrot.bhtml formularza elektronicznego. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim i przesłania go zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego usługodawca niezwłocznie potwierdzi na trwałym nośniku (korespondencją elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu) otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru zawartej w sklepie internetowym.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktu usługodawca zwraca wszystkie otrzymane od konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez usługodawcę towarów), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym usługodawca został poinformowany o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. Usługodawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia usługodawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Towar należy odesłać lub przekazać na adres: Euro-net Sp. z o.o. (Sklep internetowy), ul. Parzniewska 18, 05-800 Pruszków, Magazyn 1/ Rampa T6, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował usługodawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru w wysokości: dla towarów o wadze do 30 kg do 40 zł, a dla towarów o wadze ponad 30 kg do 200 zł, z zastrzeżeniem, że w przypadku towarów ponadgabarytowych (np. lodówki side-by-side) wysokość ww. kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę 700-1000 zł.
 8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Jeżeli konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia usług dodatkowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży produktu zobowiązany jest do uiszczenia ich ceny proporcjonalnie do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował usługodawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 10. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, przedsiębiorca informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy sprzedaży produktu.
 11. Zakup towaru w sklepie fizycznym po jego uprzedniej rezerwacji za pośrednictwem sklepu internetowego, zgodnie z pkt .IV.1.1 regulaminem sklepu internetowego, nie stanowi umowy zawartej na odległość, od której przysługuje prawo odstąpienia w rozumieniu art. 27 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz.827 z poźn. zm.)

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług dodatkowych, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę dodatkową, za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów i/lub usług dodatkowych;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta i służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

Załącznik B do regulaminu - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość