Przedłuż Gwarancję®

PRZEDŁUŻ GWARANCJĘ® NAWET DO 5 LAT

Zapewnisz sobie:

bezpłatne naprawy lub wymianę sprzętu na nowy
w razie:
 • awarii (wariant podstawowy i rozszerzony)
 • przypadkowych uszkodzeń w wyniku nieszczęśliwego wypadku (wariant rozszerzony
  i uzupełniający)
 • przypadkowych uszkodzeń w wyniku przepięcia prądu (wariant rozszerzony
  i uzupełniający)
wygodę – zgłaszanie awarii przez telefon, domowa
wizyta specjalisty przy sprzęcie powyżej 10 kg
oszczędność pieniędzy – jedna naprawa kosztuje
z reguły więcej niż Przedłuż Gwarancję®.

Nie płać za naprawę lub wymianę sprzętu z własnej kieszeni. Z Przedłuż Gwarancję® przez najbliższe 3 lub 5 lat będziesz mieć zapewniony spokój i wygodę, aby w pełni cieszyć się nowym sprzętem.

Przedłuż Gwarancję®to umowa ubezpieczenia (polisa) zawierana między Tobą, a ubezpieczycielem. Polisa nie stanowi gwarancji jakości w rozumieniu art. 577-581 k.c., ani też rękojmi za wady fizyczne lub prawne. Zakres ochrony i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczycieli opisują Warunki ubezpieczenia.

Dostępne warianty Przedłuż Gwarancję® pozwolą dostosować zakres ochrony do Twoich potrzeb.Wariant podstawowy – chroni przed awariami sprzętu i działa po upływie gwarancji producenta i odpowiedzialności sprzedawcy przez 1 lub 3 dodatkowe lata.
Dotyczy sprzętu o cenie powyżej 300 zł.
Wariant rozszerzony – chroni przed awariami sprzętu tak jak wariant podstawowy oraz dodatkowo przed przypadkowymi uszkodzeniami w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub przepięcia prądu. Działa od dnia zakupu przez 3 lub 5 lat. Dodatkowo gwarantuje zwrot kosztów zakupu żywności do 300 zł w razie jej rozmrożenia w wyniku awarii lub przypadkowego uszkodzenia lodówki.
Dotyczy sprzętu o cenie powyżej 300 zł.
Wariant uzupełniający – chroni przed przypadkowymi uszkodzeniami w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub przepięcia prądu już od dnia zakupu sprzętu przez 3, 4 lub 5 lat. Dodatkowo gwarantuje zwrot kosztów zakupu żywności do 300 zł w razie jej rozmrożenia w wyniku awarii lub przypadkowego uszkodzenia lodówki. Dotyczy sprzętu posiadającego dłuższą niż 2 lata gwarancję producenta.
Przedłuż Gwarancję® – Nowy sprzęt zamiast naprawy – gwarantuje wymianę sprzętu na nowy zamiast naprawy w razie:

 • awarii sprzętu w 3 roku po zakupie
 • przypadkowego uszkodzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub przepięcia prądu w ciągu 3 lat od zakupu (wariant rozszerzony).
Dotyczy sprzętu o cenie od 100 do 300 zł.
Uwaga! W przypadku tabletów, telefonów komórkowych i nawigacji ochrona w razie awarii sprzętu dostępna jest w 3 roku po zakupie, a w razie przypadkowego uszkodzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub w wyniku przepięcia prądu w 1 roku po zakupie.

Cena Przedłuż Gwarancję® zależy od okresu ochrony, wybranego wariantu i ceny kupowanego sprzętu.

Pełny zakres umowy znajduje się w Warunkach Ubezpieczenia.


Do zgłoszenia uszkodzenia sprzętu będzie Ci potrzebny dokument ubezpieczenia (polisa).

 1. Przedłuż Gwarancję® można nabyć do sprzętów dostępnych w sieci RTV EURO AGD i sklepie internetowym www.euro.com.pl o cenie minimum 100 zł.
 2. Przedłuż Gwarancję® w wariancie podstawowym możesz nabyć w dniu zakupu sprzętu lub w ciągu 24 miesięcy od jego zakupu(firmy w ciągu 12 miesięcy od jego zakupu). Przedłuż Gwarancję® w wariancie rozszerzonym i uzupełniającym możesz nabyć tylko w dniu zakupu sprzętu.
 3. Cena Przedłuż Gwarancję® zależy od ceny sprzętu, wariantu ochrony i okresu jej trwania. O szczególy zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na www.euro.com.pl w opisie danego urządzenia (zakładka Przedłuż Gwarancję®).
 4. W trosce o najwyższy standard świadczonych usług Przedłuż Gwarancję® ma formę ubezpieczenia, które zapewnia większe korzyści niż ochrona ze zwykłej gwarancji producenta Przedłuż Gwarancję® zapewnia ochronę w razie:
  • awarii, także wynikających z wad materiałowych,,
  • przypadkowych uszkodzeń sprzętu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w wariancie rozszerzonym i uzupełniającym),
  • awarii w wyniku przepięcia prądu (w wariancie rozszerzonym i uzupełniającym).
  Polisa zawarta zostaje przy udziale EURO między Tobą a firmą ubezpieczeniową.
 5. Sprzęt wymieniany jest na nowy w przypadku, gdy jego naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna. Decyzję o wymianie sprzętu na nowy podejmuje Centrum Autoryzacji Szkód na podstawie ekspertyzy serwisu.
  W przypadku sprzętu o cenie od 100 do 300 zł, urządzenie jest wymieniane na nowe bez próby jego naprawy.
 6. Na wymianę zostanie wskazany taki sam sprzęt jaki był objęty ochroną lub inny dostępny w EURO, który ma porównywalne parametry techniczne, co wymieniany sprzęt, a jego cena mieści się w granicach sumy ubezpieczenia (cena nowego urządzenia nie może być wyższa niż cena zakupu ubezpieczonego sprzętu).
 7. Polisa Przedłuż Gwarancję® przechodzi każdorazowo na posiadacza sprzętu, wystarczy przekazać dokument ubezpieczenia wraz ze sprzętem. Nowy właściciel sprzętu staje się Uprawnionym do zgłoszenia szkody z polisy.
 8. Przedłuż Gwarancję® zapewnia Ci szeroką ochronę, abyś mógł w pełni cieszyć się nowym sprzętem. Są jednak sytuacje, których nie możemy objąć ochroną.

  Przedłuż Gwarancję® nie pokrywa kosztów:

  • wymiany elementów podlegających zużyciu, np. baterii, bezpieczników czy lamp;
  • będących następstwem zwykłego zużycia sprzętu, korozji, zmian estetycznych, które nie wpływają na prawidłowe działanie sprzętu;
  • uszkodzeń sprzętu powstałych podczas transportu sprzętu z EURO do miejsca zamieszkania/siedziby ubezpieczonego (wyłączenie nie dotyczy sprzętu przenośnego)
  Przedłuż Gwarancję® nie obejmuje awarii lub uszkodzeń wywołanych:
  • rażącym niedbalstwem(wyłączenie nie dotyczy wariantu pełnego) lub umyślnym uszkodzeniem, np. w wyniku frustracji;
  • nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi sprzętu;
  • przyczynami zewnętrznymi, takimi jak: ogień, powódź, huragan, wirus komputerowy lub awariami spowodowanymi przez wadliwe podłączenie np. do sieci gazowej.

 9. W przypadku wymiany sprzętu, bez pośrednictwa EURO, w ramach gwarancji producenta, zawsze należy o tym powiadomić Centrum Autoryzacji Szkód Ubezpieczyciela. Wówczas okres ochrony dla ryzyka:
  1. przypadkowego uszkodzenia sprzętu oraz ryzyka rozmrożenia żywności trwa do końca okresu ochrony wskazanego w dokumencie ubezpieczenia sprzętu wymienionego,
  2. awarii sprzętu – – obejmuje tę samą sumę ubezpieczenia oraz ten sam okres ubezpieczenia, jaki jest określony w dokumencie ubezpieczenia sprzętu, który został wymieniony, z tym, że jego bieg rozpoczyna się po upływie gwarancji producenta lub odpowiedzialności z tytułu rękojmi, pod warunkiem powiadomienia Centrum Autoryzacji Szkód o dokonaniu wymiany.
  W przypadku wymiany sprzętu za pośrednictwem EURO, pracownik sklepu koryguje starą polisę i wystawi nową, na nowo wymieniany sprzęt. Okres ubezpieczenia będzie biegł od nowa, od daty odbioru wymienionego urządzenia.


 10. W przypadku wymiany sprzętu na nowy w ramach likwidacji szkody z Przedłuż Gwarancję®, ubezpieczenie wygasa (kończy się odpowiedzialność Ubezpieczyciela).

 11. Z Przedłuż Gwarancję® można zrezygnować w terminie:
  • 30 dni - w przypadku osób fizycznych,
  • 7 dni - w przypadku firm.
  W tym celu należy przesłać pisemne odstąpienie wraz z oryginałem polisy na adres Ubezpieczyciela. Szczegółowa instrukcja postępowania znajduje się na dokumencie ubezpieczenia.

 12. Nie ma konieczności udokumentowania, np. w postaci paragonu, wartości produktów spożywczych, które uległy rozmrożeniu w wyniku awarii lub przypadkowego uszkodzenia ubezpieczonej lodówki, czy lodówko-zamrażarki. Zwrot kosztów dokonywany jest na podstawie deklaracji osoby zgłaszającej szkodę oraz weryfikacji uszkodzenia sprzętu przez serwis dokonujący naprawy.

tutaj treść zakładki WIDOMO